Chybowski Włodzimierz TW „Góral”

Włodzimierz Franciszek Chybowski s. Wiesława ur. 04.10.1959 r. IPN Lu 00419/1898 TW ps. „Góral” nr rej. 7374 Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. Członek ORMO. Od 19 listopada 1984 do 14 marca 1990 roku był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Góral”. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju zwerbował go 19.11.1984 r. ppor. Mirosław Ambroziak insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Góral”.

Ja, Włodzimierz Franciszek Chybowski, zobowiązuję się dobrowolnie udzielać informacji Służbie Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach. Fakt ten zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy nawet przed najbliższą rodziną, Milicją Obywatelską, Prokuraturą, sądem i innymi organami władzy i administracji państwowej. W zależności od sytuacji informację będę przekazywał pisemnie lub ustnie. Dla zachowania tajemnicy w kontaktach z SB posługiwał się będę pseudonimem „Góral”.

W okresie współpracy odbyto z nim 40 spotkań, na których przekazywał informacje w formie pisemnej i ustnej. Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej sumami od dwóch do pięciu tysięcy złotych. Łącznie pobrał z rąk funkcjonariuszy SB 23 tys. zł. W jego charakterystyce pracy wystawionej 20.03.1989 r. przez insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Sokołów Podlaski 1989.03.20

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. pojedynczy

C H A R A K T E R Y S T Y K A

TW ps. „GÓRAL” Nr. ewid. 7374

CHARAKTERYSTYKA TW ,–

TW ps. „GÓRAL” jest to mężczyzna 30 lat, żonaty na utrzymaniu posiada troje nieletnich dzieci. W ubiegłym roku ukończył studia zaoczne na wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskują tytuł magistra. Pracuje w jednej ze szkół podstawowych w rejonie Sokołów Podlaski. Do współpracy z SB w charakterze TW w/w został pozyskany w dniu 19.11.1984 r., na zasadzie poczucia obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. W/w jest człowiekiem inteligentnym, spostrzegawczym, umiejącym zachować spokój i opanowanie nawet w trudnych sytuacjach. Potrafi również zachować w tajemnicy fakt współpracy z SB, posiada wykształcony zmysł samokontroli. Zainteresowanie TW skupia się wokół szeroko rozumianych przedmiotów humanistycznych, a szczególnie interesuje się historią i politologią. Jego hobby to sport. (...) W/w TW posiada rozległe znajomości w środowisku nauczycielskim rejonu Sokołowskiego, a także innych środowisk. TW wyjeżdżał kilkakrotnie do krajów socjalistycznych.

OCENA PRACY TW ,-

(...) Od momentu pozyskania odbyto z w/w 40 spotkań w trakcie których przekazał szereg cennych i obszernych informacji. Oprócz informacji dotyczących poszczególnych osób TW systematycznie informował o nastrojach komentarzach itp., występujących w różnych środowiskach tj. służby zdrowia, oświaty i wychowania, rolników, postawie kleru. Spotkania z TW odbywane były w różnych miejscach w Sokołowie Podlaskim oraz w Ceranowie a od maja 1988 r. do października w LK krypt. „MORSZKOWIANKA”. W trakcie wszystkich spotkań TW zachowywał się swobodnie, chętnie udzielał informacji. W zależności od sytuacji operacyjnej TW przekazuje informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Stawiane zadania TW realizuje prawidłowo z pełnym zaangażowaniem. Przekazywane informacje były prawdziwe, potwierdzały się w toku bieżącej pracy operacyjnej i wyjaśniająco-ustaleniowej. Dotychczasowa współpraca z TW przebiega właściwie.

MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE ,-

TW ps. „Góral” ma naturalne możliwości zdobywania informacji o wszelakiego rodzaju nieprawidłowościach, komentarzach i innych wydarzeniach mogących wystąpić w środowisku oświaty i wychowania. Ponadto z uwagi na zajmowane stanowisko, posiada on duże możliwości wpływu na postawy podległych pracowników w kierunkach przez nas pożądanych. Oprócz tego z uwagi na miejsce pracy żony TW „Góral” posiada pośrednie możliwości informowania nas o problemach występujących w środowisku służby zdrowia. Ponadto z uwagi na miejsce zamieszkania TW może informować nas o problemach wsi, postawach m. kleru itp.

KONTROLA PRACY TW odbywać się będzie przez:

 1. Dokonywanie systematycznej analizy otrzymywanych informacji od TW poprzez:
  • – wyjaśnianie okoliczności w jakich TW uzyskał informacje,
  • – sprawdzanie czy w określonych warunkach TW mógł uzyskać przekazaną informację,
  • – porównywanie danych uzyskanych od TW z danymi uzyskanymi od innych źródeł informacji.
 2. Opracowanie i przekazanie do realizacji zadania kontrolnego dotyczącego wyjaśnienia określonej sytuacji znanej już wcześniej pracownikowi operacyjnemu.
 3. Obserwowanie zachowania się TW w miejscowym środowisku, kontaktów, stosunków rodzinnych itp.

SZKOLENIE TW ,–

Szkolenie TW odbywać się będzie podczas planowanych spotkań, na których będę poruszał sprawy dot. zasad przestrzegania konspiracji współpracy, sposobów zdobywania interesujących informacji, przekazywanie informacji na piśmie, sposobów kontaktowania się w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.

WYNAGRODZENIE TW ,–

Za dotychczasowa właściwą współpracę z SB TW ps. „Góral” wypłacono w sumie 18.000 zł. W toku dalszej współpracy w zależności od wartości przekazywanych informacji należy również przewidzieć wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź upominkowej.

ŁĄCZNOŚĆ Z TW ,–

Zasadniczą formą łączności z TW będą terminowe spotkania. W nagłych przypadkach TW będzie wywoływał spotkania podając swój pseudonim. Pracownik operacyjny będzie kontaktował się również telefonicznie w miejscu pracy TW.

Wykonano w 1 egz.

Inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim

Chor. K. Anuszkiewicz (...)

19.01.1990 roku st. chor. K. Anuszkiewicz insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim przekazał TW „Góral” na kontakt ppor. L. Kurowskiemu z Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa z WUSW w Siedlcach. Współpracę zakończono 14.03.1990 r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych a jego akta przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 140 kart dokumentów potwierdzających jego współpracę z SB w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/1898 t. 1 Teczka personalna Włodzimierz Chybowski TW „Góral” - Personalia tajnego współpracownika; uzasadnienie pozyskania do współpracy; rezultat pozyskania; postanowienie o przekazaniu T. w. ps. „Góral” nr ewidencyjny 7374 do dalszej współpracy z SB RUSW Sokołów Podlaski; zobowiązanie zachowania w ścisłej tajemnicy współpracy z SB; wniosek o opracowanie kandydata na TW „WCh”; plan opracowania kandydata na TW „WCh”; wniosek o zatwierdzenie kandydata na TW nr rej. 7374; zobowiązanie Włodzimierza Franciszka Chybowskiego do udzielania informacji Służbie Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach; raport z przyjęcia na łączność tw ps. „Góral”; pokwitowania odbioru pieniędzy, arkusz wpłat i świadczeń na rzecz osobowego źródła informacji; charakterystyka TW ps. „Góral” nr ewid. 7374; wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci osobowych źródeł informacji TW ps. „Góral” nr ewid. 7374; karta rejestracyjna EO-4/77; karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Siedlcach (15,3 MB)
 • IPN Lu 00419/1898 t. 2 - Teczka pracy Włodzimierz Chybowski TW „Góral” - Przegląd akt; wykaz osób, które zapoznały się z materiałami; wybrane donosy TW ps. „Góral” (32,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7374/1984

 • IPN Lu 00414/950/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Góral" prowadzona przez Wydział III WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Włodzimierz Franciszek Chybowski, imię ojca: Wiesław, ur. 04-10-1959 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/950/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Góral" prowadzona przez Wydział III WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Włodzimierz Franciszek Chybowski, imię ojca: Wiesław, ur. 04-10-1959 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1898 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Góral" prowadzona przez Wydział III WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Włodzimierz Franciszek Chybowski, imię ojca: Wiesław, ur. 04-10-1959 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1898 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Góral" prowadzona przez Wydział III WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Sokołowie Podlaskim/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Włodzimierz Franciszek Chybowski, imię ojca: Wiesław, ur. 04-10-1959 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 300/2969 Akta personalne członka ORMO: Włodzimierz Chybowski, imię ojca: Wiesław, ur. 04-10-1959 r./04-12-1959 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz