Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów

z przedmową Władysława Andersa

Zbrodnia Katyńska
Okładka książki "Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów"
autor: Józef Mackiewicz
wyd.: "Gryf"

autor: Józef Mackiewicz

wydawnictwo: "Gryf"

miejsce wydania: Londyn

rok wydania: 1982

ilość stron: XX, 300

wymiary: 160×210mm

W maju 1943 roku po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych Józef Mackiewicz udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zwłok. W 1948 roku przebywając już na emigracji, Józef Mackiewicz brał udział w opracowaniu raportu polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, poświęconego zbrodni katyńskiej. Raport ukazał się w formie książki „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” z przedmową generała Władysława Andersa.

Raport zawiera dokumenty, świadectwa i fotografie związane z zamordowaniem wiosną 1940 roku polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie przez funkcjonariuszy radzieckiego NKWD na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Jedną z jego części jest analiza sfałszowanego raportu sowieckiego tzw. komisji Burdenki, wskazująca na zawarte w nim nieprawdziwe dane.

Całość opracowania podzielona została na części:

 • Przed ujawnieniem zbrodni
 • Ujawnienie zbrodni i ogłoszone dokumenty
 • Dodatkowe materiały polskie
 • Kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej?
 • Uzupełnienia
 • Indeks nazwisk.

„Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” była wielokrotnie wznawiana na Zachodzie. W okresie PRL jej rozpowszechnianie w Polsce było zakazane przez cenzurę i przed transformacją ustrojową ukazywała się w kraju jako wydawnictwo podziemne. Książka ukazywała się przez wiele lat bez informacji o decydującym wkładzie Józefa Mackiewicza w jej opracowanie.

Źródło:

Przedmowa

Akt oskarżenia przeciw niemieckim przestępcom wojennym, osądzonym w procesie norymberskim, obejmował również jedną z największych zbrodni minionej wojny —- zbrodnię katyńską. Kiedy jednak ogłoszono w jesieni 1946 roku wyrok Nadzwyczajnego Trybunału Wojskowego, okazało się, że wśród niezliczonych, potwornych zbrodni, udowodnionych przywódcom hitlerowskich Niemiec, zbrodnia katyńska nie została wymieniona. Zbrodniarze niemieccy nie zostali więc uznani winnymi wymordowania wielu tysięcy jeńców polskich, odnalezionych w grobach pod Smoleńskiem.

Ofiarami mordu katyńskiego byli żołnierze polscy, przeważnie oficerowie, wzięci do niewoli przez czerwoną armię we wrześniu 1939 roku w następstwie uzgodnionej akcji wojennej Niemiec hitlerowskich i Rosji Sowieckiej przeciw Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to żołnierze polscy, spośród tych właśnie, którzy najdłużej walcząc z niemieckim najeźdźcą, zostali zagarnięci przez wojska sowieckie, uderzające na nas od tyłu.

W roku 1941, kiedy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostałem zwolniony z więzienia moskiewskiego i mianowany Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, mieli oni stać się żołnierzami, tworzącej się wówczas Armii. Od pierwszych rozmów z sowieckimi przedstawicielami, aż do ostatnich chwil pobytu na obszarze ZSSR, czyli przez cały rok, sprawa odnalezienia kilkunastu tysięcy jeńców, zaginionych w rękach sowieckich, była nieustannym przedmiotem moich zabiegów i największych wysiłków, niestety daremnych, przyczyną mojej głębokiej troski jako Polaka i dowódcy.

Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na zapytania osieroconych rodzin, nie mogłem rozwiązać tragicznej zagadki, broniąc się wówczas jak najdłużej przed podejrzeniami, które musiały jednak powstawać w moim umyśle.

Jako dowódca armii tworzącej się z żołnierzy, którzy po dwuletniej niewoli mieli stanąć na nowo w szeregu i osiągnąć możliwie najrychlej gotowość bojową, natrafiłem na wiele przeszkód, ale najważniejszą z nich był brak przeszło 8.000 oficerów i kilku tysięcy podoficerów, których odnalezienia w rękach sowieckich miałem prawo oczekiwać. Jeden z rozdziałów niniejszej książki zawiera historię tych wszystkich interwencji i daremnych zabiegów, które były z naszej strony, w czasie pobytu w Związku Sowieckim, podejmowane i nieustannie w ciągu roku ponawiane.

Zmuszony - w następstwie wytworzonej sytuacji — do opuszczenia granic ZSSR, kiedy na czele siedemdziesięciotysięcznej armii i wraz z czterdziestoma czterema tysiącami rodzin żołnierzy, w roku 1942 przeszedłem, na Środkowy Wschód, zdawałem już sobie sprawę, że los zaginionych musiał być tragiczny. Zachowanie się władz sowieckich w tej sprawie, niejasne i często wykrętne informacje, nam udzielane, rozumieliśmy początkowo jako grę na zwlokę i mieliśmy nadzieję, że zaginieni jeńcy chociaż częściowo się odnajdą. Przypuszczaliśmy w szczególności, że pojawią się oni w miesiącach wiosennych roku 1942, kiedy transport z dalekiej północy — gdzie pobyt ich był nam z pewnych stron sugerowany - byłby możliwy. Gdy okres ten minął i nadeszło lato, straciłem jednak tę ostatnią nadzieję, nabierając przekonania, że tych kilkanaście tysięcy najlepszych naszych żołnierzy i towarzyszy broni utraciliśmy na zawsze.

Kiedy w kwietniu 1943 roku radio niemieckie ogłosiło światu wiadomość o odkryciu mogił katyńskich i potem zaczęto ogłaszać nazwiska identyfikowanych zwłok, nie mogłem mieć wątpliwości, że pomordowani są właśnie tymi oficerami polskimi, którzy mieli wejść w skład naszej armii i których nadaremne poszukiwałem nu terenie Związku Sowieckiego, o których odnalezienie i wydanie czyniliśmy wielokrotne i daremne starania u najwyższych władz sowieckich, interweniując również w tej sprawie kilkakrotnie, osobiście u Stalina. Odkrycie Katynia musiałem uważać nie tylko za tragiczne i przeczuwane wyjaśnienie tajemnicy zaginięcia jeńców, ale również za rozstrzygnięcie tego, wielokrotnie ponawianego wobec władz sowieckich pytania, na które nigdy przedtem nie otrzymałem od nich odpowiedzi.

Przyszły dalsze wypadki. Rząd sowiecki odmówił zgody na wysłanie komisji śledczej Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ogłoszono urzędowy zbiór dokumentów niemieckich i sprawozdanie Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, a w styczniu roku 1944 Sowiecka Komisja, złożona wyłącznie z obywateli tego państwa, ogłosiła swój własny komunikat na temat zbrodni katyńskiej. Później przyszedł proces norymberski, podczas którego oskarżycielem w tej samej sprawie był przedstawiciel ZSSR, a wśród czterech sędziów zasiadał również sędzia sowiecki. Niemniej — jak zaznaczyłem na wstępie — nie udowodniono, oskarżonym i skazanym w tym procesie, zbrodniarzom, odpowiedzialności również za ów potworny, masowy mord.

Ale gdy sądzono tę zbrodnię, zbrodnię popełnioną na polskich jeńcach wojennych, nie było na sali rozpraw przedstawiciela Narodu Polskiego. Nie było go ani pośród sędziów, ani wśród oskarżycieli, ani nawet między, dopuszczonymi tam, przedstawicielami prasy, swobodnej opinii publicznej. Za przedstawicieli takich oczywiście nie mogę uważać wysłanników administracji p. Bieruta. — Nigdy też jeszcze dotąd, ani nie były wzięte pod uwagę w przewodzie sądowym, ani nie zostały podane do wiadomości opinii świata, dotyczące tej sprawy, materiały i dokumenty strony polskiej.

Jako były dowódca tej armii, w której skład mieli wejść wymordowani jeńcy polscy, kwiat Polskiego Wojska i Polskiego Narodu, uważam tedy za słuszne, że ogłasza się w niniejszej książce te materiały, dokumenty i wiadomości o sprawie mordu katyńskiego, które w ciągu kilku minionych lat, od pierwszej chwili powstania tego tragicznego zagadnienia gromadzone były przez rozmaite ośrodki polskie i złożyły się na całość, dającą wszechstronny obraz sprawy.

Książka ta jest dziełem kilkuletniej pracy, prowadzonej sumiennie i z dużym wysiłkiem przez szereg ludzi pod jednolitą redakcją. Zawarte w niej, nowe i oryginalne, po raz pierwszy publikowane materiały, pochodzą w wielu wypadkach od ludzi, których nazwiska — z przyczyn zrozumiałych — nie mogą być ogłaszane. Jej zadaniem jest ujawnić prawdę w sprawie, która pozostała dotąd celowo przed opinią świata zaciemniona i nierozstrzygnięta.

Fakt pominięcia zbrodni katyńskiej w wyroku norymberskim posiada znaczenie niezmiernie doniosłe i musi sprowadzić daleko idące konsekwencje. Oznacza on bowiem, że sprawa postawienia przed sądem i ukarania sprawców tego mordu pozostaje otwarta. Oznacza, że zasady sprawiedliwości międzynarodowej, które ustalono po raz pierwszy w dziejach ludzkości w następstwie ostatniej wojny, a które znalazły wyraz w procesie norymberskim, nie zostały jeszcze urzeczywistnione w całej pełni i wymagają ponownego rozpatrzenia tej nieosądzonej winy.

Ofiary mordu katyńskiego, bezbronni jeńcy strzelani tysiącami przez swoich katów na krawędzi otwartych grobów to byli nasi rodacy, towarzysze broni i koledzy, ojcowie rodzin, mężowie, bracia, synowie. Nie ma prawie Polaka, który by kogoś bliskiego w tych mogiłach nie stracił. Ujawnić tych morderców i domagać się dla nich kary to moralny obowiązek przede wszystkim nas Polaków, znajdujących się poza okupacją sowiecką, w krajach wolnych świata cywilizowanego.

Niechaj ta książka, zawierająca zestawienie dokumentów i materiałów, stanie się punktem wyjścia i początkiem akcji wytrwałego odwoływania się do sumienia świata i sprawiedliwości międzynarodowej, co stanowić będzie spełnienie naszego obowiązku. Niechaj wreszcie ta książka, domagając się kary na zbrodniarzy katyńskich, przypomni zarazem- narodom cywilizowanym, że jeden ze zbrodniczych systemów totalnych trwa jeszcze, więzi setki milionów istnień ludzkich i zagraża reszcie ludzkości. Spełniając to zadanie, niech toruje ona zarazem drogę sprawiedliwości, panowaniu prawa i wolności.

WŁADYSŁAW ANDERS

 

Londyn, w kwietniu 1948.

 

Spis treści

 

PRZEDMOWA - Władysław Anders ............................................................................................................................................................... V

SPIS TREŚCI ................................................................................................................................................................................ VIII

 

Część Pierwsza:    PRZED UJAWNIENIEM ZBRODNI

 

ROZDZIAŁ I. - DLACZEGO JEŃCY POLSCY ZNALEŹLI SIĘ W RĘKACH SOWIECKICH? ..................................................................................................................................... 1

 1. WOJNA POLSKO-NIEMIECKA - ZŁAMANIE UKŁADÓW I ZDRADZIECKI NAPAD SOWIECKI ............................................................................................................................................. 1
 2. WSPÓŁPRACA SOWIECKO-NIEMIECKA ...................................................................................................................... 4
 3. ARMIA CZERWONA UDERZA NA POLSKĘ ........................................................................................................................ 7
 4. NAJEŹDŹCA SOWIECKI WOBEC ŻOŁNIERZA POLSKIEGO ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ ......................................................................................................................... 9
 5. NAPAD SOWIECKI NA POLSKĘ W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ MOSKIEWSKICH ....................................................................................................................... 11
 6. NIEDOTRZYMANIE UMÓW - KAPITULACJA LWOWA - WYWIEZIENIE JEŃCÓW W GŁĄB ROSJI ....................................................................................................................... 13

ROZDZIAŁ II - TRZY OBOZY: KOZIELSK - STAROBIELSK - OSTASZKÓW ............................................................................................................................. 15

 1. TRZY OBOZY .................................................................................................................................................................... 15
  1. Kozielsk ................................................................................................................................................................. 15
  2. Starobielsk ......................................................................................................................................................... 16
  3. Ostaszków ..................................................................................................................................................... 17
  4. Spośród 15.000 odnalazło się 400 jeńców ..................................................................................................................................................... 17
 • WSPOMNIENIA OSOBISTE OCALONYCH ...................................................................................................................... 18
  1. Fragmenty kozielskie ................................................................................................................................................................. 18

   Oficerowie polscy i oficerowie NKWD ................................................................................................................................................................ 18

   Por. K. i kpt. Bychowiec ................................................................................................................................................................ 20

   Życie religijne obozu ................................................................................................................................................................ 24

   Ksiądz Ziółkowski ................................................................................................................................................................ 25

   Dwóch tajemniczych dygnitarzy NKWD ................................................................................................................................................................ 26

             Kombrig Zarubin ................................................................................................................................................................ 26

             Zwiastun likwidacji ................................................................................................................................................................ 28

   Jedyna kobieta w obozie kozielskim ................................................................................................................................................................ 30

  2. Starobielsk ......................................................................................................................................................... 31
  3. Jak wyglądał obóz w Ostaszkowie? ..................................................................................................................................................... 35

ROZDZIAŁ III - WYWIEZIENI W NIEWIADOMYM KIERUNKU NIE DAJĄ WIĘCEJ ZNAKU ŻYCIA ............................................................................................................................. 40

 1. LIKWIDACJA TRZECH OBOZÓW ........................................................................................................................ 40
  1. Rozładowanie obozu w Kozielsku ................................................................................................................................................................. 40

   Pierwszy transport ................................................................................................................................................................ 43

   Telefony z Moskwy ................................................................................................................................................................ 45

   Wyładowano na zachód od Smoleńska - relacja jedynego świadka ................................................................................................................................................................ 47

   Kalendarz transportów z Kozielska ................................................................................................................................................................ 50

   Losy jeńców wywożonych z Kozielska przed ogólną likwidacją obozu ................................................................................................................................................................ 51

  2. Rozładowanie obozu w Starobielsku ......................................................................................................................................................... 52

   Z książki Józefa Czapskiego ................................................................................................................................................................ 52

   Relacja por. B. Mł. ................................................................................................................................................................ 54

   O transportach rozstrzygała Moskwa — transport z 12 maja ................................................................................................................................................................ 56

  3. Rozładowanie obozu w Ostaszkowie ..................................................................................................................................................... 57

   Relacja wachm. J. B. ................................................................................................................................................................ 54

   Relacja st. sierżanta J. R. ................................................................................................................................................................ 54

 • KORESPONDENCJA SIĘ URYWA - INTERWENCJE RODZIN ZAGINIONYCH U WŁADZ SOWIECKICH ........................................................................................................................ 40
 • ZESTAWIENIE FAKTÓW ............................................................................................................................................. 40

ROZDZIAŁ IV - POSZUKIWANIA ZAGINIONYCH JEŃCÓW W LATACH 1941—1942 .......................................................................................................................................... 64

 1. SPRAWA ZAGINIONYCH JEŃCÓW Z KOZIELSKA, STAROBIELSKA I OSTASZKOWA ............................................................................................................................................. 64
 2. WYBUCH WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ - UKŁAD POLSKI Z SOWIETAMI W SPRAWIE ZWOLNIENIA JEŃCÓW ................................................................................................................................................................... 65
 3. INTERWENCJE POLSKIE W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH JEŃCÓW ........................................................................................................................ 66
  1. Generał Wł. Anders żąda wyjaśnień ................................................................................................................................................................. 66
  2. Pierwsze rozmowy i noty dyplomatyczne ......................................................................................................................................................... 67
  3. Sprawdzenie w Kraju — Nota gen. Sikorskiego do amb. Bogomołowa ..................................................................................................................................................... 68
  4. Rozmowa Kot—Mołotow dnia 22. X. 1941 r. ................................................................................................................................................................. 68
  5. Czwarta rozmowa Kot—Wyszyńskij ......................................................................................................................................................... 68
  6. „Wszyscy oficerowie zostali zwolnieni" ..................................................................................................................................................... 69
  7. Pierwsza interwencja u Stalina ................................................................................................................................................................. 70
  8. Poszukiwania czynione przez D-two Polskich Sil Zbrojnych. Pismo gen. Andersa do NKWD ......................................................................................................................................................... 72
  9. Generałowie Sikorski i Anders na Kremlu ..................................................................................................................................................... 72
  10. Relacja rtm. Czapskiego z rozmów z gen. Nasiedkinem, gen. Rajehmanem i nacz. NKWD Bzyrowem ................................................................................................................................................................. 74
  11. Istotne znaczenie sprawy zaginionych ......................................................................................................................................................... 76
  12. Przerwa w poszukiwaniach — nota polska Nr. 49 ..................................................................................................................................................... 77
  13. Gen. Anders ponownie interweniuje u Stalina ................................................................................................................................................................. 77
  14. Memorandum polskie z dnia 19. V. 1942 r. ......................................................................................................................................................... 78
  15. Nota polska z dnia 13. VI. 1942 r. ..................................................................................................................................................... 79
  16. Sowieckie Aide-memoire z dnia 10. VII. 1942 r. ................................................................................................................................................................. 79
  17. Ostatnia rozmowa Kot—Wyszyńskij ......................................................................................................................................................... 79
  18. Ostatnia nota rządu polskiego ..................................................................................................................................................... 80
 • CENZURA SOWIECKA ZABRANIA OGŁASZANIA POSZUKIWAŃ ZAGINIONYCH ......................................................................................................................... 80
 • ROZMOWY BERII I MERKUŁOWA Z GRUPA POLSKICH OFICERÓW ....................................................................................................................... 80
 • KOMUNIKAT POLSKIEGO MIN. OBRONY NARODOWEJ ....................................................................................................................... 82
 • ZESTAWIENIE FAKTÓW ............................................................................................................................................ 83

 

Część Druga:    UJAWNIENIE ZBRODNI I OGŁOSZONE DOKUMENTY

 

ROZDZIAŁ V. - ODKRYCIE GROBÓW W KATYNIU - MOSKWA NIE DOPUSZCZA DO ŚLEDZTWA MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA I ZRYWA STOSUNKI Z POLSKĄ ................................................................................................................... 85

 1. PIERWSZY KOMUNIKAT RADIA NIEMIECKIEGO ............................................................................................................................................. 85
 2. PIERWSZY KOMUNIKAT RADIA SOWIECKIEGO ...................................................................................................................... 86
 3. TELEGRAM GEN. W. ANDERSA - WRAŻENIE WŚRÓD ŻOŁNIERZY ARMII POLSKIEJ NA WSCHODZIE ........................................................................................................................ 86
 4. INFORMACJE ŹRÓDEŁ NIEMIECKICH ......................................................................................................................... 87
 5. RZĄD POLSKI PROSI MIĘDZYNARODOWY CZERWONY KRZYŻ O ZBADANIE SPRAWY ....................................................................................................................... 88
 6. KOMUNIKAT POLSKIEGO MIN. OBRONY NARODOWEJ GEN. KUKIELA ....................................................................................................................... 88
 7. NOTA RZĄDU POLSKIEGO DO ZWIĄZKU SOWIECKIEGO ............................................................................................................................................. 89
 8. TELEGRAM NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA DO GENEWY ...................................................................................................................... 89
 9. PRZEDSTAWICIEL POLSKI PROSI MIĘDZYNARODOWY CZERWONY KRZYŻ O ZBADANIE SPRAWY KATYNIA ............................................................................................................................................................................... 89
 10. KOMUNIKAT MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA ......................................................................................................................... 90
 11. ARTYKUŁ MOSKIEWSKIEJ „PRAWDY" I NAPAŚĆ AGENCJI „TASS" ....................................................................................................................... 90
 12. W OCZEKIWANIU NA ZGODĘ RZĄDU SOWIECKIEGO ............................................................................................................................................. 91
 13. NOTA SOWIECKA Z DNIA 25 KWIETNIA 1943 - ZERWANIE STOSUNKÓW Z POLSKĄ ...................................................................................................................... 91
 14. DEKLARACJA RZĄDU POLSKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 1943 PO ZERWANIU STOSUNKÓW Z POLSKĄ PRZEZ RZĄD SOWIECKI ........................................................................................................................ 92
 15. ZANIEPOKOJENIE OPINII ANGLOSASKIEJ - OŚWIADCZENIE MIN. EDENA ......................................................................................................................... 93
 16. RZĄD SOWIECKI NIE ZGODZIŁ SIĘ NA ŚLEDZTWO MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA ....................................................................................................................... 94

ROZDZIAŁ VI. - URZĘDOWY NIEMIECKI ZBIÓR DOKUMENTÓW W SPRAWIE KATYNIA ............................................................................................................... 96

 1. ZARYS OGÓLNY ................................................................................................................................................................... 96
 2. DOKUMENTY ................................................................................................................................................................... 96
 3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW ............................................................................................................................................. 97
 4. KOŃCOWY RAPORT POLICJI NIEMIECKIEJ Z DNIA 10. VI. 43 ......................................................................................................................... 98
 5. SPRAWOZDANIE PROF. GERHARDA BUHTZA ....................................................................................................................... 101
  1. Groby ................................................................................................................................................................. 101
  2. Wydobywanie i rozpoznawanie zwłok ......................................................................................................................................................... 102
  3. Ogólne wyniki ..................................................................................................................................................... 103
  4. Stwierdzenia szczególne ................................................................................................................................................................. 104
  5. Stan zwłok ......................................................................................................................................................... 105
  6. Przyczyny śmierci ..................................................................................................................................................... 106
  7. Pociski i wystrzelone łuski ................................................................................................................................................................. 107
  8. Strzały z bezpośredniej bliskości ..................................................................................................................................................... 108
  9. Miejsce i rodzaj egzekucji ......................................................................................................................................................... 108
  10. Spętania ..................................................................................................................................................... 109
  11. Rany kłute ................................................................................................................................................................. 110
  12. Orzeczenie ......................................................................................................................................................... 111
 • II CZĘŚĆ ZBIORU DOKUMENTÓW ....................................................................................................................... 112
 • III CZĘŚĆ ZBIORU DOKUMENTÓW ............................................................................................................................................ 112

ROZDZIAŁ VII - OFICJALNY KOMUNIKAT SOWIECKI .................................................................................................. 114

KOMUNIKAT KOMISJI SPECJALNEJ DO USTALENIA I ZBADANIA OKOLICZNOŚCI ROZSTRZELANIA PRZEZ NIEMIECKICH NAJEŹDŹCÓW FASZYSTOWSKICH - W LESIE KATYŃSKIM JEŃCÓW WOJENNYCH OFICERÓW POLSKICH ........................................................................................................................................................................ 114

 • Las katyński ................................................................................................................................................................. 115
 • Jeńcy wojenni - Polacy w okolicach Smoleńska ................................................................................................................................................................. 116
 • Obławy na jeńców wojennych Polaków ................................................................................................................................................................. 117
 • Rozstrzeliwanie jeńców wojennych Polaków ................................................................................................................................................................. 118
 • Jak powstała prowokacja niemiecka ................................................................................................................................................................. 124
 • Wezwanie do ludności ................................................................................................................................................................. 130
 • Obróbka mogił katyńskich ................................................................................................................................................................. 131
 • „Wycieczki" na mogiły katyńskie ................................................................................................................................................................. 134
 • Usiłowania Niemców do zatarcia śladów ich zbrodni ................................................................................................................................................................. 135
 • Akt ekspertyzy sądowo-lekarskiej ................................................................................................................................................................. 137
 • Orzeczenie ................................................................................................................................................................. 138
 • Dokumenty znalezione przy zwłokach ................................................................................................................................................................. 140
 • Wnioski ogólne ................................................................................................................................................................. 141

ROZDZIAŁ VIII. - MIĘDZYNARODOWA KOMISJA LEKARSKA .................................................................................................................. 144

 1. SPRAWOZDANIE ................................................................................................................................................................. 144
 2. CHARAKTERYSTYKA KOMISJI ................................................................................................................................................................... 147
 3. ODWOŁANIE BUŁGARSKIEGO EKSPERTA DOC. MARKOVA .................................................................................................................................................................. 148
 4. DODATKOWE OŚWIADCZENIE SZWAJCARSKIEGO EKSPERTA PROF. NAVILLE'A ZE STYCZNIA 1947 ROKU ................................................................................................................................................................... 150
  1. Wstęp ................................................................................................................................................................. 151
  2. Warunki wezwania i przyjęcia ......................................................................................................................................................... 151
  3. Wyjazd ................................................................................................................................................................. 152
  4. Honoraria ................................................................................................................................................................. 152
  5. Warunki pracy ......................................................................................................................................................... 153

 

Część Trzecia:    DODATKOWE MATERIAŁY POLSKIE

 

ROZDZIAŁ IX. - PIĘĆ TYGODNI PRACY NA MIEJSCU ZBRODNI - RELACJA DR. M. WODZIŃSKIEGO ................................................................................................................................. 157

 1. KRAJ WOBEC UJAWNIENIA ZBRODNI .............................................................................................................................................................. 158
 2. WYJAZD NA MIEJSCE ............................................................................................................................................................... 158
 3. LAS KATYŃSKI ............................................................................................................................................................... 159
 4. PRZYJAZD MIĘDZYNAROD. KOMISJI LEKARSKIEJ ............................................................................................................................................................................................... 160
 5. PIĘĆ TYGODNI PRACY .................................................................................................................................................................. 161
 6. NIEMCY .......................................................................................................................................................................... 163
 7. WYDOBYWANIE ZWŁOK Z PIERWOTNYCH MOGIŁ .................................................................................................................................................................. 165
 8. OGLĘDZINY ZWŁOK I USTALANIE PRZYCZYNY ŚMIERCI ................................................................................................................................................................ 167
 9. REWIDOWANIE ZWŁOK I NUMEROWANIE ICH ............................................................................................................................................................................... 169
 10. PONOWNE GRZEBANIE EKSHUMOWANYCH ZWŁOK .............................................................................................................................................. 170
 11. BADANIE DOKUMENTÓW, SPORZĄDZANIE LISTY ITD ............................................................................................................................................ 171
 12. DELEGACJA ANGLO-AMERYKAŃSKICH JEŃCÓW, ORAZ INNE GRUPY ............................................................................................................................................. 173
 13. POŁOŻENIE GROBÓW I SPÓR O LICZBĘ ZWŁOK ............................................................................................................................................... 176
 14. GROBY NR. 5 i 8 ................................................................................................................................................................ 180
 15. WYJAZD Z KATYNIA I POWRÓT DO KRAJU ................................................................................................................................................................ 184
 16. ORZECZENIE ...................................................................................................................................................................... 185

ROZDZIAŁ X. - INNE RELACJE Z MIEJSCA ZBRODNI ...................................................................................................................... 269

 1. PIERWSZA POLSKA DELEGACJA ZORGANIZOWANA PRZEZ NIEMCÓW ............................................................................................................................................. 189
 2. PRACE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA PRZY EKSHUMACJACH ...................................................................................................................... 190
 3. DZIENNIKARZE NEUTRALNI W KATYNIU ........................................................................................................................ 191
 4. RELACJA PPOR. PIL. WOJSK POLSKICH Z PODRÓŻY DO KATYNIA W KWIETNIU 1943 R. W GRUPIE OFICERÓW JEŃCÓW NIEMIECKICH Z OBOZU OFLAG II C W WOLDENBERGU .............................................................................................................................................................. 192
  1. Pierwsza wiadomość ................................................................................................................................................................. 192
  2. Pytania ogólne ......................................................................................................................................................... 192
  3. Pytania zasadnicze ..................................................................................................................................................... 193
  4. Zapoznanie z relacją niemiecką ................................................................................................................................................................. 193
  5. Osobiście wydobyliśmy dowolnie wybrane zwłoki ......................................................................................................................................................... 194
  6. Mundury nie były rewidowane ..................................................................................................................................................... 195
  7. Zwłoki nie były ruszane ................................................................................................................................................................. 195
  8. Sznur krępujący ręce ..................................................................................................................................................... 196
  9. Kaliber broni ......................................................................................................................................................... 196
  10. Wątpliwość co do ilości zwłok ..................................................................................................................................................... 197
  11. Dokumenty ................................................................................................................................................................. 197
  12. Sprawozdanie ......................................................................................................................................................... 198
 • RAPORT PPŁK. DYPL. STEFANA MOSSORA .............................................................................................................................................................. 199
 • GŁOS MAJĄ ZAMORDOWANI ............................................................................................................................................................. 199
  1. Pamiętnik mjr. Adama Solskiego ................................................................................................................................................................. 200
  2. Koperta Nr 0424 ......................................................................................................................................................... 200

ROZDZIAŁ XI. - ŚWIADEK Z ROKU 1940 - OBYWATEL SOWIECKI - ROSJANIN ....................................................................................................................................... 202

 1. KOZIE GÓRY - MIEJSCE KAŹNI .............................................................................................................................................................. 203
 2. „ROZTRELIWAT WOZIAT" ............................................................................................................................................................... 203
 3. ORGANIZACJA TRANSPORTÓW ............................................................................................................................................................... 204
 4. WYBUCH WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ - ZAJĘCIE SMOLEŃSKA ............................................................................................................................................................................................... 205
 5. ROBOTNICY POLSCY ODKOPUJĄ GROBY .................................................................................................................................................................. 206
 6. NIEMCY ROZPOCZYNAJĄ PRACE NAD KATYŃSKIMI GROBAMI .......................................................................................................................................................................... 206
 7. ODWRÓT NIEMCÓW .................................................................................................................................................................. 208
 8. WYJAZD NA ZACHÓD ................................................................................................................................................................ 209

ROZDZIAŁ XII. - EWAKUACJA WIĘZIEŃ PO WYBUCHU WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ ....................................................................................................................... 211

 1. EWAKUACJA WIĘZIEŃ KIJOWSKICH .............................................................................................................................................................. 211
 2. W TARNOPOLU I W RÓWNYM ............................................................................................................................................................... 213
 3. ETAP PIESZY LWÓW-MOSKWA ............................................................................................................................................................... 213
 4. MASOWY MORD NA DRODZE WILEJKA—BORYSÓW ............................................................................................................................................................................................... 214
 5. „DROGA ŚMIERCI" .................................................................................................................................................................. 217
 6. NA ŁOTWIE I NA POGRANICZU FINLANDII .......................................................................................................................................................................... 220
 7. ZAMKNIĘTYCH W CELACH CHCIELI SPALIĆ ŻYWCEM .................................................................................................................................................................. 220
 8. MORDY NA WILEŃSZCZYŹNIE ................................................................................................................................................................ 222
 9. PROWIESZNIKI ............................................................................................................................................................................... 224
 10. LWÓW ......................................................................................................................................................................... 225
 11. ŹRÓDŁA SOWIECKIE O EWAKUACJI WIĘZIEŃ .............................................................................................................................................................. 226

 

Część Czwarta:    KTO JEST SPRAWCĄ ZBRODNI KATYŃSKIEJ?

 

ROZDZIAŁ XIII. - KOMUNIKAT SOWIECKI W ŚWIETLE PRAWDY ...................................................................................................................... 229

 1. SKŁAD KOMISJI SOWIECKIEJ .............................................................................................................................................................. 229
 2. FAŁSZYWA LICZBA ZABITYCH ............................................................................................................................................................... 230
 3. „LAS KATYŃSKI" ............................................................................................................................................................... 231
 4. „JEŃCY WOJENNI POLACY W OKOLICY SMOLEŃSKA" ............................................................................................................................................................................................... 232
 5. DLACZEGO WYŁADOWANO JEŃCÓW W GNIEZDOWIE? .................................................................................................................................................................. 233
 6. SPRAWA EWAKUACJI RZEKOMYCH OBOZÓW .......................................................................................................................................................................... 234
 7. DLACZEGO ŻADNEMU Z JEŃCÓW NIE UDAŁO SIĘ ZBIEC? .................................................................................................................................................................. 236
 8. WSZELKA KORESPONDENCJA USTAŁA ................................................................................................................................................................ 237
 9. NIKT NIE SŁYSZAŁ O OBOZACH POD SMOLEŃSKIEM ............................................................................................................................................................................... 238
 10. ŚWIADKOWIE SOWIECCY ......................................................................................................................................................................... 239
 11. SIERPIEŃ-WRZESIEŃ, CZY WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ? .............................................................................................................................................................. 239
 12. SPRAWA DOKUMENTÓW ZNALEZIONYCH PRZY ZWŁOKACH .............................................................................................................................................................. 241
 13. GDZIE SĄ GROBY TYCH 500 JEŃCÓW? ............................................................................................................................................................... 242
 14. JEDYNY ŚWIADEK MOSKOWSKAJA ............................................................................................................................................................... 243
 15. OPOWIADAŁ W MARCU, O TYM CO BYŁO W... KWIETNIU ............................................................................................................................................................................................... 243
 16. CZY DOKUMENTY MOGŁY BYĆ SFAŁSZOWANE PRZEZ NIEMCÓW? .................................................................................................................................................................. 244
 17. DOKUMENTY KOMISJI SOWIECKIEJ .......................................................................................................................................................................... 246
 18. CYFRA 925 .................................................................................................................................................................. 247
 19. DLACZEGO MARZEC, KWIECIEŃ 1940 R. A NIE CZERWIEC 1941 ROKU? ................................................................................................................................................................ 248
 20. KIEDY POWSTAŁA WERSJA SOWIECKA? ............................................................................................................................................................................... 249
 21. ZAKOŃCZENIE ......................................................................................................................................................................... 250

ROZDZIAŁ XIV. - POZA KATYNIEM W RĘKACH SOWIECKICH ZGINĘŁO BEZ WIEŚCI JESZCZE 10.000 POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH ..................................................................................................................................................... 252

 1. ILOŚĆ ZAGINIONYCH .............................................................................................................................................................. 252
 2. STAN FAKTYCZNY W KATYNIU ............................................................................................................................................................... 252
 3. LICZBA ZAMORDOWANYCH W KATYNIU OFICERÓW W ŚWIETLE DOKUMENTÓW NIEMIECKICH ............................................................................................................................................................... 253
  1. Ogólny zarys ................................................................................................................................................................. 253
  2. Sprawozdanie Ludwika Vossa z dnia 10. VI. 1943 ......................................................................................................................................................... 253
  3. Korcowy Raport Ludwika Vossa z dn. 10.VI.1943 ..................................................................................................................................................... 254
  4. Sprawozdanie dr. Euhtza ................................................................................................................................................................. 254
  5. Obliczenie pojemności grobów ......................................................................................................................................................... 255
  6. Grób „Nr 8" ..................................................................................................................................................... 255
 • LICZBA ZAMORDOWANYCH W KATYNIU OFICERÓW W ŚWIETLE KOMUNIKATU SOWIECKIEGO ............................................................................................................................................................................................... 256
 • OPINIA DR. WODZIŃSKIEGO, LEKARZA KOMISJI PCK W KATYNIU .................................................................................................................................................................. 256
 • W KATYNIU ZNALEZIONO TYLKO OFICERÓW Z KOZIELSKA .......................................................................................................................................................................... 257
 • PRZESZŁO 10.000 JEŃCÓW POLSKICH ZGINĘŁO POZA KATYNIEM .................................................................................................................................................................. 258
  1. Jeńców ze Starobielska wymordowano pod Charkowem? ................................................................................................................................................................. 258
  2. Losy Ostaszkowa? ......................................................................................................................................................... 259
 • WERSJE O ZATOPIENIU JEŃCÓW POLSKICH ................................................................................................................................................................ 260
  1. Pierwsza pogłoska ................................................................................................................................................................. 260
  2. Zeznania plutonowego policji A. W. ......................................................................................................................................................... 260
  3. Protokół z zeznania K. Gąszcieckiej ..................................................................................................................................................... 260
  4. Luźne pogłoski o zatopieniu ................................................................................................................................................................. 261

ROZDZIAŁ XV. - WYROK NORYMBERSKI NIE UZNAŁ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY WOJENNYCH WINNYMI MORDU KATYŃSKIEGO ............................................................................................................................................................ 262

 

UZUPEŁNIENIA

 

 1. SPRAWA KAPITULACJI LWOWA ................................................................................................................................................................. 266
 2. ŻOŁNIERZE POLSCY W NIEWOLI SOWIECKIEJ ......................................................................................................................................................... 268
 3. JAK DOSZŁO DO OŚWIADCZENIA KOMISARZY BERII I MERKUŁOWA ................................................................................................................................................................. 271
 4. SPRAWA ZNALEZIONYCH ŁUSEK ................................................................................................................................................................. 273
  1. Zachowanie się Niemców ................................................................................................................................................................. 273
  2. Wyjaśnienia polskich władz wojskowych ......................................................................................................................................................... 274
 • JESZCZE RAZ O ŚWIADKACH SOWIECKICH ......................................................................................................................................................... 277
 • SPRAWA CIEPŁEJ BIELIZNY ORAZ SOWIECKA CENZURA WOBEC ZBRODNI KATYŃSKIEJ ................................................................................................................................................................. 276
 • KORESPONDENCJA I GAZETY ......................................................................................................................................................... 276
 • ZABICI LEŻELI W GROBACH W TAKIM PORZĄDKU, JAK ICH WYWOŻONO Z KOZIELSKA ................................................................................................................................................................. 277
 • ECHA ZBRODNI Z LATA 1940 ................................................................................................................................................................. 278
 • MASOWE GROBY POD CHARKOWEM? ......................................................................................................................................................... 279
 • RAPORT AMERYKAŃSKIEGO OFICERA ................................................................................................................................................................. 280
 • KOMISJA KATYŃSKA KONGRESU STANÓW ZJEDN. ......................................................................................................................................................... 282
 • RZĄD SOWIECKI I REŻIM KOMUNISTYCZNY WARSZAWY WOBEC KATYŃSKIEJ KOMISJI KONGRESOWEJ ................................................................................................................................................................. 284
 • ZBRODNIA KATYŃSKA JAKO AKT LUDOBÓJSTWA ................................................................................................................................................................. 285
 • WSPOMNIENIA I POGLĄD W. CHURCHILLA ......................................................................................................................................................... 288

INDEKS NAZWISK ......................................................................................................................................................................... 292

SPIS RYCIN ......................................................................................................................................................................... 299

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

zbrodnia katyńska w świetle dokumentów

zbrodnia w katyniu
sprawa katyńska
ujawnienie zbrodni katyńskiej
obóz w kozielsku
józef mackiewicz książki

Jaka jest suma 2 i 9?