Lista Agentów WSI

Lista została umieszczona w aneksie nr 16 do Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. Raportu Macierewicza.

 

Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP:

 • Marek BARTKOWIAK

  Plasował osoby związane z WSI w firmach. Jako prawnik brał udział w pracach nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

 • Andrzej BILIK

  Dziennikarz, redaktor naczelny "Dziennika Telewizyjnego", ambasador w Algierii. Głównym jego zadaniem była praca typowniczo-werbunkowa.

 • Zdzisław BOBIATYŃSKI

  Zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W roku 1992 udzielał WSI informacji nt. Ośrodka Studiów Wschodnich.

 • Michał GÓRSKI

  Pracownik PKN Orlen (2004 - 2005), kancelarii prawniczej White & Case (2005), BUMAR Sp. z o.o. (2005 - 2006), sekretarz Ambasady RP w Rzymie od sierpnia 2006.

 • Maciej GÓRSKI

  Jako dziennikarz na zlecenie Szefa WSI K. Malejczyka realizował zadania związane z kształtowaniem wizerunku Sił Zbrojnych w środkach masowego przekazu. Wiceprezes PAI. Ambasador.

 • Grzegorz GRABOWSKI

  Prowadził działalność typowniczą w Banku Rozwoju Eksportu.

 • Andrzej GROTH

  Profesor historii. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Zdzisław GRZELAK

  Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych. Zajmował się typowaniem i werbowaniem cudzoziemców absolwentów polskich uczelni oraz cudzoziemców pracujących w polskich uczelniach.

 • Grzegorz HOŁDANOWICZ

  Dziennikarz. Oferował oficerom WSI łamy "Raportu".

 • Andrzej HOSZARD

  Jako dyrektor firmy przeładunkowej Nord Technik brał udział w przeładunkach ropy naftowej w związku z tzw. aferą paliwową.

 • Anna Grażyna JAROCH

  Dziennikarka "Trybuny Śląskiej" i powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego" (1995- 1997).

 • Marek JĘDRYS

  Dyplomata. Realizował zadania związane z wpływaniem na ambasadora w kierunku pożądanym przez WSI. Pomagał plasować wskazane osoby na placówkach dyplomatycznych.

 • Marek Tomasz KACPROWICZ

  Pracując w Impexmetalu, przekazywał informacje z zakresu działalności spółki i osób w niej zatrudnionych. Podejmował się plasowania w spółce osób wskazanych przez WSI.

 • Adam KAPICA

  Jako wiceprezes ZUS nadzorował kontrakt z Prokomem.

 • Piotr KARPIŃSKI

  Pracownik Biura Klubu Parlamentarnego SLD (sekretarz Komisji Gospodarki i Infrastruktury) w latach 2003-2005. WSI podejmowało działania mające na celu uplasowanie go w strukturze MSZ.

 • Andrzej KIŃSKI

  Monitorował środowisko dziennikarskie. Na łamach prowadzonego miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" zamieszczał materiały prasowe o charakterze lobbingu związanego z kontraktem na kołowe transportery opancerzone "Rosomak".

 • Borys KISLER

  Jako dyrektor Kredyt Banku utworzył oddział w Gdyni w celu ustanowieniu swojego oficera prowadzącego dyrektorem.

 • Krzysztof KLASA

  Pracownik Impexmetalu w 1991 r. Na skutek poparcia przez WSI został szefem BRH w Hadze.

 • Jarosław KOCISZEWSKI

  Korespondent "Życia Warszawy", "Rzeczpospolitej" PR, TVP, IAR. Rozpracowywał podmioty gospodarcze.

 • Kazimierz KOTASIAK

  Przekazywał WSI informacje związane z działalnością spółki Elektrim na terenie kraju.

 • Marcin KRZYSZYCHA

  Dziennikarz gazety "Express Fakty" oraz pracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a następnie Kancelarii Senatu RP. Dostarczał wywiadowi wojskowemu informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Senatu.

 • Jan KULISZ

  Wieloletni pracownik departamentu kadr w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Pracownik polskiej placówki dyplomatycznej w Casablance blisko współpracujący z Piotrem Nurowskim ps. Tur.

 • Andrzej LEDWOCH

  Dziennikarz PAP (1989-1991), "Trybuny Ludu" (1991), "Nowej Europy" (1991-1994), następnie "Super Expresu" i "Gazety Bankowej". Zamieszczał artykuły mające kształtować wizerunek WSI wg tez przygotowanych przez oficerów Służb i przez nich autoryzowane.

 • Jan LITWIŃSKI

  Pracownik LOT przekazujący informacje z zakresu działalności spółki i jej struktury organizacyjnej. Po skandalu o charakterze korupcyjnym skierowany do Air Polonia.

 • Andrzej MACENOWICZ

  Jako członek Zarządu PKN Orlen konsultował z oficerami "preferencje" WSI w zakresie dostaw ropy dla koncernu. Oferował im możliwość umieszczania wskazanych osób w spółce.

 • Andrzej MADERA

  Dziennikarz "Nowin" i "Ładu". Jako Prezes Zarządu "Nafty Polskiej" zawarł dwie umowy prywatyzacyjne z niemiecką firmą POC AG.

 • Marek MAGOWSKI

  Komendant Straży Miejskiej w Warszawie. Prowadził działalność typowniczo-werbunkową.

 • Grzegorz MICUŁA

  Dziennikarz "Gromady. Rolnik Polski". Współdziałał w rozpracowywaniu mniejszości narodowych w Polsce.

 • Edward MIKOŁAJCZYK

  Dziennikarz, pracownik koncernu ITI. Typował dziennikarzy do współpracy z WSI.

 • Tadeusz MRÓWCZYŃSKI

  Brał udział w operacji przejęcia przez WSI spadku po bezpotomnie zmarłym obywatelu Kanady pochodzącym z Polski.

 • Andrzej MUSZYŃSKI

  Pracownik sekretariatu Urzędu Rady Ministrów.

 • Andrzej NIERYCHŁO

  Dziennikarz "ITD", "Kuriera Polskiego", "Pulsu Biznesu". Współpracował z WSI od roku 1983. Brałudział w próbach wykorzystania na rzecz WSI struktur medialnych organizowanych przez Z. Solorza.

 • Jerzy Marek NOWAKOWSKI

  Pracownik Ośrodka Studiów Międzynarodowych Senatu RP. Dyrektor Programu V Polskiego Radia. Zastępca redaktora naczelnego "Wprost". Dokonywał analiz sytuacji w organizacjach pozarządowych i partiach politycznych, charakteryzował przywódców PiS i PO.

 • Piotr NUROWSKI

  Dyplomata. Współpracownik Z. Solorza. Kształtował program Polsatu zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez gen. Malejczyka.

 • Maciej PACUŁA

  Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa UW. Wskazywał WSI studentów w celach werbunkowych.

 • Tadeusz PAWLAK

  W 1999 r. instruowany przez oficerów WSI, by zataić wieloletnią współpracę z Zarządem II w ankiecie bezpieczeństwa osobowego. W 2002 r. po złożeniu fałszywego oświadczenia lustracyjnego mianowany ambasadorem w Mińsku.

 • Sławomir PRZĄDA

  Dziennikarz "Teleexpressu", Polskiego Radia i TV. Współtworzył grupę dziennikarzy realizujących zadania informacyjne na korzyść WSI. Podjął działania na rzecz utworzenia Biura Prasy i Reklamy, mającego zatrudniać osoby wskazane przez WSI. Rozpracowywał rynek prasy, radia i TV.

 • Tomasz ROMANIUK

  Pracując w LOT, przekazywał informacje dotyczące prywatyzacji spółki, a także zestawienia personelu zatrudnionego w placówkach zagranicznych.

 • Robert RZESOŚ

  Jako dyrektor techniczny Centrum Finansowo-Bankowego pośredniczył w rozmowach z inwestorami zamierzającymi lokować przedstawicielstwa w budynku KC. Pośredniczył w zdobywaniu programów komputerowych o przeznaczeniu biurowym.

 • Ireneusz SEKUŁA

  W 1970 r. został przeszkolony na kursie AWO w ośrodku szkolenia Zarządu II. W 1973 r. przeszkolony w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji rezydenta AWO.

 • Rafał Edward STEFFEN

  Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej SA, doradca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego SA. Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Lecha Nikolskiego.

 • Milan SUBOTIĆ

  Dziennikarz TVP ("Panorama"), Dyrektor programowy TVN.

 • Jan SUWIŃSKI

  Jako pracownik w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą informował WSI o wszelkich zmianach prawno-organizacyjnych dotyczących wydawania koncesji na prowadzenie działalności handlowej z zagranicą.

 • Jarosław SZCZEPAŃSKI

  Jako dziennikarz TVP (zastępca dyrektora TAI) informował WSI o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondentów TVP. Po opuszczeniu Telewizji oferował WSI gotowość infiltracji "Rzeczpospolitej" lub "Wprost", bądź "innej związanej z jego profesjąinstytucji".

 • Andrzej SZELĄG

  Dyrektor Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Stanisław Jan SZUMSKI

  Zwerbowany w 1977 roku. Jako pracownik Towarzystwa "Polonia" w latach 70-tych i 80-tych rozpracowywał środowisko polonii amerykańskiej.

 • Jerzy TEPLI

  Dziennikarz, korespondent PR i TV, współtwórca powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Henryk WĄSIKOWSKI

  Opracował dla WSI koncepcję stworzenia prywatnego centrum działań gospodarczych w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku.

 • Andrzej WENDRYCHOWICZ

  Organizował spółkę Dom Polski, która obok działalności biznesowej miała zapewniać możliwość plasowania wskazanych osób.

 • Jacek WOJNAROWSKI

  Pracownik Polservice. Od 1986r. przebywał jako przedstawiciel tej firmy w Iraku, gdzie zajmował się problematyką związaną z irackim przemysłem zbrojeniowym. W 1991r. był dyrektorem naczelnym Fundacji Solidarności im. Batorego.

 • Jakub WOLSKI

  W latach 90-91 pracując w MSZ, typował kandydatów, m.in.. spośród redaktorów "Wolnej Europy". Konsultant MSZ w Radzie Europy.

 • Grzegorz WOŹNIAK

  Dziennikarz TVP. Redaktor utworzonego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Daniel WÓJTOWICZ

  Dziennikarz "Przeglądu Tygodniowego", "Sztandaru Młodych". W 1983r. jako jedyny dziennikarz "Sztandaru Młodych" otrzymał akredytację w centrum prasowym obsługującym wizytę papieża w Polsce. Otrzymał wówczas zadania typownicze. Wykorzystywany do rozpracowania środowiska dziennikarskiego. Od kwietnia 1985 r. w Wydziale Prasy KC PZPR.

 • Stanisław WYROŻEMSKI

  Pośrednik w handlu sprzętem specjalnym. Oskarżony o zawarcie fikcyjnej umowy w związku z dostawą uzbrojenia do Birmy. Planowano wystąpienie do Prokuratora Generalnego RP w sprawie uchylenia aresztu.

 • Bogusław ZALEWSKI

  Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zarejestrowany jako współpracownik Zarządu II Sztabu Generalnego.

 • Jan ZAŁUSKA

  Przedsiębiorca (dyrektor PZ Carpatia, pełnomocnik firmy Riedrich). Przekazywał WSI ustalony procent zysków z zarządzanych firm. Zawarł z WSI umowę na udzielenie mu pożyczki.

 • Andrzej ZAWISTOWSKI

  Pracownik Bumaru. Po okresie pracy dyplomatycznej tworzył struktury koncernu tytoniowego Reynolds Tobbaco w Polsce.

 • Maciej ZIĘBA

  Wykładowca KUL. Obecnie pracownik samorządowy Urzędu Wojewódzkiego. W roku 1995 zarejestrowany jako współpracownik.

Oficerowie WSI uplasowani poza wojskiem i skierowani do działań, które wykraczały poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP

 • Janusz BRODNIEWICZ

  Dyrektor w Fundacji Kultury oraz współtwórca spółki Dom Polski. Jako pracownik TVP informował WSI o sytuacji w telewizji publicznej.

 • Władysław DANIŁOWICZ

  Wieloletni pracownik Zarządu II Sztabu Generalnego. W roku 1999 skierowany został pod przykrycie do MSZ.

 • Edyta MALUTA - GĘSIOR

  Dziennikarka "Trybuny Śląskiej" i powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Mariusz MARCZEWSKI

  Sekretarz komisji sejmowej ds. służb specjalnych 1996.

 • Edward WOJTULEWICZ

  Od 1989 r. dyrektor generalny Impexmetalu (kierował pracą G. Żemka - "Dika"), zatrudniał w Impexmetal oficerów pod przykryciem.

 • Tomasz WRÓBEL

  Dyrektor biura marketingu klienta korporacyjnego PKO.

Źródło:

 • Monitor Polski nr 11 z dnia 16 lutego 2007 pozycja 110


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

raport macierewicza

 • raport wsi
 • lista agentów wsi
 • grzegorz woźniak dziennikarz
 • oficerowie wsi
 • agenci wsi

Komentarze


Skomentował Zefir |

Uważam że 10.04 to robota 3 graczy
WSI oraz niemieckie służby i ruskue

Zostaw komentarz