Lista Agentów WSI

Lista została umieszczona w aneksie nr 16 do Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. Raportu Macierewicza.

 

Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP:

 • Marek BARTKOWIAK

  Plasował osoby związane z WSI w firmach. Jako prawnik brał udział w pracach nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

 • Andrzej BILIK

  Dziennikarz, redaktor naczelny "Dziennika Telewizyjnego", ambasador w Algierii. Głównym jego zadaniem była praca typowniczo-werbunkowa.

 • Zdzisław BOBIATYŃSKI

  Zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W roku 1992 udzielał WSI informacji nt. Ośrodka Studiów Wschodnich.

 • Michał GÓRSKI

  Pracownik PKN Orlen (2004 - 2005), kancelarii prawniczej White & Case (2005), BUMAR Sp. z o.o. (2005 - 2006), sekretarz Ambasady RP w Rzymie od sierpnia 2006.

 • Maciej GÓRSKI

  Jako dziennikarz na zlecenie Szefa WSI K. Malejczyka realizował zadania związane z kształtowaniem wizerunku Sił Zbrojnych w środkach masowego przekazu. Wiceprezes PAI. Ambasador.

 • Grzegorz GRABOWSKI

  Prowadził działalność typowniczą w Banku Rozwoju Eksportu.

 • Andrzej GROTH

  Profesor historii. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Zdzisław GRZELAK

  Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych. Zajmował się typowaniem i werbowaniem cudzoziemców absolwentów polskich uczelni oraz cudzoziemców pracujących w polskich uczelniach.

 • Grzegorz HOŁDANOWICZ

  Dziennikarz. Oferował oficerom WSI łamy "Raportu".

 • Andrzej HOSZARD

  Jako dyrektor firmy przeładunkowej Nord Technik brał udział w przeładunkach ropy naftowej w związku z tzw. aferą paliwową.

 • Anna Grażyna JAROCH

  Dziennikarka "Trybuny Śląskiej" i powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego" (1995- 1997).

 • Marek JĘDRYS

  Dyplomata. Realizował zadania związane z wpływaniem na ambasadora w kierunku pożądanym przez WSI. Pomagał plasować wskazane osoby na placówkach dyplomatycznych.

 • Marek Tomasz KACPROWICZ

  Pracując w Impexmetalu, przekazywał informacje z zakresu działalności spółki i osób w niej zatrudnionych. Podejmował się plasowania w spółce osób wskazanych przez WSI.

 • Adam KAPICA

  Jako wiceprezes ZUS nadzorował kontrakt z Prokomem.

 • Piotr KARPIŃSKI

  Pracownik Biura Klubu Parlamentarnego SLD (sekretarz Komisji Gospodarki i Infrastruktury) w latach 2003-2005. WSI podejmowało działania mające na celu uplasowanie go w strukturze MSZ.

 • Andrzej KIŃSKI

  Monitorował środowisko dziennikarskie. Na łamach prowadzonego miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" zamieszczał materiały prasowe o charakterze lobbingu związanego z kontraktem na kołowe transportery opancerzone "Rosomak".

 • Borys KISLER

  Jako dyrektor Kredyt Banku utworzył oddział w Gdyni w celu ustanowieniu swojego oficera prowadzącego dyrektorem.

 • Krzysztof KLASA

  Pracownik Impexmetalu w 1991 r. Na skutek poparcia przez WSI został szefem BRH w Hadze.

 • Jarosław KOCISZEWSKI

  Korespondent "Życia Warszawy", "Rzeczpospolitej" PR, TVP, IAR. Rozpracowywał podmioty gospodarcze.

 • Kazimierz KOTASIAK

  Przekazywał WSI informacje związane z działalnością spółki Elektrim na terenie kraju.

 • Marcin KRZYSZYCHA

  Dziennikarz gazety "Express Fakty" oraz pracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a następnie Kancelarii Senatu RP. Dostarczał wywiadowi wojskowemu informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Senatu.

 • Jan KULISZ

  Wieloletni pracownik departamentu kadr w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Pracownik polskiej placówki dyplomatycznej w Casablance blisko współpracujący z Piotrem Nurowskim ps. Tur.

 • Andrzej LEDWOCH

  Dziennikarz PAP (1989-1991), "Trybuny Ludu" (1991), "Nowej Europy" (1991-1994), następnie "Super Expresu" i "Gazety Bankowej". Zamieszczał artykuły mające kształtować wizerunek WSI wg tez przygotowanych przez oficerów Służb i przez nich autoryzowane.

 • Jan LITWIŃSKI

  Pracownik LOT przekazujący informacje z zakresu działalności spółki i jej struktury organizacyjnej. Po skandalu o charakterze korupcyjnym skierowany do Air Polonia.

 • Andrzej MACENOWICZ

  Jako członek Zarządu PKN Orlen konsultował z oficerami "preferencje" WSI w zakresie dostaw ropy dla koncernu. Oferował im możliwość umieszczania wskazanych osób w spółce.

 • Andrzej MADERA

  Dziennikarz "Nowin" i "Ładu". Jako Prezes Zarządu "Nafty Polskiej" zawarł dwie umowy prywatyzacyjne z niemiecką firmą POC AG.

 • Marek MAGOWSKI

  Komendant Straży Miejskiej w Warszawie. Prowadził działalność typowniczo-werbunkową.

 • Grzegorz MICUŁA

  Dziennikarz "Gromady. Rolnik Polski". Współdziałał w rozpracowywaniu mniejszości narodowych w Polsce.

 • Edward MIKOŁAJCZYK

  Dziennikarz, pracownik koncernu ITI. Typował dziennikarzy do współpracy z WSI.

 • Tadeusz MRÓWCZYŃSKI

  Brał udział w operacji przejęcia przez WSI spadku po bezpotomnie zmarłym obywatelu Kanady pochodzącym z Polski.

 • Andrzej MUSZYŃSKI

  Pracownik sekretariatu Urzędu Rady Ministrów.

 • Andrzej NIERYCHŁO

  Dziennikarz "ITD", "Kuriera Polskiego", "Pulsu Biznesu". Współpracował z WSI od roku 1983. Brałudział w próbach wykorzystania na rzecz WSI struktur medialnych organizowanych przez Z. Solorza.

 • Jerzy Marek NOWAKOWSKI

  Pracownik Ośrodka Studiów Międzynarodowych Senatu RP. Dyrektor Programu V Polskiego Radia. Zastępca redaktora naczelnego "Wprost". Dokonywał analiz sytuacji w organizacjach pozarządowych i partiach politycznych, charakteryzował przywódców PiS i PO.

 • Piotr NUROWSKI

  Dyplomata. Współpracownik Z. Solorza. Kształtował program Polsatu zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez gen. Malejczyka.

 • Maciej PACUŁA

  Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa UW. Wskazywał WSI studentów w celach werbunkowych.

 • Tadeusz PAWLAK

  W 1999 r. instruowany przez oficerów WSI, by zataić wieloletnią współpracę z Zarządem II w ankiecie bezpieczeństwa osobowego. W 2002 r. po złożeniu fałszywego oświadczenia lustracyjnego mianowany ambasadorem w Mińsku.

 • Sławomir PRZĄDA

  Dziennikarz "Teleexpressu", Polskiego Radia i TV. Współtworzył grupę dziennikarzy realizujących zadania informacyjne na korzyść WSI. Podjął działania na rzecz utworzenia Biura Prasy i Reklamy, mającego zatrudniać osoby wskazane przez WSI. Rozpracowywał rynek prasy, radia i TV.

 • Tomasz ROMANIUK

  Pracując w LOT, przekazywał informacje dotyczące prywatyzacji spółki, a także zestawienia personelu zatrudnionego w placówkach zagranicznych.

 • Robert RZESOŚ

  Jako dyrektor techniczny Centrum Finansowo-Bankowego pośredniczył w rozmowach z inwestorami zamierzającymi lokować przedstawicielstwa w budynku KC. Pośredniczył w zdobywaniu programów komputerowych o przeznaczeniu biurowym.

 • Ireneusz SEKUŁA

  W 1970 r. został przeszkolony na kursie AWO w ośrodku szkolenia Zarządu II. W 1973 r. przeszkolony w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji rezydenta AWO.

 • Rafał Edward STEFFEN

  Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej SA, doradca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego SA. Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Lecha Nikolskiego.

 • Milan SUBOTIĆ

  Dziennikarz TVP ("Panorama"), Dyrektor programowy TVN.

 • Jan SUWIŃSKI

  Jako pracownik w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą informował WSI o wszelkich zmianach prawno-organizacyjnych dotyczących wydawania koncesji na prowadzenie działalności handlowej z zagranicą.

 • Jarosław SZCZEPAŃSKI

  Jako dziennikarz TVP (zastępca dyrektora TAI) informował WSI o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondentów TVP. Po opuszczeniu Telewizji oferował WSI gotowość infiltracji "Rzeczpospolitej" lub "Wprost", bądź "innej związanej z jego profesjąinstytucji".

 • Andrzej SZELĄG

  Dyrektor Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Stanisław Jan SZUMSKI

  Zwerbowany w 1977 roku. Jako pracownik Towarzystwa "Polonia" w latach 70-tych i 80-tych rozpracowywał środowisko polonii amerykańskiej.

 • Jerzy TEPLI

  Dziennikarz, korespondent PR i TV, współtwórca powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Henryk WĄSIKOWSKI

  Opracował dla WSI koncepcję stworzenia prywatnego centrum działań gospodarczych w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku.

 • Andrzej WENDRYCHOWICZ

  Organizował spółkę Dom Polski, która obok działalności biznesowej miała zapewniać możliwość plasowania wskazanych osób.

 • Jacek WOJNAROWSKI

  Pracownik Polservice. Od 1986r. przebywał jako przedstawiciel tej firmy w Iraku, gdzie zajmował się problematyką związaną z irackim przemysłem zbrojeniowym. W 1991r. był dyrektorem naczelnym Fundacji Solidarności im. Batorego.

 • Jakub WOLSKI

  W latach 90-91 pracując w MSZ, typował kandydatów, m.in.. spośród redaktorów "Wolnej Europy". Konsultant MSZ w Radzie Europy.

 • Grzegorz WOŹNIAK

  Dziennikarz TVP. Redaktor utworzonego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Daniel WÓJTOWICZ

  Dziennikarz "Przeglądu Tygodniowego", "Sztandaru Młodych". W 1983r. jako jedyny dziennikarz "Sztandaru Młodych" otrzymał akredytację w centrum prasowym obsługującym wizytę papieża w Polsce. Otrzymał wówczas zadania typownicze. Wykorzystywany do rozpracowania środowiska dziennikarskiego. Od kwietnia 1985 r. w Wydziale Prasy KC PZPR.

 • Stanisław WYROŻEMSKI

  Pośrednik w handlu sprzętem specjalnym. Oskarżony o zawarcie fikcyjnej umowy w związku z dostawą uzbrojenia do Birmy. Planowano wystąpienie do Prokuratora Generalnego RP w sprawie uchylenia aresztu.

 • Bogusław ZALEWSKI

  Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zarejestrowany jako współpracownik Zarządu II Sztabu Generalnego.

 • Jan ZAŁUSKA

  Przedsiębiorca (dyrektor PZ Carpatia, pełnomocnik firmy Riedrich). Przekazywał WSI ustalony procent zysków z zarządzanych firm. Zawarł z WSI umowę na udzielenie mu pożyczki.

 • Andrzej ZAWISTOWSKI

  Pracownik Bumaru. Po okresie pracy dyplomatycznej tworzył struktury koncernu tytoniowego Reynolds Tobbaco w Polsce.

 • Maciej ZIĘBA

  Wykładowca KUL. Obecnie pracownik samorządowy Urzędu Wojewódzkiego. W roku 1995 zarejestrowany jako współpracownik.

Oficerowie WSI uplasowani poza wojskiem i skierowani do działań, które wykraczały poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP

 • Janusz BRODNIEWICZ

  Dyrektor w Fundacji Kultury oraz współtwórca spółki Dom Polski. Jako pracownik TVP informował WSI o sytuacji w telewizji publicznej.

 • Władysław DANIŁOWICZ

  Wieloletni pracownik Zarządu II Sztabu Generalnego. W roku 1999 skierowany został pod przykrycie do MSZ.

 • Edyta MALUTA - GĘSIOR

  Dziennikarka "Trybuny Śląskiej" i powołanego przez WSI "Przeglądu Międzynarodowego".

 • Mariusz MARCZEWSKI

  Sekretarz komisji sejmowej ds. służb specjalnych 1996.

 • Edward WOJTULEWICZ

  Od 1989 r. dyrektor generalny Impexmetalu (kierował pracą G. Żemka - "Dika"), zatrudniał w Impexmetal oficerów pod przykryciem.

 • Tomasz WRÓBEL

  Dyrektor biura marketingu klienta korporacyjnego PKO.

Źródło:

 • Monitor Polski nr 11 z dnia 16 lutego 2007 pozycja 110


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

raport macierewicza pdf

 • raport wsi
 • lista agentów wsi
 • grzegorz woźniak dziennikarz
 • oficerowie wsi
 • agenci wsi

Komentarze


Skomentował Jakub Kubasiński |

Dzień dobry.

Ujmę to bardzo krótko.
Jest mi wstyd, że do dzisiaj nie uporano się z tzw. współpracownikami WSI.
Jest mi wstyd,że do dzisiaj publikuje się nazwiska osób,które współpracowały ze służbami wojskowej informacji,jako że,mam świadomość,że to nie wszyscy ludzie,którzy parali się tym procederem.

Odnosze też wrażenie,że tu już nie chodzi o społeczne napietnowanie tych osób,bowiem ,tak naprawdę,dziś to już historia,niekoniecznie chlubna,niemniej historia,która nic nie zmieniła w naszej rzeczywistości.

Wbrew pozorom i oczekiwaniom,ludzie ci nie zostali napiętnowani w jakiś szczególny sposób lub w ogóle nic to nie zmieniło w ich życiu. Nadal mają się dobrze i tzw. patriotom, ale i ludziom skrzywdzonym, śmieją się w nos.

Był stosowny i dobry czas, aby uporządkować i odzielić to,co było złem w minionej epoce (PRL) od tego,co można było tolerować.
Do dyspozycji mieliśmy, jako obywatele i jako państwo niezależnych prokuratorów i niezawisłych sędziów.
dziś jest już za późno,aby zadziała się sprawiedliwość dziejowa.Zaś takie publikacje ocierają się o śmieszność i świadczą o słabości naszego państwa.

Mamy kolejne służby podlegające państwu polskiemu, a ściślej państwu pisowskiemu, gdzie na państwowych/rządowych synekurach zatrudniani są osadzeni przestępcy, prokuratorzy z poprzedniego systemu ustrojowego sprawują nawet zaszczytne posłowanie,aferzyści etc;etc.

Można by tak jeszcze długo, tylko po co ? Czemu rzeczywiście służą publikacje takich list ?
Proszę wybaczyć, lecz ja tego nie rozumiem, a bardzo bym chciał...

Z poważaniem
Jakub Kubasiński

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Witam,

Cieszy mnie że jest Pan otwarty na zrozumienie sensu publikacji takich list. Postaram się przedstawić w jak najprostszy sposób. Pana niezrozumienie oparte jest o zbyt małą dawkę informacji o likwidacji WSI.

Po pierwsze efektem Raportu Macierewicza były doniesienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstw. Skuteczność działania sądów i prokuratur to już inna sprawa. I nie jest tak, jak to Pan pisze w innym miejscu, że są niezależni prokuratorzy i niezawiśli sędziowie. Podsumował to Jan Rulewski odpowiadając na pytanie redaktora czy to był wasz sędzia – „tak mi się wydaje. No wie Pan, żeby z oszustki matrymonialnej i oszustki materialnej zrobić bohaterkę? To chyba do PiS-u nie należał”.

Po drugie też mam świadomość, że to nie wszyscy ludzie, którzy parali się tym procederem i moim zdaniem powinien być jeszcze odtajniony i upubliczniony aneks do raportu z likwidacji WSI.

Po trzecie uważam, że jeżeli bandyci, złodzieje, oszuści, szpiedzy itp. z patologicznych układów śmieją się w twarz, to nie należy chować głowy w piasek, lecz właśnie napiętnować takie osoby choćby poprzez udostępniane ich danych.

Po czwarte, czy był stosowny i dobry czas? Jak widać z historii ani państwo lewackie, ani państwo platformerskie nie było wstanie poradzić sobie z tą patologią w służbach wojskowych, a raczej było tak uwikłane, że wszystko zamiatała pod dywan. Dopiero Polska pod rządami PIS-u potrafiła rozwiązać ten problem.

I na koniec muszę się z Panem zgodzić, że na eksponowanych stanowiskach, Sądach, Prokuraturach itp. synekurach „pracuje” jeszcze sporo aferzystów, przestępców i osób skompromitowanych ze słusznie minionego PRL-u, choćby prezentowany na mojej stronie sędzia NSA Bogusław Dauter, czy zomowiec z poparciem PO Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Można by tak jeszcze długo, a może być i dłużej jeżeli nie będziemy piętnować takich postaw. I nie jest to tylko historia. Takie wpisy są też przestrogą dla osób które w przyszłości też zechciałyby się zająć taką profesją.

Z poważaniem

Leszek Andrzejewski

Skomentował Zefir |

Uważam że 10.04 to robota 3 graczy
WSI oraz niemieckie służby i ruskue

Jaka jest suma 5 i 6?