Jankowski Wojciech TW „Kwiatkowski” i KO „Jan”

Wojciech Jan Jankowski s. Franciszka ur. 24.05.1939 r., IPN Lu 00414/436, IPN Lu 00419/1288 i IPN Lu 260/2628 TW ps. „Kwiatkowski” i KO ps. „Jan” nr rej. 3537, członek ORMO, Siedlce.

Pochodzący z Łukowa mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. 01.04.1970 roku w lokalu KPMO w Łukowie zwerbował go na zasadzie dobrowolności do współpracy, jako tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa ppor. Zbigniew Stolarczyk insp. oper. SB KPMO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kwiatkowski”. W jego charakterystyce, którą wystawił w 1987 r. st. inspektor Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Zbigniew Kulma, możemy przeczytać między innymi:

CHARAKTERYSTYKA

ko „Jan” nr rej. 3537

Kontakt operacyjny „JAN” nr rej. 3537 został zarejestrowany w tut. Wydz. „C” dnia 28.11.1978 r. Był uprzednio wykorzystywany, jako TW ps. „Kwiatkowski” przez B. Referat Służby Bezpieczeństwa w Łukowie. Został pozyskany na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności w dniu 1.04.1970 r. We własnoręcznie napisanym zobowiązaniu wyraził zgodę na udzielanie informacji dot. swojego ojczyma Otto Busse zamieszkałego w RFN, gdyż O. Busse był wówczas pracownikiem Kompanii Wartowniczych stacjonujących w RFN wojsk angielskich. Po śmierci O. Busse w 1971 r. odwiedził swą matkę Joannę Busse, która pozostała na stałe w RFN, utrzymując się z renty po zmarłym mężu. Współpraca z TW „Kwiatkowski” już od chwili pozyskania nie układała się właściwie, spotkania odbywały się sporadycznie i często on unikał kontaktów z SB, tłumacząc się brakiem czasu spowodowanym dużym obciążeniem zajęciami w szkole. Przekazywał on wiarygodne informacje dot. jedynie rodziny Busse.

W 1972 r. rozpoczął pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej w charakterze wykładowcy i od 5.02.1973 r. na stałe tam zamieszkał. W związku z powyższym został złożony do archiwum Wydz. „C” b. KWMO w Lublinie. Od 1977 roku pracując już w WSR-P w Siedlcach przekazywał informacje dot. pobytu w RFN u swej matki mieszkającej w budynku administrowanym przez angielską jednostkę wojskową, w której pracował jej mąż. Z kolejnych pobytów w RFN uzyskano jedynie ogólnikowe informacje dot. tamtejszych warunków życia, nastrojów społeczeństwa niemieckiego do napływającej tam fali obywateli polskich, którzy niejednokrotnie pozostawali na stałe w RFN odmawiając powrotu. KO „Jan” przekazywał też bardzo ogólne informacje o obiektach wojskowych usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania matki, jak również o osobach tam pracujących. Ogółem odbyto 7 spotkań. Były one przeprowadzane najczęściej w tut. Wydziale Paszportów przed wyjazdem do RFN, oraz po przyjeździe, a także na terenie Siedlec – z zachowaniem zasad konspiracji. Spotkania te były coraz rzadsze, co KO tłumaczył dużym przeciążeniem praca na WSRP oraz w RKS „Pogoń”.

21.03.1987 roku por. Zbigniew wystawił wniosek o zakończenie współpracy z KO ps. „Jan” z powodu odmowy współpracy i umieszczenie jego akt w archiwum Sekcji „C” WZO KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5, które można udostępniać zainteresowanym jednostkom SB i MO. Sporządzenie mikrofilmów z tych akt z okresem przechowywania 10 lat.

W archiwach IPN znajduje się 148 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 260/2628 Akta personalne członka ORMO: Wojciech Jankowski, imię ojca: Franciszek, ur. 24-05-1939 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 3.