Solski Jan TW „Stefan”

Jan Solski s. Stefana ur. 01.08.1946 r. IPN Lu 555/41 TW ps. „Stefan” nr rej. 7670 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PZPR i ORMO. Do współpracy pozyskał go jeszcze podczas studiów na zasadzie dobrowolności 05.12.1968 r. Robert Peters insp. Wydz. III KW MO w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefan”.

W charakterystyce TW ps. „Stefan” którą wystawił 17.02.1987 r. ppor. Ireneusz Boguski inspektor Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

Tw ps. „Stefan” ur. 1946 r., narodowość polska, obywatelstwo polskie , wykształcenie wyższe – mgr ekonomii, żonaty, członek PZPR, pracownik prywatnego zakładu specjalizującego się w uruchomianiu oczyszczalni ścieków, zna biegle angielski, słabo niemiecki i rosyjski, zam. Siedlce.

  1. Tw pozyskany 5.12.1968 r. przez Wydz. III KW MO w W-wie na zasadzie dobrowolności. Współpraca została zawieszona w 1969 r. z powodu ukończenia studiów i wstąpienia do PZPR. Podjęty z dn. 20.06.1985 r. przez Wydz. II WUSW w Siedlcach. Chętnie i zaangażowaniem realizuje zlecone zadania. Posiada zdolność zawierania znajomości i prowadzenia dyskusji oraz wydobywania od swych rozmówców informacji objętych zakresem zadań zleconych przez SB. Źródło nie posiada dostępu do wiadomości objętych tajemnicą państwową.
  2. (...)
  3. (...)
  4. Tw utrzymuje kontakty towarzyskie i rodzinne z osobami mieszkającymi Austrii, RFN i USA.
  5. W najbliższej przyszłości tw zamierza wyjechać na zaproszenie prywatne do Austrii. Wyjazd ten jest planowany na maj 1987 r. Osobą zapraszającą byłaby M. Dominowska. Dotychczas odbyto z tw 10 spotkań na których przekazał szereg informacji istotnych dla pracy SB. Podczas ostatniego wyjazdu realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na zlecenie SB. Obecnie trwa proces rozliczania tw z tego pobytu. Do współpracy ze SB ustosunkowany pozytywnie. Jest osobą inteligentną i elokwentną. Swobodnie przystosowuje się do atmosfery sytuacji w jakiej się znajduje. Źródło wykorzystywane jest na kierunku RFN i Austrii.

Z kolei w informacji przesłanej przez naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach kpt. mgr B. Dąbrowskiego do naczelnika Wydziału XII Departamentu II MSW w Warszawie możemy między innymi przeczytać:

Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 5.12.1968 r. na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju przez inspektora Wydz. III KS MO. W tym czasie tw był studentem V roku Wydziału Ekonomii Politycznej UW w Warszawie. W dniu 19.06.1985 r. materiały na w/w zostały podjęte przez pracownika Wydz. II tut. WUSW z Wydz. „C” SUSW w Warszawie do dalszego prowadzenia. Celem podjęcia materiałów było zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska uciekinierskiego Austrii oraz rozpoznanie środowiska posiadaczy polskich paszportów konsularnych na terenie Wiednia. Tw wyjeżdżał dotychczas w 1985 r. do Austrii oraz w 1986 r. do RFN. Zlecano mu przy tym zadania rozpoznawczo-ustaleniowe. Z realizacji tych zadań wywiązał się właściwie, wykazując przy tym dużo własnej inicjatywy. W ocenie dotychczasowej współpracy można ocenić go jako człowieka obiektywnego, inteligentnego rozumiejącego aktualną sytuacje w kraju. Jest zrównoważony i taktowny. Potrafi zachować się w sytuacjach trudnych Posiada dar łatwego nawiązywania kontaktów w nowym otoczeniu. Pozytywnie ustosunkowany do SB, współpracę z tą służbą traktuje poważnie i odpowiedzialnie. Przekazywane przez niego informacje były prawdziwe i poszerzały rozpoznanie. W okresie współpracy odbyto z tw 14 spotkań (od momentu przejęcia materiałów). Nie był wynagradzany materialnie.

II sytuacja operacyjna Na przełomie maja i czerwca 1987 tw ps. „Stefan” zamierzał wyjechać do Austrii na okres 4 mies. W Austrii przebywał będzie u posiadaczki polskiego paszportu konsularnego Marii Dominowskiej. Wym. pracuje jako specjalistka d/s rehabilitacji zarabiająca miesięcznie ok. 20 tys. szylingów. Zam. w Wiedniu pod adresem TOBORSTR. 11/14. Pozostaje ona w bliskich kontaktach z baronem DRESCHEM, u którego będzie również tw. Wym. wykazuje duże zainteresowanie Polską. Wiele czasu podczas poprzedniego pobytu tw u niego poświęcał na wypytywanie go na tematy społeczno-gospodarcze Polski. Wypytywał o reformy gospodarczej, stosunek do niej różnych grup społecznych. Dobrze orientuje się w sprawach polskich, szczególnie gospodarczych. Razem z DRESCHEM mieszka Henryk FORSTER – obecnie emeryt, który był tłumaczem gen. Siwickiego podczas jego wizyty w Austrii. Tw kontaktuje się również z Henrykiem WÓJCIKIEM – uciekinierem z Polski (wyjechał nielegalnie, nie chciał podać sposobu wyjazdu), który przebywał w obozach dla uchodźców na terenie Austrii, a następnie wyjechał do USA. Po kilkumiesięcznym pobycie w USA powrócił do Austrii. Podczas ostatniego pobytu tw w Austrii, Wójcik żywo interesował się polskimi problemami. Tw „Stefan w okresie lipiec-sierpień br. dysponował będzie samodzielnym mieszkaniem w Wiedniu jak również samochodem Marii Dominowskiej, co umożliwi mu podróże po terytorium Austrii. W związku z powyższym zamierzamy zlecić tw zadania rozpoznawczo-ustaleniowe zmierzające do rozpoznania środowisk w których będzie przebywał. W celu efektywnego wykorzystania sygnalizowanego wyjazdu proszę o sprecyzowanie zadań, które źródło mogłoby realizować na zlecenie Waszego Wydziału.

Współpraca z tw ps. „Stefan” została zakończona 23.07.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją MSW, a jego akta 30.07.1990 roku zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 172 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7670/1985

  • IPN Lu 300/4439 Akta personalne członka ORMO: Jan Solski, imię ojca: Stefan, ur. 01-08-1946 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 554/40/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Stefan”, prowadzona przez Wydział III KMO m.st. Warszawy w latach 1968-1970 oraz przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Jan Solski, imię ojca: Stefan, ur. 01-08-1946 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/40/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Stefan”, prowadzona przez Wydział III KMO m.st. Warszawy w latach 1968-1970 oraz przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Jan Solski, imię ojca: Stefan, ur. 01-08-1946 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/41 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Stefan”, prowadzona przez Wydział III KMO m.st. Warszawy w latach 1968-1970 oraz przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Jan Solski, imię ojca: Stefan, ur. 01-08-1946 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/41 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Stefan”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Jan Solski, imię ojca: Stefan, ur. 01-08-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Katalog Biuletynu Informacji Publicznej IPN

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Jana Solskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Stefan” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/43 i IPN BU Z/001803/44.

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 8.