Sokołowski Andrzej TW „Gacek”

Andrzej Sokołowski s. Franciszka ur. 07.07.1937 r. IPN Lu 555/5 TW ps. „Gacek” nr rej. 8757 Łuków.

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-hydraulik. Zatrudniony w Łukowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Łukowie na stanowisku kierownika robót sanitarnych. W czasie nauki w szkole średniej Technikum Urządzeń i Instalacji Sanitarnych w Radomiu od lipca 1952 do stycznia 1955 r. należał do nielegalnej organizacji „Eskadra Wyzwolicieli Ziemi Kieleckiej z Komunizmu”, za co został skazany 04.04.1955 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie na karę 2 lat więzienia. Na wolność wyszedł 03.05.1956 r. Naukę w Technikum zakończył w 1958 roku. Do współpracy z Referatem SB KPMO w Łukowie został pozyskany na zasadzie dobrowolności 27.03.1969 r. Pozyskania dokonał st. insp. SB KPMO w Łukowie por. Kazimierz Śledź. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gacek”. W charakterystyce pracy TW ps. Gacek, którą wystawił 20.04.1976 roku st. insp. Wydziału II KWMO w Siedlcach por. Eugeniusz Nowicki możemy między innymi przeczytać:

Tw. ps. „Gacek” przejawia pozytywny stosunek w udzielaniu pomocy Służbie Bezpieczeństwa, z którą jest dość dobrze związany. Reprezentuje lojalne ustosunkowanie do PRL. Jednostka sprawdzona. Stwierdzam, że stara się obiektywnie realizować zlecone mu przez Służbę Bezpieczeństwa zadania. Informacje, jakie przekazuje należy jednak sprawdzać i potwierdzać, ponieważ tak przekazuje informacje jak to sobie zapamiętał, zaobserwował lub sam ocenił.. Ścisłe fakty podaje zgodnie ze stanem faktycznym, w sposób prawidłowy. Poza pracą zawodową nie ujawnia swoich zainteresowań.

(...) Cechuje go rozwaga, grzeczność oraz inteligencja w kontach ze znajomymi i kolegami. Umie się szybko przystosować do różnych sytuacji w towarzystwie jak też do poziomu dyskusji prowadzonych przez podległych mu pracowników bądź kolegów w miejscu pracy i zamieszkania. Lubi od czasu do czasu w gronie zaufanych kolegów wypić alkohol. Tw. ps. „Gacek” pozyskany został do realizacji zadań Wydz. II-go związanych z rozpoznaniem rodziny figuranta kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Dezerter” oraz rozpoznania niektórych osób z miejsca pracy utrzymujących kontakty z kk. Cel ten, do którego został pozyskany jest nadal realizowany.

(...) Przy pomocy tw. ps. „Gacek” wyjaśniam, że kontakty, jakie utrzymuje z osobami z kk Dębski Jan i Chruściel Stanisław zam. w Łukowie mają charakter rodzinny, ustalono, że w/w posiadają rodziny w Kanadzie i USA. Udzielił również informacji dot. niegospodarności i nieprawidłowości, jakie zauważył w przedsiębiorstwie, w którym pracuje. Informacje te wykorzystał pion III w meldunkach. Przekazał istotne materiały wstępne w sprawie obiektowej kryptonim „Podróżnicy” prowadzonej przez b. Ref. SB w Łukowie dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia powiatu. Informacje istotne tw. pisze osobiście na spotkaniach, Wykonanie zadań w zleconej sprawie „Dezerter” zadowalające. W okresie ostatnich lat t.w. ps. „Gacek” przekazał 10 informacji ustnie oraz 6 informacji własnoręcznie pisanych. W/w informacje szczególnie dot. figuranta i członków rodziny sprawy krypt. „Dezerter” oraz innych osób utrzymujących kontakty z kk w stosunku, do których prowadzone były działania operacyjne. Aktualnie tw. ps. „Gacek” wykorzystywany jest przez Wydz. II KWMO w Siedlcach. Posiada naturalne dotarcie do rodziny figuranta sprawy krypt. „Dezerter” oraz rodziny J. Dębskiego i St. Chruściela zam. w Łukowie i utrzymujących kontakty z kk. Z uwagi na swój charakter, miejsca pracy i zamieszkania posiada możliwości uzyskiwania informacji w sprawie obiektowej krypt. „Turysta” dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej. Na uzgadniane spotkania tw. ps. „Gacek” przychodził punktualnie. Informacje pisze na spotkaniach. Zlecone zadania wykonuje prawidłowo. Jest niezdekonspirowany, skrzętnie przestrzega zasad konspiracji pracy. Wynagradzany jest jednorazowo w formie prezentu. Pieniędzy nie chce przyjąć. Spotkania odbywane się w LK „Rzemieślnik” w Łukowie. Reasumując powyższe stwierdzam, że tw. ps. „Gacek” jest w dalszym ciągu przydatną jednostką sieci do realizacji zadań Wydziału II-go tj. w sprawie „Dezerter” i w sprawie obiektowej krypt. „Turysta”.

07 lipca 1978 roku TW ps. „Gacek” został wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej z powodu nieprzydatności do dalszego wykorzystywania z powodu zakończenia prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Dezerter” i kategoryczną odmową współpracy z milicją. 11.07.1978 r. materiały dotyczące jego osoby zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt: teczka personalna B-30 a teczka pracy B-15.

W archiwach IPN znajduje się 109 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Łuków 8757/1969, KWMO Siedlce 939/1975

  • IPN Lu 555/5 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Gacek”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Łukowie/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1969-1978. Materiały dotyczące: Andrzej Sokołowski, imię ojca: Franciszek, ur. 07-07-1936 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Andrzeja Sokołowskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Gacek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001803/3.

Komentarze


Zostaw komentarz