Radzikowski Julian TW „Janek”

Julian Radzikowski s. Adama ur. 14.06.1933 r. IPN Lu 00414/173 TW ps. „Janek” nr rej. 1508 Siedlce.

pokwitowanie odbioru pieniędzy od SB
pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Juliana Radzikowskiego od SB

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier-mechanik. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został pozyskany 23.02.1972 r. (pracował w tym czasie w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku). Pozyskania dokonał ppor. Szabłowski Franciszek insp. RSB KW MO w Lublinie. Na okoliczność werbunku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janek”. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Janek” nr rej. 1508 na lata, 1976/1977 który wystawił 1 września 1976 roku st. insp. Wydz. III KWMO w Siedlcach plut. Zbigniew Kaczmarski możemy między innymi przeczytać:

PLAN

kierunkowego wykorzystania TW ps. „JANEK”

Nr rej. 1508 na lata 1976/1977

 

 1. CHARAKTERYSTYKA

  Tajny współpracownik ps. „Janek” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany przez por. SZABŁOWKIGO Franciszka z byłego RSB w Lublinie w dniu 23 lutego 1972 roku do rozpoznawania sytuacji operacyjno-politycznej i dopływu informacji o osobach podejrzanych o ewentualna wrogą działalność w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku oraz inspiratorach propagujących ideę budowy kościoła w tej miejscowości. Obecnie zabezpiecza operacyjny dopływ informacji dot. zagadnień ujętej w tabeli końcowej zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego kraju z terenu Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL” w Siedlcach w ramach aktualnie prowadzonych 3 spraw operacyjnego sprawdzenia krypt. „IMPORT”, „MG” i „SPÓŁKA”. Podstawą pozyskania była zasada dobrowolności - współobywatelskiej odpowiedzialności za ład, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

  W okresie dotychczasowej współpracy dał się poznać, jako osoba bardzo opanowana i inteligentna. W kontaktach z innymi osobami skromny, konsekwentny w zdobywaniu informacji, ale niebłyskotliwy. Alkohol pije w niewielkich ilościach – nie pali. Cechuje go obiektywizm, precyzja i powolność w definiowaniu spostrzeżeń i przekazywaniu faktów. U przełożonych i podwładnych posiada opinię „złotej rączki” z uwagi na bardzo duży zasób wiedzy fachowej i umiejętność współżycia w kolektywie robotniczym /były instruktor warsztatów szkolnych WSK Świdnik/. Wykazuje również zainteresowanie zagadnieniami polityczno-gospodarczymi kraju i świata, jak też regionu siedleckiego. Jego hobby – to myślistwo /członek koła łowieckiego/ oraz motoryzacja i związane z nią problemy. Posiada własny samochód m-ki „SYRENA”, którym często jeździ na polowania organizowane przez koło. W każdą sobotę wyjeżdża do Świdnika, gdzie zamieszkuje jego rodzina. Nosi się z zamiarem sprowadzenia jej do Siedlec, gdy otrzyma mieszkanie służbowe z zakładu pracy.

 2. OCENA DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY

  W czasie dotychczasowej współpracy odbyto z TW ps. „JANEK” 56 spotkań, na których TW przekazał 22 informacje opracowane własnoręcznie. W przekazywanych informacjach TW w sposób wyczerpujący charakteryzował sytuację inwestycyjna zakładu w budowie oraz nastroje i postawy społeczno-polityczne interesujących naszą Służbę osób spośród członków załogi i kierownictwa, jak też zachowanie się cudzoziemców i nawiązywane przez nich kontakty, zainteresowania na terenie WLKS „MOSTOSTAL”. Posłużyły one do założenia 5 spraw operacyjnego sprawdzenia kryptonim „LOT”, „RULA”, „IMPORT”, „MG”” i „SPÓŁKA”, a w jednym wypadku wszczęcia śledztwa /były RSB Lublin/, oraz przekazania 2 informacji dla władz partyjno-administracyjnych województwa, 2 do Wydziału III „A” KSMO i 1 do Wydziału IV Departamentu III MSW. Ponadto większość przekazywanych przez TW informacji było również wykorzystywane przez Wydział Inspekcji i Wydział II tut. KWMO, oraz posłużyły do bieżącej kontroli operacyjnej prawidłowości prac inwestycyjnych związanych z budową zakładu, wyposażeniem go w maszyny i urządzenia zakupione w strefie dolarowej i właściwą gospodarką nimi jak też kontrolę i rozpoznanie charakteru kontaktów nawiązywanych przez montażystów firm zachodnich z pracownikami WLKS „MOSTAL: i vice versa.

  Analizując dotychczasowy okres współpracy należy stwierdzić, że TW ps. „JANEK” jest jednostką wartościową i zaangażowaną we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Nadmienić jednak należy, że bardzo często spóźnia się na spotkania, co prawda w określonym limicie czasu 15 minut. W trakcie ich trwania prosił, żeby nie musiał sam sporządzać informacji, bo sprawia mu to trudności /wstydzi się, że robi błędy stylistyczne i czasami ortograficzne/, ale zebrane informacje przekazuje ustnie, sumiennie realizując zlecone do wykonania zadania. Wykazuje przy tym dużo własnej inicjatywy i trafności spostrzeżeń. Jest to konsekwencja prawidłowo prowadzonego z nim szkolenia przez 2 poprzednio współpracujących z nim pracowników Służby Bezpieczeństwa. Dodać należy, że przekazywane przez niego informacje są prawdziwe /potwierdzone przez inne osobowe źródła informacji i praktycznie w czasie realizacji przedsięwzięć/ i obiektywne.

 3. KONTROLA PRACY TW.

  Przekazywane przez TW informacje były sprawdzane przez KO ps. „R”, KO ps. „R” TW ps. „WW” oraz kontakty służbowe i praktycznie w drodze prowadzonych analiz informacji, co w konsekwencji potwierdziło jego obiektywizm i prawdomówność.

 4. MOŻLIWOŚCI TW.

  T.w. ps. „JANEK”, jako pracownik z długoletnim stażem pracy /praktyki/, również w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL” w Siedlcach /prawie od momentu rozpoczęcia budowy tych zakładów/ zna podstawowe problemy tam występujące, ludzi i stosunki panujące w poszczególnych zespołach. Z racji zajmowanego stanowiska ma naturalne możliwości dostępu do opracowań praktycznej realizacji planów produkcyjnych, ujawnianie występujących przejawów niegospodarności. Posiadane wykształcenie pretenduje go do reprezentowania interesów zakładu na zewnątrz, między innymi w kontaktach z zagranicą. Pozwala to na kontrolę zachowania się i wyjaśniania kontaktów zawieranych przez cudzoziemców z obywatelami PRL oraz Polaków wyjeżdżających w celach służbowych /np. odbiór urządzeń z firm kapitalistycznych/ zagranicą.

 5. KIERUNKI WYKORZYSTANIA T W.

  W ramach aktualnie prowadzonych sprawach operacyjnego sprawdzenia kryptonim „IMPORT”, „MG” i „SPÓŁKA” T.w. ps. „JANEK” wykorzystany będzie do:

  1. operacyjnej kontroli montażystów RFN firmy „DEMAG”, austriackiej firmy „OSKO” i w przyszłości innych, którzy będą uczestniczyć w montażu sprowadzanych urządzeń nawiązywanych przez nich kontaktów, szczególnie z kadrą inżynierską i kobietami oraz prezentowanych przez nich postaw;
  2. ujawnianie aktów dywersji i sabotażu, faktów niegospodarności i marnotrawstwa jak i też wrogich wystąpień w gronie pracowników Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL” i załóg uczestniczących w rozbudowie tego zakładu;
  3. rozpoznania i ujawniania osób w miejscu pracy, w znanych sobie grupach społecznych na terenie miasta [...];
  4. 4/ ujawnianie w zakładzie, miejscu zamieszkania i znanych sobie środowiskach – osób wykazujących wrogą postawę wobec Partii i Rządu PRL oraz szkalujących ustrój socjalistyczny i krytykujących osiągnięcia polityczno-ekonomiczne kraju i obozu państw socjalistycznych;
  5. sprawdzanie, czy wymienione w pkt. 2-4- fakty nie są następstwem namów bądź wywierania określonych presji na obywateli PRL przez cudzoziemców montujących urządzenia między innymi w WLKS „MOSTOSTAL” w Siedlcach;
  6. ujawnianie faktów naruszania tajemnicy państwowej i służbowej;
  7. rozpoznanie nastrojów wśród załogi zakładu i znanych sobie środowisk w związku z przejściowymi trudnościami w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego i podejmowanymi w tej kwestii przez Rząd decyzjami;
  8. zabezpieczania i ujawniania dokumentów dla potrzeb procesowych w związku z przejęciem do prowadzenia przez Wydział Śledczy sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „MG”;
  9. operacyjnej kontroli zachowania i sprawdzania wiarygodności informacji przekazywanych przez nowo pozyskane źródła, między innymi TW ps. „WW” (Tadeusz Ochtyra).
 6. LINIA POSTĘPOWANIA

  Tajny współpracownik ps. „JANEK” w okresie dalszej współpracy przy realizacji zadań dla Służby Bezpieczeństwa, może się zetnąć z propozycją wzięcia udziału w przestępczej lub wrogiej działalności. W przypadku zaistnienia takiej możliwości będzie on w działaniu zajmował postawę wyczekującą, a uzyskane informacje będzie na bieżąco w nagłych wypadkach ustalonym dodatkowo systemem łączności przekazywał naszej Służbie. W uzasadnionym przypadku, gdy działalność, z jaką się zetknie będzie skierowana podstawowym interesom państwa, TW ps. „JANEK” swoją postawą i działaniem ma przeciwstawić się tej działalności, nawet kosztem dekonspiracji.

 7. SZKOLENIE TW.

  W toku odbywanych spotkań z TW planuje się przeprowadzanie systematycznego szkolenia, obejmującego następujące zagadnienia:

  • – ścisłe przestrzeganie zasad konspiracji i faktu współpracy wobec osób trzecich;
  • – sposobu zachowania się na ulicy, w zakładzie pracy itp. sytuacjach w czasie przypadkowego spotkania się z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa;
  • – sumiennego wykonywania zleconych zadań sposobu ich realizacji, łącznie z własnymi spostrzeżeniami na określone zjawiska i problemy;
  • – zwracanie uwagi na zjawiska pozostające w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa;
  • – aktualnie występujących problemów społeczno-politycznych i zachodzących zmian ekonomiczno-gospodarczych w naszym kraju.

  Pozwoli to prawidłowo rozwinąć proces coraz silniejszego związania z naszą Służbą.

 8. WYNAGRADZANIE T W.

  W trakcie dotychczasowej współpracy TW ps. „JANEK” wynagradzany był 6 razy kwotami pieniężnymi: 4 razy po 500 złotych i 2 razy po 1000 złotych, które otrzymał za pokwitowaniem w wyniku właściwej realizacji zleconych zadań. Ta forma wynagradzania będzie nadal stosowana, ponieważ stanowi dodatkowy bodziec dla TW w zakresie uzyskiwania i przekazywania istotnych dla nas informacji.

 9. KONTROLA TW.

  Z dotychczasowej kontroli pracy TW ps. „JANEK” wynika, że jest to jednostka zdyscyplinowana. Zlecone zadania realizuje sumiennie i konsekwentnie, zdając sobie jednocześnie sprawę z wagi faktu obiektywności w ich przekazywaniu.

  W trakcie dalszej współpracy jednostka będzie systematycznie kontrolowana w zakresie zachowania się i prezentowanej postawy, jak również sprawdzane będą uzyskiwane przez nią informacje w zależności od potrzeb - przez równoległe osobowe źródła informacji lub technikę operacyjną.

 10. ŁĄCZNOŚĆ

  System nawiązywania łączności z TW ps. „JANEK” jest sporządzony na odrębnym dokumencie, który znajduje się w zeszycie ewidencyjnym TW.

W okresie współpracy odbył kilkadziesiąt spotkań z oficerami SB i był 9 razy wynagrodzony pieniężnie na łączną kwotę 7000 złotych za przekazywane informacje. W jego aktach są napisane własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB pierwsze datowane na 03.05.1972 r. a ostatnie 23.09.1977 r. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 23.03.1979 roku z powodu dekonspiracji przez dyrektora WLKS „Mostostal”. Akta dotyczące jego osoby zostały przekazane do archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt: teczka personalna B-30 a teczka pracy B-15 z możliwością udostępniania ich innym jednostkom bez konieczności uzyskiwania zgody od Wydz. III WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 93 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00414/173 Radzikowski Julian - Wybrane fragmenty z teczki personalnej tajnego współpracownika pseudonim „Janek”: Postanowienie o przekazaniu tw ps. „Janek” nr rej. 1508, Arkusz kontroli tajnego współpracownika, Plan kierunkowy wykorzystania tajnego współpracownika ps. „Janek”, Arkusz wypłat na rzecz TW, pokwitowania odbioru pieniędzy od Służby Bezpieczeństwa, Charakterystyka tajnego współpracownika pseudonim „Janek”, Wniosek o zezwolenie na rozwiązanie współpracy z tajnym współpracownikiem pseudonim „Janek” nr ewid. 1580, Meldunek o wyłączeniu z akt dochodzenia Nr rep.17/71 materiałów Nr rep.20/71, Raport insp. SB ppor. Witolda Kaweckiego, Protokół przesłuchania sprawcy wykroczenia (10,3 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Lublin 13011/1972, KPMO Siedlce 28533/1974, KWMO Siedlce 1508/1975

 • IPN Lu 00414/173/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Janek" prowadzona w latach 1972-1979 przez Referat SB KPMO w Lublinie/Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział III/Wydział II KWMO w Siedlcach dotycząca: Julian Radzikowski, imię ojca: Adam, ur. 14-05-1933 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/173/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Janek" prowadzona w latach 1972-1979 przez Referat SB KPMO w Lublinie/Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział III/Wydział II KWMO w Siedlcach dotycząca: Julian Radzikowski, imię ojca: Adam, ur. 14-05-1933 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/695 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Janek" prowadzona w latach 1972-1979 przez Referat SB KPMO w Lublinie/Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział III/Wydział II KWMO w Siedlcach dotycząca: Julian Radzikowski, imię ojca: Adam, ur. 14-05-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 5.