Rafał Jan TW „Wawrzyniec”

Jan Rafał s. Jana ur. 26.04.1931 r. w Lipowie, IPN Lu 00419/1776 i IPN Lu 00414/847, TW ps. „Wawrzyniec” nr rej. WUSW Siedlce 8079/1987, Siedlce.

Jan Rafał tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Wawrzyniec”
Teczka pracy TW ps. „Wawrzyniec”
(Jan Rafał)

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe magister pedagogiki. Z zawodu nauczyciel. Nauczyciel w szkole podstawowej nr. 6 w Siedlcach. Właściciel gospodarstwa rolnego o charakterze ogrodniczym w Opolu Nowym k. Siedlec. Był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Spółka”. Pozyskany do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został 15.06.1987 roku na podstawie materiałów kompromitujących przez kpt. Jerzego Sadowskiego st. insp. Wydz. VI WUSW Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wawrzyniec”. Był wykorzystywany do rozpracowywania grup i osób działających w środowisku wiejskim na bazie byłej „Solidarności”. 28.06.1988 r. otrzymał 10.000 zł z rąk kpt. Sadowskiego jako wynagrodzenie za przekazane informacje do sprawy „Spółka” i „Związek”. Udzielał informacje na temat osób będących w zainteresowani SB takich jak: Zygmunt Goławski, Zbigniew Adamczuk, Franciszek Lipka, Edmund Drygiel, Edward Kokoszka, Franciszek Karwowski, Jan Mizikowski. Wprowadzał dezinformacje i skłócał działaczy w środowisku Solidarności w celu niedopuszczenia do reaktywowania związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Wspólnie z SB stosował intrygi i prowokacje w celu skłócenia działaczy Solidarności z kościołem. M.in. w informacji operacyjnej ze spotkania z TW „Wawrzyniec” z dnia 06.05.1988 roku sporządzonej przez kpt Jerzego Sadowskiego możemy przeczytać:

(…) z t.w. uzgodniłem, że Jan Rafał w obecności ks. kanonika powie ks. Cepowi, że Drygiel na jednym ze spotkań w obecności kilkunastu osób wypowiadał się, że ks. Cep to kawał drania i łobuza, że robi wszystko by zebrać pieniądze, gdyż ma na utrzymaniu prostytutki. Chodzi o to by ks. Cep wezwał Drygla i dał mu stosowną reprymendę oraz zabronił przyjazdu do Siedlec a nawet skompromitował go w jego środowisku. O efektach t.w. powiadomi a przedtem zrobi wszystko by Drygiel oraz jego koledzy w osobach: Lipko, Adamczuk oraz Mizikowski zostali izolowani w swych poczynaniach.

(…)

Zadania:

  1. (…)
  2. W dalszym ciągu dezintegrować grupę rolników zaangażowanych w działalność na rzecz reaktywowania „S”.

W charakterystyce TW ps. „Wawrzyniec”, którą wystawił 13.02.1990 r. kpt. Jerzy Sadowski czytamy:

Tajny współpracownik ps. „Wawrzyniec” został pozyskany dn. 15.06.1987 r. na podstawie materiałów kompromitujących. Współpraca z t.w. przebiegała w miarę systematycznie. Informacje t.w. przekazywał ustnie na podstawie który sporządzano informacje pisemne. T.w. wykorzystywany był w spraw. oper. rozpracowania krypt. „Związek” i s.o.s. „Spółka”. Spotkania z tw odbywano w różnych godzinach dnia na terenie Siedlec i poza Siedlcami. Za współpracę był raz wynagrodzony kwotą pieniężną. Kontrolowany był przez inne źródła informacji. W związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz reorganizacją MSW rozwiązano dalszą współpracę z tw. (zachowano oryginalną pisownię)

TW „Wawrzyniec” był kontrolowany m.in. przez TW „Maniek”, „Karol”, „WS”.

Teczka personalna TW ps. „Wawrzyniec” jest niekompletna. Z teczki usunięto kilka dokumentów. W archiwach IPN znajduje się 103 karty dokumentów dotyczącymi jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski, Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1776 t. 2 Jan Rafał - teczka pracy tajnego współpracownika ps. „Wawrzyniec” - donosy TW ps. „Wawrzyniec” (2,8 MB).

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8079/1987

  • IPN Lu 00414/847/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wawrzyniec" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jan Rafał, imię ojca: Jan, ur. 26-04-1931 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/847/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wawrzyniec" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jan Rafał, imię ojca: Jan, ur. 26-04-1931 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1776 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wawrzyniec" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jan Rafał, imię ojca: Jan, ur. 26-04-1931 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1776 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Wawrzyniec" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Jan Rafał, imię ojca: Jan, ur. 26-04-1931 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 0421/779 Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Spółka" prowadzona w latach 1985-1989 przez Wydział IV WUSW w Siedlcach dot. aktywu świeckiego duszpasterstwa rolników oraz Kościelnej Fundacji Rolnej; materiały dot. Jan Pogonowski, imię ojca: Józef, ur. 24-06-1925 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 6.