Ługowski Andrzej TW „Dwadzieścia jeden”

Andrzej Ługowski s. Juranda ur. 25.02.1961 r. IPN Lu 00419/1746 i IPN Lu 00414/817 TW ps. „Dwadzieścia jeden” nr rej. 6090 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter, zatrudniony w Lokomotywowni Siedlce. Pozyskany na podstawie sporządzonego wniosku do kolegium ds. wykroczeń (zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu) i obiecanie pokrycia kosztów kolegium. Do współpracy z SB pozyskał go ppor. Michał Firus 18.02.1982 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy, przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dwadzieścia jeden”.

W Kwestionariuszu personalnym możemy przeczytać m.in.:

(…) Cel pozyskania: Pozyskanie do współpracy w/w ma na celu zabezpieczenie dopływu informacji ze środowiska pracowników Lokomotywowni w Siedlcach pracujących przy naprawach lokomotyw. Z dotychczasowych informacji wynika, że w środowisku tym rodził się ruch „Solidarności”, z tego środowiska wywodził się przewodniczący tego związku oraz inni czołowi działacze. Ponadto realizował będzie zadania wynikające z planu w sprawie obiektowej krypt. „Transport” oraz „Parowóz”.

Natomiast w Kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Dwadzieścia jeden” z dn. 03.05.1982 roku możemy dowiedzieć się o zadaniach stawianych Andrzejowi Ługowskiemu przez SB:

(…)

Kierunek wykorzystania:

TW wykorzystywany będzie jako źródło sygnalizacyjne w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Awangarda” oraz sprawie obiektowej „Transport” w następujących kierunkach:

 1. Rozpoznanie aktualnej działalności byłego aktywu i członków NSZZ „Solidarność”, ich postawa i stosunek do zmian zachodzących w kraju.
 2. Rozpoznanie osób, które utrzymują kontakty z ekstremistycznymi działaczami „Solidarności” oraz osobami należącymi do nielegalnych organizacji bądź ugrupowań.
 3. Kompleksowe rozpoznanie atmosfery i sytuacji wśród załogi Lokomotywowni w związku z wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi oraz innymi decyzjami władz.
 4. Ujawnienie negatywnych zjawisk powodujących szkody w gospodarce narodowej lub sprzyjających powstawaniu niezadowolenia wśród załogi.
 5. Rozpoznawanie i ujawnianie osób utrzymujących kontakty z krajami kapitalistycznymi, ambasadami obcych państw oraz ośrodkami dywersji na zachodzie.
 6. Ujawnienie wszelkich nieprawidłowości występujących na obiekcie.
 7. Uzyskiwanie informacji dla innych jednostek SB i MO

(…) Kontrola TW prowadzona będzie systematycznie i trwać przez cały okres współpracy. Celem jej będzie sprawdzanie szczerości wobec SB, obiektywności przekazywanych informacji oraz przestrzeganie tajności. Prowadzona będzie poprzez osobowe źródła informacji tj.: TW ps. „Olek” i „Parowóz” oraz analizę materiałów ze spotkań. (…)

Z dniem 1987.09.03 w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia został przekazany na kontakt ppor. Zbigniewa Domańskiego. Kontrolowany był przez TW ps. „Rafał”

W jednym z Raportów sporządzonego 07.12.1989 roku przez TW „Dwadzieścia jeden” możemy przeczytać m.in:

W zakładach Mechaniczno Precyzyjnych „Mer-Pol” w Siedlcach powstał komitet założycielski NSZZ Solidarność w następującym składzie: Grzegorczyk Jan, Jastrzębski Tomasz, Obłoza Zdzisław, Kosyl Kazimierz, Orzyłowski Tomasz, Wrzosek Franciszek, Zając Daniel, Kapuściński Mieczysław, Gałązka Jerzy, Walczak Zygmunt, Talocka Ryszard, Trzeciak Jerzy, Mamcarz Wiesław. Odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym miał nastąpić wybór przewodniczącego. Padło kilku kandydatów, lecz nikt nie wyraził chęci. Następnie dyskutowano nad projektem statutu związku, po czym zakończono zebranie podając, że termin następnego posiedzenia zostanie podany w gablocie i ogłoszony przez radiowęzeł zakładowy.

(…) Dalsze informacje w następnym raporcie.

Dwadzieścia jeden

Akta TW ps. „Dwadzieścia jeden” zostały złożone do archiwum 09.02.1990 roku, a mikrofilmy z dokumentacji wykonano 18.09.1993 roku.

W archiwach IPN zachowały się 95 karty dokumentów potwierdzających jej współpracę z SB w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

opracował: Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6090/1982

 • IPN Lu 00414/817/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dwadzieścia-jeden"", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach / Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990, dotycząca: Andrzej Ługowski, imię ojca: Jurand, ur. 25-02-1961 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/817/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dwadzieścia-jeden"", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach / Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990, dotycząca: Andrzej Ługowski, imię ojca: Jurand, ur. 25-02-1961 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1746 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dwadzieścia-jeden"", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach / Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990, dotycząca: Andrzej Ługowski, imię ojca: Jurand, ur. 25-02-1961 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1746 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Dwadzieścia-jeden"", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach / Wydział V WUSW w Siedlcach w latach 1982-1989, dotycząca: Andrzej Ługowski, imię ojca: Jurand, ur. 25-02-1961 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz