Kosierkiewicz Waldemar TW „Ostrowski”

Kosierkiewicz Waldemar Jerzy s. Henryka ur. 24.04.1923 r. IPN Lu 00419/447 TW ps. „Ostrowski” nr rej. 5499 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Zatrudniony w Fabryce Maszyn Budowlanych „Proma” w Łochowie na stanowisku kierownika zaopatrzenia. 17.08.1970 roku został pozyskany do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności przez oficera operacyjnego SB KP MO w Węgrowie plutonowy W. Antońskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ostrowski”. Jak podaje jego charakterystyka pracy wystawiona 20 lutego 1971 roku przez plutonowego W. Antońskiego oficera operacyjnego SB z Węgrowa od momentu pozyskania odbyto z nim 8 spotkań. Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 730 złotych. 20 lipca 1972 roku przejął go na kontakt do dalszego prowadzenia oficer operacyjny Referatu SB w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicz. W 1972 roku złożył wymówienie i przeszedł do pracy w ZUT „Bumar-Proma” w Ostrówku. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Ostrowski” wystawionym 26 czerwca 1976 roku przez oficera operacyjnego Referatu SB w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicza możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

T.w. ps. „Ostrowski” do współpracy z naszą służbą w sierpniu 1970 roku na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o sytuacji ZUT „Bumar-Proma”. T.w. z racji zajmowanego stanowiska utrzymuje kontakty z kadrą inżynieryjno-techniczną i kierownikami działów. (...) W związku z powyższym proponuję wykorzystać go do realizacji następujących zadań:

I. Po linii zabezpieczenia zakładu „Bumar-Proma”

 1. Ujawniania osób prowadzących wrogą i destrukcyjną działalność, a szczególnie tych, które w określonych warunkach mogą odgrywać rolę przywódców.
 2. Ujawniania osób o negatywnych postawach i wypowiedziach skłonnych do podejmowania działalności destrukcyjnej i antypaństwowej.
 3. Ujawniania osób sabotujących decyzję kierownictwa politycznego i administracyjnego zakładu w zakresie systemu zarządzania, organizacji produkcji i wdrażania postępu technicznego.
 4. Ujawniania osób które celowo prowadzą szkodliwą działalność w zakresie wykonawstwa zadań produkcyjnych oraz są podejrzane o niszczenie maszyn, urządzeń i środków transportu.
 5. Ujawniania osób które świadomie lub nieświadomie naruszają obowiązujące przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej.
 6. Ujawniania osób utrzymujących prywatne kontakty z obywatelami państw kapitalistycznych, a które posiadają dostęp do prac tajnych względnie zajmują ważniejsze stanowisko w zakładzie.
 7. Ujawniania nieuzasadnionych wyjazdów pracowników zakładu za granicę szczególnie do państw kapitalistycznych.
 8. Ujawniania i fałszowania sprawozdań, analiz i bilansów, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych.
 9. Ujawniania osób podejrzewanych o dokonywanie przestępstw /zabór mienia, kradzieży, łapownictwa itp.
 10. Ujawniania karierowiczów wykazujących lekceważący stosunek do klasy robotniczej i ingerujących jej słuszne postulaty, wykazujących biurokratyczny stosunek do ludzkich bolączek.
 11. Ujawniania wszelkich związków nieformalnych i klik naruszających socjalistyczne zasady stosunków międzyludzkich oraz odziaływujących negatywnie na atmosferę polityczną zakładu.
 12. Ujawniania przypadków niewłaściwej gospodarki materiałowej powodującej marnotrawstwo i niszczenie surowców i półfabrykatów.
 13. Ujawniania osób nieudolnych, pozbawionych decyzji a zajmujących stanowiska decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.
 14. Ujawniania osób prowadzących w przeszłości przestępczą działalność polityczną lub gospodarczą w zorganizowanych gangach a zatrudnionych w komórkach mających istotne znaczenie dla działalności zakładu.

T.w. będzie systematycznie szkolony na odbywanych spotkaniach oraz wykorzystywany do kontroli t.w. ps. „WT”, „Motor” i „Orkan”.

W postanowieniu o rozwiązaniu współpracy z TW ps. „Ostrowski” nr. ew. 5499 możemy przeczytać:

 1. Powód rozwiązania współpracy. W dniu 12.06.75 r. na spotkaniu TW „Ostrowski” zwrócił się do mnie z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji ze współpracy z naszą służbą nie wyrażając w chwili obecnej zgody na przejście na kontakt innego pracownika naszej służby z KW MO Siedlce.TW umotywował to tym, iż podjął decyzję odejścia z Zakładu Urządzeń Technicznych  w Ostrówku. W ZUT będzie pracował tylko do III kw. 1975r. Po odejściu z ZUT zamierza podjąć nową pracę w Ciechanowie lub może w Siedlcach. Po podjęciu nowej pracy w tych miejscowościach gotów jest podjąć ponownie współpracę nieodpłatnie z pobudek patriotycznych.
 2. W związku z powyższym postanowiono złożyć teczkę personalną i pracy w arch. Wydz. „C” KS MO W-wa po rozwiązaniu współpracy. ( nieczytelny podpis oficera operacyjnego) Zgadzam się na rozwiązanie współpracy (I Zastępca Komendanta Powiatowego MO d/s Służby Bezpieczeństwa w Węgrowie) Podpis nieczytelny.

W 21 czerwca 1976 roku współpraca z nim została rozwiązana.

W archiwach IPN znajduje się 101 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/447 Kosierkiewicz Waldemar TW „Ostrowski” - zobowiązanie do współpracy z SB, prośba o rezygnację ze współpracy z SB, pokwitowanie odbioru pieniędzy, charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Ostrowski” nr. ewidencyjny 5499 (5,0 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Węgrów 5499/1970, KWMO Siedlce 2776/1977

 

 • IPN Lu 00419/447 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ostrowski" prowadzona w latach 1970-1975 przez referat SB KPMO Węgrów dot. Kosierkiewicz Waldemar Jerzy, imię ojca: Henryk, data urodzenia: 24-04-1923 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 0421/320 Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Detal". Materiały dotyczące: Waldemar Kosierkiewicz, imię ojca: Henryk, ur. 24-04-1923 r. i inni. Kontrola operacyjna w związku z marnotrawstwem i niegospodarnością materiałową w Zakładach Urządzeń Technicznych "Bumar- Proma" w Ostrówku Węgrowskim. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 3?