Kosel Stefan rezydent „Siedlecki”

Stefan Kosel s. Jana ur. 14.03.1928 r. IPN Lu 555/73 rezydent ps. „Siedlecki” nr rej. 686 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego kategoria „D”. Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się w sposób następujący: w latach 1942-45 pracownik rolny w majątku ziemskim w Józefinie, 1945-49 pracownik rolny w gospodarstwie własnych rodziców, 1949-51 dowódca plutonu jednostki KBW w Krakowie, 1951-52 PUBP w Siedlcach oficer operacyjny, 152-53 słuchacz Międzywojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego, 1953-56 oficer operacyjny PUBP w Siedlcach, 1956-59 oficer operacyjny SB w Łosicach, a od maja 1960 do 1979 oficer operacyjny SB w Siedlcach. Od 1979 roku na rencie. 1 października 1979 roku podpisał umowę o podjęciu współpracy, jako rezydent z organami zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza reprezentowanymi przez mjr. Wiesława Kowaluka z Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie. Umowa obejmowała następujące warunki współpracy: (zachowano oryginalną pisownię)

 1. Ob. działając na zasadach dobrowolności zobowiązuje się do:
  1. udzielania pomocy organom zwiadu WOP w kwestii ochrony granicy,
  2. obsługiwania sieci osobowych źródeł informacji przekazywanych mu na łączności,
  3. zachowania w pełni tajemnicy faktu współpracy i przestrzegania zasad konspiracji obowiązujących w pracy operacyjnej,
  4. utrzymywanie systematycznej łączności z obsługiwaną siecią osobowych źródeł informacji i wykorzystywanie ich zgodnie z określonym kierunkiem i otrzymywanymi bieżąco instrukcjami.
 2. Wydział II Nadbużańskie Brygady WOP w Chełmie zobowiązuje się:
  1. wypłacać miesięcznie ob. Stefan Kosel kwotę zł 1600 (słownie tysiąc sześćset)
  2. udzielać pomocy w realizacji zadań wynikających z bieżącej sytuacji operacyjnej na obsługiwanym terenie.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, prawo rozwiązania przysługuje każdej ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem.
 4. Umowa zostaje sporządzona w jednym egzemplarzu i jest przechowywana w Wydziale II NP. WOP w Chełmie.

Jako rezydent przyjął pseudonim konspiracyjny „Siedlecki”. Rezydent ps. „Siedlecki” nr rej. 686 pozyskany dnia 01.10.1979 r. wyeliminowany został z czynnej sieci osobowych źródeł informacji 30.03.1981 r. z powodu nieprzydatności. Wniosek podpisał Z-ca Szefa Wydziału II Nadbużańskiej Brygady WOP ppłk. Aleksander Grzesiak.

W archiwach IPN znajduje się 81 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 01.04.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 686/1979

 • IPN Lu 0212/22 Akta personalne funkcjonariusza SB: Stefan Kosel, imię ojca: Jan, ur. 14-03-1928 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 554/140/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Siedlecki" prowadzona w latach 1979-1981 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Stefan Kosel, imię ojca: Jan, ur. 14-03-1928 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/140/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Siedlecki" prowadzona w latach 1979-1981 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Stefan Kosel, imię ojca: Jan, ur. 14-03-1928 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/73 t. 1 Teczka personalna rezydenta pseudonim „Siedlecki”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1979-1981. Materiały dotyczące: Stefan Kosel, imię ojca: Jan, ur. 14-03-1928 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/73 t. 2 Teczka pracy rezydenta pseudonim „Siedlecki”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1979-1980. Materiały dotyczące: Stefan Kosel, imię ojca: Jan, ur. 14-03-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Katalog Biuletynu Informacji Publicznej IPN

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stefana Kosel, tajnego współpracownika pseudonim „Siedlecki” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN Lu Z/001852/2.

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 3?