Korzińska Małgorzata TW „Małgorzata”

Korzińska Małgorzata c. Wincentego ur. 11.02.1955 r. IPN Lu 555/10 TW ps. „Małgorzata” nr rej. 3905 Urle gmina Jadów

Mieszkanka miejscowości Urle gmina Jadów powiat Sokołów Podlaski. Studentka Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Od 15.08.1978 r. jej osobę, jako tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa opracowywał insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. Jan Łyp. Opracowywanie zakończyło się przystąpieniem do współpracy z SB w sierpniu 1978 roku. Na tą okoliczność własnoręcznie napisała stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Małgorzata”. W charakterystyce TW ps. „Małgorzata”, którą wystawił 06.02.1982 r. kierownik Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach kpt. Helmut Kuć możemy przeczytać:

Tw. ps. „Małgorzata” nr ewid. 3905, kobieta, zamężna, lat 26, narodowość i obywatelstwo polskie, studentka Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. (...) Tw. ps. „Małgorzata” został pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 18.08.1978 r. przez inspektora Wydziału II KW MO w Siedlcach – ppor. Jana Łyp. Podstawą pozyskania była współodpowiedzialność obywatelska za bezpieczeństwo i porządek w PRL. Pozyskania dokonano w celu zabezpieczenia dopływu informacji w ramach sprawy obiektowej krypt. „Sekwana”. W okresie współpracy, tj. 18.08.1978 r. 3.09.1980 r. tw. wykorzystywany był do rozpoznawania osób z woj. siedleckiego utrzymujących kontakty z KK oraz kontroli cudzoziemców przebywających w otoczeniu tw. podczas studiów na Sorbonie w Paryżu. W tym czasie tw. przekazał 6 własnoręcznie napisanych informacji, które są bardzo ogólne i mało przydatne pod względem operacyjnym. W czasie spotkań szczególną uwagę zwracano na szkolenie i wiązanie tw. ze Służbą Bezpieczeństwa, aby w przyszłości wykorzystać go do realizacji ważniejszych zadań wynikających z pobytu w Paryżu. Oceniając tw. „Małgorzata” należy stwierdzić, że jest to jednostka obowiązkowa, zawsze przychodząca na uzgodnione terminy spotkań. W realizacji zadań bardzo ogólnych tw. wykazywał opory wewnętrzne wynikające najprawdopodobniej z nadmiernego obciążenia psychicznego powodowanego samym faktem współpracy z SB. W czasie współpracy tw. nie był wynagradzany. Na spotkaniu kontrolnym z tw. „Małgorzata” w dniu 3.09.1980 r. uczestniczył z-ca naczelnika Wydziału II KW MO w Siedlcach kpt. mgr A. Pawluczuk. W trakcie tego spotkania tw. poprosił o zwolnienie go z obowiązku udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa ze względów rodzinnych /zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Francji i zamiarem pozostania na stałe w Paryżu/ oraz małej odporności psychicznej. Prośba powyższa została przyjęta, a tw. ps. „Małgorzata” napisał zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy. W związku z tym należy złożyć do archiwum Wydz. „C” w/w teczkę personalną /kat. B-30/ i pracy tw. „Małgorzata” /kat. B-15/.

Ostatecznie współpraca została zakończona 10.02.1982 r. a materiały dotyczące jej osoby złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach 18.03.1982 r.

W archiwach IPN znajduje się 211 kart dokumentów dotyczących jej osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 26.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Korzińskiej Małgorzaty, tajnego współpracownika pseudonim „Małgorzata”, były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/10 i IPN BU Z/001803/11

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3905/1978

 

  • IPN Lu 554/9/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Małgorzata”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1982. Materiały dotyczące: Małgorzata Korzińska, imię ojca: Wincenty, ur. 11-02-1955 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/9/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Małgorzata”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1982. Materiały dotyczące: Małgorzata Korzińska, imię ojca: Wincenty, ur. 11-02-1955 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/10 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Małgorzata”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1982. Materiały dotyczące: Małgorzata Korzińska, imię ojca: Wincenty, ur. 11-02-1955 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/10 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Małgorzata”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1980. Materiały dotyczące: Małgorzata Korzińska, imię ojca: Wincenty, ur. 11-02-1955 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 6.