Kosiński Ryszard TW „Inżynier”

Ryszard Kosiński s. Stanisława ur. 30.08.1937 r. w Malinowie, sygn. akt: IPN Lu 00419/1552 i IPN Lu 00414/630, TW „Inżynier” nr rej. 6470, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia inżynier budowlany. Pracownik Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego Pracownia Projektowa w Siedlcach. W okresie legalnej działalności „Solidarności” był jej mężem zaufania w swoim zakładzie pracy (Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Biura Projektów znajdowała się w Warszawie). Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 5.10.1982 r. ppor. M. Brzezek inspektor Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy fakt i treści rozmów prowadzonych z pracownikiem SB. Jego kierunkowy plan wykorzystania z 21.03.1983 r. zakładał, że będzie on wykorzystywany między innymi w następujących kierunkach:

  • Ujawnianie faktów marnotrawstwa i niegospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które niszą cechy dywersji i sabotażu.
  • Ujawnianie błędów i nieprawidłowości w fazie projektowania, realizacji i nadzoru inwestycji w sektorze gospodarki rolno-żywnościowej.
  • Ujawnianie i rozpoznawanie przejawów działalności wrogiego elementu i zorganizowanych grup antysocjalistycznych w miejscu pracy i zamieszkania.
  • Ujawnianie powiązań o charakterze klikowo-aferowym w zakładzie pracy i na poszczególnych budowach służącym nieuzasadnionym uzyskiwaniu korzyści z racji zajmowanych stanowisk.
  • Ujawnianie i rozpoznawanie przejawów działalności byłych działaczy i szeregowych członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” oraz innych nieformalnych struktur samorządowych.

W charakterystyce Ryszarda Kosińskiego wystawionej 1 grudnia 1989 roku czytamy:

Siedlce 1989.12.01

TAJNE SPEC. ZNACZENIA
Egz. pojed.

Charakterystyka
TW pseudonim „Inżynier” numer ewidencyjny 6470

TW ps. „Inżynier” pozyskany do współpracy z organami SB został w dniu 5.10.1982 r. przez ppor. M. BRZEZKA na zasadzie dobrowolności i obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo kraju. Na współpracę zgodził się chętnie pisząc stosowne zobowiązanie. Celem pozyskania była operacyjna ochrona inwestycji realizowanych przez Siedlecką Pracownię Projektową Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego „BISPROL”. Z uwagi na miejsce pracy, zajmowane stanowisko i wiążący się z tym zakres obowiązków służbowych posiadał możliwości uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę szczególnie z zakresu projektowania i realizacji inwestycji.

W okresie dotychczasowej współpracy odbyto z nim 60 spotkań. Spotkania odbywane były w Siedlcach, w samochodzie TW o różnych porach dnia. Zasada tajności spotkań była przestrzegana, dekonspiracji nie stwierdzono. Inicjatywa o wywoływaniu spotkań należała głównie do pracownika SB. Na umówione spotkania TW stawiał się punktualnie.

W okresie współpracy przekazał 60 informacji wyłącznie w sposób ustny. Pisemnego przekazywania informacji odmawiał. Informacje były wiarygodne, dezinformacji nie stwierdzono. Informacje dotyczyły głównie problemów inwestycji budowlanych oraz komentarzy na temat aktualnych wydarzeń w życiu kraju. Ich wartość operacyjna była jednak niewielka.

TW „Inżynier” kontrolowany był przez KS, oraz stawiane zadania kontrolne. Wykorzystywany był w sprawie obiektowej „PLON”, która uległa likwidacji. W okresie współpracy TW nie był wynagradzany w formie pieniężnej, gdyż odmawiał przyjęcia pieniędzy. Trzykrotnie natomiast przyjął rzeczowe prezenty, kwiaty oraz talon na benzynę z okazji jego imienin. Nie pisał jednak żadnych pokwitowań.

TW ps. „INŻYNIER” jest jednostką słabą. Do działalności ofensywnej nie nadaje się. Współpraca z nim była niesystematyczna, co wynikało z jego niechęci do zbyt częstych spotkań. Ze względu na małą wartość przekazywanych informacji, likwidacji sprawy obiektowej „PLON”, w której był wykorzystywany, proponuję rozwiązanie z nim współpracy.

Wyk. w 1 egz.

STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU
kpt. M. BRZEZEK

 

W archiwach IPN zachowało się kilkadziesiąt mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko


Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Kosińskiego

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie w dniu 28 czerwca 2010 roku skierowało do Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Kosińskiego – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach oraz o wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

W złożonym w dniu 19 listopada 2007 r. oświadczeniu lustracyjnym Ryszard Kosiński podał, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa – w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej.

W toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego zweryfikowano prawdziwość tego oświadczenia i ustalono, że Ryszard Kosiński współpracował z SB w okresie od 1982 do 1989 roku, własnoręcznie podpisał oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktów i treści rozmów prowadzonych z pracownikiem SB oraz przekazał około 60 informacji ustnie.

W/w przyjął talon na benzynę od funkcjonariusza SB, własnoręcznie kwitując jego odbiór.

Ryszard Kosiński w swoich wyjaśnieniach nie przyznał się do współpracy z SB.

Naczelnik OBL w Lublinie

Źródło:


"Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy." - Józef Stalin

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 567/7 t. 1 Akta w sprawie lustracyjnej dotyczące: Ryszard Kosiński, imię ojca: Stanisław, ur. 30-08-1937 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 567/7 t. 2 Akta w sprawie lustracyjnej dotyczące: Ryszard Kosiński, imię ojca: Stanisław, ur. 30-08-1937 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 567/7 t. 3 Akta w sprawie lustracyjnej dotyczące: Ryszard Kosiński, imię ojca: Stanisław, ur. 30-08-1937 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 3.