Gromek Kazimierz TW „Grądzki”

Gromek Kazimierz s. Władysława ur. 05.03.1912 r. IPN Lu 00419/622 TW ps. „Grądzki” nr rej. 1852 Żulin pow. Węgrów

Rolnik ze wsi Żylin powiat Węgrów. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z SB z KP MO w Węgrowie został zwerbowany 28.V.1963 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grądzki”. W charakterystyce tajnego współpracownika ps. „Grądzki”, którą wystawił 30.12.1963 r. por. W. Piotrowski z KPMO w Węgrowie czytamy między innymi: (pisownia oryginalna)

T.w. ps. „Grądzki” pozyskany został do współpracy dnia 28.V.1963 r. do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Palacz” Nr 1619 gdzie nieznany autor grozi Ob. Gromek Antoniemu, że jeżeli nie zaniecha swej pozytywnej postawy wobec założenia we wsi Żulin kółka rolniczego, to zostaną mu spalone zabudowania. U Gromka Antoniego nastąpiła w pełni obawa, że za swój pozytywny stosunek do założenia kółka rolniczego może być rzeczywiście spalony. Powyższe było podstawą do założenia sprawy oper. rozpracowania. T.w. „Grodzki” został pozyskany na zasadzie dobrowolności od chwili pozyskania go jest chętny do współpracy. Informacje jakie przekazuje nie pisze, a relacjonuje je ustnie. W pracy z w/w wyłoniono grupę osób stojących w opozycji co do nowej polityki rolnej, ponadto na podstawie jego informacji zidentyfikowano szereg charakterów pism. Obecnie część z nich pozostaje w badaniu ekspertyzy. W wyniku pracy z t.w. otrzymano informacje na podstawie których Post. MO Borzychy przeprowadził dochodzenie o kradzież drzewa oraz sporządził jeden wniosek do Kolegium na Gromka Stefana – przechodzącego w naszej sprawie jako podejrzany o autorstwo przesłanej groźby. Za okres współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa t.w. otrzymał wynagrodzenie 200 zł. Nie stwierdzono, aby t.w. był zdekonspirowany, jest chętny do dalszej współpracy, posiada dodatnie cechy a to: szybką oriętację, spostrzegawczość, zdobywanie zaufania w otoczeniu. W zasadzie nie notuje się aby wymieniony zrywał spotkania. Cech ujemnych i nałogów, które podrywałyby mu opinię w otoczeniu nie posiada. Biorąc wszystko pod uwagę należy stwierdzić, że jest to dość cenna jednostka sieci, dlatego też postanawiam pozostawić go nadal, wykorzystując w sprawie krypt. „Palacz”, zgodnie z nakreślonym planem wykorzystania.

W charakterystyce przy TW ps. „Grądzki którą wystawił 11.03.1965 r. por. Piotrowski czytamy: (pisownia oryginalna)

W okresie współpracy wykazał się jako jednostka zdyscyplinowana, chętnym był do pracy, punktualnym nigdy spotkań nie zrywał. (...) W czasie rozpracowania, przy pomocy t.w. wyłoniono grupę podejrzanych osób a to: Gromek Stefana, Górala, Sitnickiego i innych. (...) Z uwagi na to, że sprawa krypt. „Palacz” została złożona w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie, t.w. pozostaje bez sprawy, w jego środowisku w jakim przebywa nie występują przejawy wrogiej działalności, dlatego też nie ma celowości utrzymywania z nim dalszej współpracy. Biorąc to wszystko pod uwagę należy stwierdzić, że był człowiekiem zdyscyplinowanym, w pełni przestrzegał zasady konspiracji, informacje przekazywał prawdziwe i obiektywne. Jednak z uwagi na złożenie sprawy w archiwum, postanawiam eliminować w/w-nego.

W archiwach IPN znajdują się 33 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/622 Gromek Kazimierz TW ps. „Grądzki” - zobowiązanie do współpracy z SB (0,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Węgrów 1852/1963

 

  • IPN Lu 00419/622 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Grądzki" prowadzona w latach 1963-1965 przez Referat SB KPMO w Węgrowie, dotycząca: Kazimierz Gromek, imię ojca: Władysław, ur. 05-03-1912 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz