Gromulski Stanisław TW „22”

Stanisław Gromulski s. Władysława ur. 22.10.1941 r., sygn. akt: IPN lu 555/51, TW „22” nr rej. WUSW Siedlce 8380/1986, Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w Fabryce Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach na stanowisku kierownika sekcji technologicznej. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa został 23.11.1986 roku. Pozyskania dokonał ppor. Bogucki insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „22”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska uciekiniersko-emigracyjnego w Wielkiej Brytanii. We wniosku o zlecanie zdań rozpoznawczo-ustaleniowych TW ps. „22” nr rej. 8380 na terenie Wielkiej Brytanii który wystawił naczelnik Wydziału II WUSW w Siedlcach kpt. B. Dąbrowski możemy miedzy innymi przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA TW (…) W/wymieniony w dniu 1986.11.13 został pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na podstawie korzyści osobistych w postaci przyspieszenia otrzymania paszportu na wyjazd do kk. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska uciekiniersko-emigracyjnego w Wlk. Brytanii.

W jego charakterystyce pracy którą wystawił 28.03.1990 r. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Jarosław Nalazek możemy przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „22” nr ew. 8380

W/wym. do współpracy pozyskany został 13.11.1986 r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Fakt podjęcia współpracy potwierdził sporządzając własnoręcznie stosowne zobowiązanie. Celem pozyskania była realizacja zadań operacyjnych wynikających z prowadzonej przez tut. Wydz. II sprawy obiektowej krypt. „TAMIZA”. Kilkakrotnie wyjeżdżał do kk w tym trzykrotnie do Wielkiej Brytanii. Z procesu dotychczasowej współpracy należy obiektywnie stwierdzić, że TW ps. „22” jest rozważny, ostrożny w podejmowaniu ważniejszych decyzji, jego charakter należy określić jako bojaźliwy. Jest spokojny, pogodny, wykazuje dużą kulturę osobistą. Wykazuje żywe zainteresowanie domem, życiem rodzinnym i praca zawodową. Swoim zachowaniem potrafi wywrzeć korzystne wrażenie na otoczeniu. Obowiązkowy i sumienny. W dotychczasowym okresie współpracy odbyto z TW 17 spotkań, podczas których przekazał pisemnie jak i również ustnie informacje dot. zagadnień wynikających z celu pozyskania. Na bieżąco prowadzone było szkolenie TW z zakresu – Zasad konspiracji, zasad i sposobów realizacji zleconych zadań i samokontroli. – Legendowania wykonywanych zadań i spotkań. – Postepowaniach w sytuacjach trudnych. Jednokrotnie podczas pobytu w Wielkiej Brytanii wykonywał ogólne zadania i rozpoznawczo-ustaleniowe. Źródło jednokrotnie wynagrodzono kwotą pieniężną w wysokości 10.000 /dziesięć tys./. wypłacił ppor. J. Nalazek. Spotkania z TW w zależności od aktualnych wówczas warunków odbywały się w różnych odstępach czasu w budynku hotelowym tut. WUSW, samochodzie prywatnym TW, lokalach gastronomicznych bądź na wolnym powietrzu. Z TW na bieżąco utrzymywana była łączność telefoniczna i tą drogą uzgadniano i przekazywano terminy spotkań.

Współpraca z TW ps. „22” została zakończona 28.03.1990 r. a jego akta 31.03.1990 r. zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 161 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN lu 555/51 t. 1 Stanisław Gromulski tajny współpracownik „22” - Wybrane dokumenty z teczki personalnej tajnego współpracownika: uzasadnienie pozyskania do współpracy, rezultat pozyskania, karta rejestracyjna Mkr-1, zobowiązanie do współpracy z kontrwywiadem PRL, charakterystyka TW ps. „22”, kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „22”. (12,8 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8380/1986

  • IPN Lu 554/50/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „22”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Gromulski, imię ojca: Władysław, ur. 22-10-1941 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/50/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „22”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Gromulski, imię ojca: Władysław, ur. 22-10-1941 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/51 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „22”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Gromulski, imię ojca: Władysław, ur. 22-10-1941 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/51 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „22”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Gromulski, imię ojca: Władysław, ur. 22-10-1941 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Gromulskiego, tajnego współpracownika pseudonim „22” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/53 i IPN BU Z/001803/54.

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 5?