Barczewski Krzysztof TW „Bednarczyk”

Krzysztof Barczewski s. Stanisława ur. 06.01.1951 r., TW ps. „Bednarczyk” nr rej. WUSW Siedlce 7063/1984

Krzysztof Barczewski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 24.02.1984 roku pod nr 7063 jako tajny współpracownik ps. „Bednarczyk”. Jednostką rejestrującą był Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Sokołowie Podlaskim. Akta TW ps. „Bednarczyk” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Bednarczyk” 12.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację ze względu na brak materiałów o istotnej wartości operacyjnej”.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Bednarczyk” nr 7063 pozyskany 29.02.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie zakładano wykorzystanie go do rozpoznania sytuacji w zakładzie, w którym jest zatrudniony. Ponadto planowano wykorzystanie go do kontroli 3 byłych aktywistów „Solidarności”, którzy podejrzewani są o kontynuowanie antysocjalistycznej działalności.

Spotkania odbywają się systematycznie, średnio 1 raz w miesiącu. Częstotliwość spotkań dobra. Otrzymuje zadania konkretne zgodne z kierunkowym planem wykorzystania i jego możliwościami. Realizuje zadania. Informacje przekazuje na piśmie i uzupełnia ustnie. Dotyczą one przede wszystkim sytuacji w zakładzie pracy i nastrojów społecznych. Otrzymane od TW informacje wykorzystywane są do rozpoznania sytuacji w zakładzie i do sporządzania dziennych meldunków sytuacyjnych.

Spotkania odbywają się na terenie Sokołowa Podlaskiego poza LK.

(IPN Lu 0426/211 k. 187)

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 6?