Adamowicz Zbigniew TW Ignacy i TW Dziadek

Adamowicz Zbigniew s. Jerzego ur. 15.09.1959 IPN Lu 00414/377 TW ps. „Ignacy” i TW ps. „Dziadek” nr rej. 7434 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik budowlany pracujący, jako kierowca „TAXI” w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług w Siedlcach. Od 14.01.1981 r. współpracował z kontrwywiadem wojskowym mając ps. „Dziadek”. Odbywał w tym czasie służbę wojskową w JW w Siedlcach. Wyrejestrowany został 04.06.1982 r. z powodu zakończenia służby wojskowej. Znalazł się w zainteresowaniu SB, jako kandydat na TW. Od lipca 1984 r. przebywał w Austrii. 12.12.1984 r. wystawiono wniosek o opracowanie kandydata na TW. 15.12. 1984 r. został pozyskany przez SB i obrał ps. „Ignacy”. W okresie współpracy odbył 2 spotkania. Nie stawiał się na spotkania. Wynagrodzenia nie brał. Do współpracy z SB zwerbował go 15.12.1984 r. ppor. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Współpracę zakończono 20 września 1986 r. W jego charakterystyce wystawionej 20.05.1986 r. przez insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcika czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)

Siedlce 1986.05.30

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

EGZ. POJ.

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „Ignacy” nr. ewid. 7434 Mężczyzna lat 28, żonaty, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – inteligenckie, wykształcenie średnie, bezpartyjny, zam. Siedlce ul. Nowotki. Wymieniony do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w dniu 15.12.1984 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskania była realizacją przedsięwzięć w Sprawie Obiektowej krypt. „Sekwana” nr. ewid. 2275 dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia woj. siedleckiego przed penetracją służb specjalnych kk. Na podstawie materiałów z opracowania wynikało, że w/wym jest osobą szczerą, prawdomówną i rzeczową. W trakcie prowadzonych rozmów uznawał potrzebę działania Służby Bezpieczeństwa. Mówiąc, że pomoc SB jest obowiązkiem każdego obywatela. W trakcie współpracy okazał się człowiekiem nieodpowiednim i niezdyscyplinowanym, nie stawiał się na spotkania pomimo zapewnień, że niema nic przeciwko współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Doprowadzono jedynie do odbycia dwóch spotkań w trakcie, których przekazał informacje dot. kierowców „TAXI”. Na inne planowane spotkania nie przychodził, nie motywując tych faktów. Podczas przypadkowych spotkań mówił, że nie ma czasu, zgadzał się na odbycie spotkania w innym terminie, lecz na spotkanie nie przychodził. TW za współpracę nie był wynagradzany. Nie stosowano kontroli przez innych TW, ani techniki operacyjnej. TW ps. „Ignacy” nie był wykorzystywany w sprawach operacyjnego sprawdzenia ani rozpracowania. Mając na uwadze niechęć TW do współpracy z SB jak również zmianę miejsca pracy i brak możliwości wyjazdów za granicę wnoszę o zaniechanie dalszej współpracy i złożenie materiałów w archiwum WZO WUSW w Siedlcach w kategorii akt B – 5.

W archiwach IPN znajduje się 49 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00414/377/D [1901/I] (IPN BU 001162/377/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ignacy" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zbigniew Adamowicz, imię ojca: Jerzy, ur. 15-09-1958 r. (Mikrofilm diazo 1901/1)
  • IPN Lu 00414/377/J [1901/I] (IPN BU 001162/377/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ignacy" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zbigniew Adamowicz, imię ojca: Jerzy, ur. 15-09-1958 r. (Mikrofilm jacket 1901/1)
  • IPN Lu 00419/1184 t. 1 [1901/I] (IPN BU 0966/1184 t. 1) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Ignacy" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zbigniew Adamowicz, imię ojca: Jerzy, ur. 15-09-1958 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1184 t. 2 [1901/I] (IPN BU 0966/1184 t. 2) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Ignacy" prowadzona w latach 1984-1986 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zbigniew Adamowicz, imię ojca: Jerzy, ur. 15-09-1958 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN BU 2594/12 [4255] Akta osobowe funkcjonariusza Służby Więziennej dot.: Zbigniew Adamowicz, imię ojca: Jerzy, ur. 15-09-1958 r. Przebieg i miejsce służby: od 03-10-1985 do 13-12-1985 strażnik Działu Ochrony Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. (Dokumentacja aktowa, Fotografia)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

zbigniew adamowicz

  • tw ignacy
  • włodzimierz wójcik
  • ipn akta osobowe
  • tajne specjalnego znaczenia
  • ipn teczki osobowe

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 4?