Pawłowski Tadeusz TW „Wicher”

Tadeusz Pawłowski s. Mieczysława ur. 06.04.1929 r. IPN Lu 555/22 TW ps. „Wicher” nr rej. 6590 Garwolin.

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu kierowca. Zatrudniony w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Garwolinie na stanowisku kierowcy. W charakterystyce kandydata na tajnego współpracownika Pawłowskiego Tadeusza, którą wystawił 18.06.1976 roku plutonowy Kołodziejczyk możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Wymieniony urodził się w rodzinie polskiej na terenie Związku Radzieckiego. W latach 1942 do 1945 służył w wojsku armii sojuszniczych. W 1949 przybywa do Polski wraz z całą rodziną. W 1950 r. zawiera związek małżeński i osiedla się w Garwolinie. Od chwili przybycia do Polski do 1949 r. pracuje jako kierowca u teścia Piotra Jaroszewicza, profesora Stachury zam. w Garwolinie. Następnie od 1950 roku pracuje w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie: dalej zostaje służbowo przeniesiony na stanowisko kierownika Zakładu Mechanicznego Przemysłu Terenowego w Garwolinie, gdzie pracuje do 1958 roku.

(...) Od 1961 roku podejmuje pracę jako kierowca w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie. W tym okresie czasu okazał się jako człowiek rzetelny, kilkakrotnie powiadamiający organy ścigania o wiadomych mu nadużyciach, nie zawsze w sposób odpowiedni wykorzystane. Ostatnio w prowadzonym rozpoznaniu operacyjnym kryptonim „Wehikuł” jego informacje jako „OZ” przyczyniły się do powiększenia osób podejrzanych i aresztowanych oraz odpowiadających z wolnej stopy. Postawa jego gwarantuje utrzymanie w tajemnicy naszej współpracy, ponadto jego predyspozycje do łatwego nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów pozwala na zlecanie mu do wykonania innych zadań w miarę potrzeb.

Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju zwerbował go 22.VI.1976 roku plut. Mieczysław Kołodziejczyk insp. Wydz. PG KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było rozpracowanie środowiska Komendy Rejonowej Straż y Pożarnej w Garwolinie i podlegających jej Ochotniczym Strażom Pożarnym podejrzanych o handel nieodpłatnie otrzymywanymi samochodami oraz nielegalnie działających na terenie Garwolina kuśnierzy. W okresie współpracy odbył kilkadziesiąt spotkań i był piętnastokrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje w łącznej kwocie siedemnaście tysięcy pięćset złotych. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 18.12.1989 roku inspektor SB RUSW w Garwolinie ppor. Janusz Kisiel możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

TW ps. „Wicher” nr. ewid. 6590, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społ. Robotnicze, lat 60, żonaty, bezpartyjny, wykształcenie podstawowe, zawód – kierowca, zam. Garwolin

(...) Tajny współpracownik ps. „WICHER” do współpracy został pozyskany przez plut. M. Kołodziejczyka 22.06.1976 r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej. Celem pozyskania było zlikwidowanie i udowodnienie działalności grupy przestępczej działającej w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Rejonie Garwolina. W dniu 07.09.1982 r. został przejęty na łączność Wydz. II WUSW w Siedlcach do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Konspiratorzy”. Obsługiwany był przez kpt. Tadeusza Wielogórskiego. W oparciu o uzyskane materiały, dane agenturalne z innych źródeł oraz techniki operacyjnej stwierdzono, że informacje „Wicher” przekazywał mało obiektywnie i rzetelnie m.in. rzekoma konspiracja figuranta o charakterze antypaństwowym okazała się konspiracją o charakterze osobistym – rodzinnym tzn. była to sprawa z kochanką.

W okresie współpracy stwierdzono, że tw ps. „Wicher”:

  • – jest osobą bez istotnych możliwości operacyjnych, inwalida wojenny, bez korzystnych kontaktów towarzyskich i służbowych, posiada ograniczone możliwości finansowe, przejawia skłonności do nadużywania alkoholu,
  • – reprezentuje niskie walory osobowościowe m.in. nie dba o wygląd zewnętrzny, jego poziom intelektualny nie gwarantuje pozytywnych rezultatów w działaniach operacyjnych,
  • – na spotkania przychodził punktualnie, sporadycznie był jednak przygotowany
  • – zwykle dysponował informacjami ogólnikowymi – wynikało to z braku faktu systematycznego i planowego realizowania przyjętych zadań, doniesienia własne ukierunkowywał pod kątem „rzekomych” zapotrzebowani, bez zwracania uwagi na ich wiarygodność.

W związku z małą przydatnością do realizacji zadań stawianych przez Wydz. II WUSW Siedlce, akta tw ps. „Wicher” zostały przekazane do SB RUSW Garwolin. Zgodnie z poleceniem Z-cy Szefa RUSW d/s SB z dnia 83-06-15 st. szer. Janusz Kisiel skontaktował się z tw celem przejęcia na łączność. W trakcie rozmowy tw jednoznacznie, że będzie rozmawiał dopiero wówczas, gdy przyjedzie kpt. Wielogórski. Do chwili obecnej nie doszło do przekazania tw. Z uwagi na fakt, że tw ps. „WICHER” jest inwalidą wojennym, od m-ca grudnia 1981 r. przebywa na emeryturze, podeszły wiek, brak możliwości operacyjnych, postanawia się go wyeliminować z czynnej sieci. Materiały zostaną złożone w Wydziale Zabezpieczenia Operacyjnego Sekcja „C” WUSW Siedlce, można je udostępniać innym jednostką operacyjnym SB. Wykonano 1 egz. Do teczki personalnej tw ps. „WICHER”.

W archiwach IPN znajduje się 276 kart dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pisane własnoręczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Z jego akt klauzula tajności została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2/289/1976, KWMO Siedlce 6590/1983

  • IPN Lu 554/21/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wicher”, prowadzona przez Wydział Przestępstw Gospodarczych KWMO w Siedlcach w latach 1976-1982 i przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach/RUSW w Garwolinie w latach 1982-1989. Materiały dotyczące: Tadeusz Pawłowski, imię ojca: Mieczysław, ur. 06-04-1929 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/21/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wicher”, prowadzona przez Wydział Przestępstw Gospodarczych KWMO w Siedlcach w latach 1976-1982 i przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach/RUSW w Garwolinie w latach 1982-1989. Materiały dotyczące: Tadeusz Pawłowski, imię ojca: Mieczysław, ur. 06-04-1929 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/22 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wicher”, prowadzona przez Wydział Przestępstw Gospodarczych KWMO w Siedlcach w latach 1976-1982 i przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach/RUSW w Garwolinie w latach 1982-1989. Materiały dotyczące: Tadeusz Pawłowski, imię ojca: Mieczysław, ur. 06-04-1929 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/22 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Wicher”, prowadzona przez Wydział Przestępstw Gospodarczych KWMO w Siedlcach w latach 1976-1982 i przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach/RUSW w Garwolinie w latach 1982-1989. Materiały dotyczące: Tadeusz Pawłowski, imię ojca: Mieczysław, ur. 06-04-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Tadeusza Pawłowskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Wicher” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/24 i IPN BU Z/001803/25.

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 9.