Jastrzębski Antoni inf. Korek, TW Kowieski

Jastrzębski Antoni s. Aleksandra ur. 12.03.1923 IPN IPN Lu 00419/66 inf. ps. „Korek” i TW ps. „Kowieski” nr rej. 1059, 1494 i 6472 Śmiary nast. Siedlce

Wykształcenie podstawowe. Prowadził sklep spożywczy we wsi Śmiary gm. Domanice pow. Siedlce. Do współpracy z UB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 25 IX 1947 r. przez Dohojdę Jana st. ref. Referatu III PUBP w Siedlcach. W jego charakterystyce wystawionej 10 VI 1952 r. przez st. ref. Referatu IV PUBP w Siedlcach Bzdziucha Antoniego czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)

Informator „Korek 2” został zwerbowany 25 X 1947 r. przez st. ref. Ref. III-go Dohojde Jana, który początkowo pracował po zagadnieniu bandy „Wrony”, lecz konkretnych materiałów o bandzie nie dał.  Wymieniony za współpracę z bandą by l zatrzymany przez tut. Urząd, lecz z braku materiałów został zwolniony i w tym czasie został zawerbowany jest to wyrzucony członek P.P.S. Po wyrzuceniu go z P.P.S. został przekazany na kontakt Ref. V-tego w czasie tej współpracy dał szereg materiałów informacyjnych a następnie zaczął pracować na obiekcie obsługiwanym przez Ref. IV-ty z dniem 13 VII 1951 r. został przekazany na kontakt Ref. IV-go Bzdziucha Antoniego a ten z kolei przekazał go na kontakt rezyd.. Ps. „AKTYWISTA”. Po krótkiej współpracy z tym rezydentem zmienił miejsce pracy i obecnie pracuje w Gminnej Spółdzielni Domanice także kontakt z nim a rezydentem został zerwany. Wymieniony przebywa obecnie w otoczeniu byłych ujawnionych członków AK i posiada on dalsze możliwości udzielania materiałów o wrogiej działalności. W związku z tym proponuję w/w inf. przekazać na kontakt pracownikowi obsługującemu tą gminę.

W kolejnej charakterystyce z 11.11.1953 r., którą wystawił sierż. Bednarek Tadeusz St. Ref. Terenowy P.U.B.P w Siedlcach czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)

Inf. ps. „Korek” rodziny za granicą nie posiada, cech i zalet specjalnych nie posiada. //..// w czasie okupacji pracował w sklepie, jako ekspedient, w tym czasie należał do A.K., lecz większej aktywności nie przejawiał. Po wyzwoleniu posiadał własny sklep spożywczy, w roku 1946 został aresztowany i siedział w więzieniu za prowadzenie nielegalnego handlu i za posiadanie broni. //..// Przez okres swej pracy inf. był na kontakcie kilku pracowników operacyjnych, a to został zwerbowany przez Ref. Ref. III P.U.B.P. Siedlce Dohojdę Jana, następnie był na kontakcie Ref. Ref. III-go P.U.B.P. Siedlce Matczuk Jana, Ref. Ref. III-go P.U.B.P. Siedlce Kokot Mariana, Ref. Ref. V-go P.U.B.P. Siedlce Król Michała, Ref. Ref. V-go P.U.B.P. Siedlce Malczewski Edward i przekazany został na kontakt St. Ref. Ref IV P.U.B.P. Siedlce Bzdziucha Antoniego, był on również na kontrakcie rezydenta ps. „AKTYWISTA” z kolei przekazany St. Ref. Terenowemu Bednarek Tadeuszowi, obecnie inf. pracuje po zagadnieniu Wydz. IV-go. Ostatnie spotkania z inf. odbywają się systematycznie. Zrywanych spotkań nie ma. Doniesienia otrzymywane od inf. były o treści informacyjnej obrazujące nam sytuację w terenie i na obiekcie. Doniesienia otrzymywane od inf. były sprawdzane przez inne źródła oraz wywiad. Nie stwierdzono doniesień kłamliwych i by też inf. pracował dwulicowo, lub dla własnych zysków. Otrzymywane doniesienia były wykorzystane do rozpracowania poszczególnych figurantów nas interesujących w środowisku N.Z.S. i A.K. były również wykorzystywane do rozpracowywania agencyjno śledczego sprawie napadu na filię G.S. na podstawie otrzymanych informacji od inf. areszty czy likwidacje wrogich grup nie były przeprowadzane. Inf. w czasie swej pracy z Organami B.P. otrzymywał konkretne zadania, które starał się wykonywać należycie. W toku pracy z inf. nowych materiałów odnośnie inf. nie otrzymano. Kontrolowano go przez inne źródła, które mają dotarcie do wymienionego. W czasie swej pracy inf. wynagrodzenia nie otrzymywał. Inf. w toku dalszej pracy należy wykorzystać do również do rozpracowania byłych członków N.S.Z. i A.K., po jakim to zagadnieniu był werbowany. Dodatkowo należy wykorzystać go po zagadnieniu wiejskim i może udzielać w każdej chwili informacji o sytuacji w gromadzie, gdy będzie organizowana Spółdzielnia Produkcyjna. Inf. pozostaje obecnie na kontakcie St. Ref. Terenowego Bednarka Tadeusza.

Z kolei w jego charakterystyce, którą wystawił chor. J. Wojciul Of. Operacyjny PU d/s BP w Siedlcach 8 VII 1955 r. możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Podczas współpracy z Org. B.P. po żadnej sprawie nie pracował, doniesienia otrzymywane od w/w przeważnie są o charakterze informacyjnym mówiącym wrogich wypowiedziach poszczególnych b. czł. A.K. oraz drobnych nadużyciach i niedociągnięciach na odcinku G.S. Domanice. Sprawdzany był poprzez inne źródła jak ps. „Machno”, „Zagórski” oraz kontakty poufne w wyniku, czego nie okazało się, aby w/w dawał doniesienia kłamliwe lub pracował dwu licowo. Inf. ps. „Korek” jest inteligentnym, politycznie wyrobionym dobrze, posiada dobrą orientację. Pomimo, że po żadnej sprawie nie pracuje, lecz ma dotarcie do osób o wrogiej przeszłości jak również podejrzanych o uprawianie wrogiej działalności na obecnym etapie np. repatrianta ze wschodu Wasilewskiego Michała zam. Sniary, który utrzymuje kontakty z kułakami tejże wsi jak, Biernacki Stanisław, Radzikowski Józef, Rytel Aleksander i inni, wszyscy ci w/w podejrzani są o rozsiewanie wrogiej, szeptanej propagandy pod adresem kołchozów w Z.S.R.R oraz Spółdzielni Produkcyjnych i za pomocą inf. ps. „Korek” poddano ich agenturalnej obserwacji w celu konkretnego ustalenia uprawianej przez w/w wrogiej roboty.

18 II 1957 r. ppor. Stanisław Bednarz Of. Operacyjny Referatu d/s BP KP MO w Siedlcach wystawił wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej inf. ps. „Korek” i złożenie jego akt w archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KW MO w Warszawie. W uzasadnieniu wniosku podał, że:

Ponieważ do dalszej współpracy nie nadaje się, stwierdza się u niego zniechęcenie, chociaż oficjalnie tego nie mówi. W dniu 24 XI na spotkaniu oświadczył, że jest zdekonspirowany przez b. pracownika Golca Zdzisława i że o jego współpracy wie żona i inne osoby.

Na fakt zakończenia współpracy własnoręcznie napisał oświadczenie o zachowaniu tego faktu w ścisłej tajemnicy. Ponownie do współpracy z organami bezpieczeństwa tym razem z SB został pozyskany na zasadzie lojalności 11.09.1971 r. tym razem, jako TW ps. „Kowieski”. Pracował w tym czasie na stanowisku kasjera w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Wronki”. Mieszkał już w tym czasie w Siedlcach. W jego kierunkowym planie wykorzystania, który 22.09.1976 r. wystawił insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach czytamy:

I Charakterystyka TW

//..// po stwierdzeniu w 1871 r., że posiada on bezpośrednie dotarcie do figuranta sprawy kryptonim „Hazard”, który w tym okresie był aktywnie rozpracowywany przez b. ref. SB w Siedlcach, ponownie został podjęty na kontakt. Z racji posiadania podstawowego wykształcenia poziom jego wiedzy ogólnej ocenia się na średni. Posiada duże rozeznanie w byłych środowiskach tradycyjnych byłego pow. Siedleckiego, ponieważ w przeszłości był członkiem AK a po wyzwoleniu WiN. //..//

II Ocena dotychczasowej pracy

Dotychczas z TW ps. „Kowieski” odbyto 79 spotkań, z których opracowano 79 informacji pisemnych dotyczących zachowania się figuranta sprawy „Hazard” i „Dyktator” oraz oceny b. członków reakcyjnego podziemia i miejscowe społeczeństwo, sytuacji społeczno-politycznej w świetle zachodzących zmian w naszym kraju. TW ps. „Kowieski” wymaga większego niż dotychczas instruktażu i szkolenia w zakresie szeregu tematów związanych z realizacją zadań na rzecz SB.

III Kontrola pracy tajnego współpracownika

Dokonywać sprawdzania uzyskiwanych informacji od TW ps. „Kowieski” poprzez TW ps. „Eskulap” oraz na drodze analizy przekazywanych informacji. Zlecać dla TW zadanie już wcześniej przez nas wykonane. W przypadku, gdy będzie zachodziła uzasadniona potrzeba sprawdzać TW przy użyciu środków technicznych „W” i „PT”. //..//

VIII Wynagrodzenie tajnego współpracownika

Od 1971 r. TW był wynagrodzony na łączną kwotę 1900 zł. Ostatnio był wynagrodzony kwotą 1000 zł 3.11.1975 r. Ta forma będzie kontynuowana nadal, gdyż w pewnym stopniu wyzwala ona w TW ofensywność w zdobywaniu przez niego informacji.

Współpracę z TW ps. „Kowieski” zakończono 19.01.1977 r. z powodu nieprzydatności i dokumenty dotyczące jego złożono w archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach. Teczkę Personalną zaszeregowano do kategorii B-30 a Teczkę Pracy B-15.

W archiwach IPN zachowało się 73 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/66 Jastrzębski Antoni inf. Korek, TW Kowieski - zobowiązanie do współpracy z SB, życiorys, lista znajomych, zobowiązanie zachowania tajemnicy, pokwitowanie odbioru pieniędzy (4,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 1494/1975, KPMO Siedlce 6472/1971

 

  • IPN Lu 00419/66 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kowieski" dotycząca: Antoni Jastrzębski, imię ojca: Aleksander, ur. 12-03-1923 r., prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/ Wydział III SB KWMO w Siedlcach w latach 1971-1977. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz