Bielecki Albin inf. Korzeń

Bielecki Albin s. Jana ur. 20.08.1919 r. IPN Lu 00419/216 TW ps. „Korzeń” Opole Świerczyna gm. Niwiski pow. Siedlce

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Opole Świerczyna pow. Siedlce. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. W raporcie o zezwolenie na pozyskanie jego osoby do współpracy z organami bezpieczeństwa, który wystawił 4 X 1954r. Henryk Skup ref. terenowy KP PB w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Siedlce dn. 4 X 1954 r.

Ściśle Tajne

Do Szefa Pow. Urz. Bezp. Publ. w Siedlcach.

Raport

O zezwolenie na opracowanie kandydata do werbunku w charakterze informatora.

Ja Skup Henryk ref. terenowy P.K.B.P. w Siedlcach zwracam się z prośbą o zezwolenie mi na opracowanie kandydata do werbunku w charakterze informatora na materiałach – kompromitujących Ob. Bielecki Albin s. Jana i Pauliny zd. Zakrzewska ur. 20 VIII 1919 r. w gromadzie Opole-Nowe gm. Niwiski powiat Siedlce poch-Społ. chłopskie, wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej stan rodzinny kawaler bezpartyjny zajęcie rolnik. 18 ha. Narodowość i Obywatelstwo polskie. Obecnie zam. Opole-Świerczyna gm. Niwiski pow. Siedlce

 1. Uzasadnienie pozyskania

  Mając na uwadze to, że w gromadzie Opole-Nowe istnieje komitet założycielski Spółdzielni Prod. W której partia prowadzi pracę polityczną W śród gospodarzy w celu zbudowania tam Spółdzielni-Produkcyjnej. Przez tut. Urząd prowadzona jest sprawa operacyjno-śledcza przeciwko kułakom zamieszkującym w gromadzie Opole-Nowe i Opole-Świerczyna, którymi są:

  1. Grabowski Sylwester posiadający 19 ha ziemi w czasie okupacji członek WiN. Z czego się nie ujawnił.
  2. Dmowski Piotr posiadający 17 ha ziemi w czasie okupacji i po wyzwoleniu należał do org. WiN pod dowództwem swego kuzyna Hebdy Henryka ps. „Korwin”
  3. Jastrzębski Franciszek posiadający 8,17 ha ziemi, który w czasie okupacji i po wyzwoleniu również należał do org. WiN pod dowództwem „Korwina” w dodatku był ściśle powiązany z żandarmerią niemiecką, w czasie amnestji ujawnił się,
  4. Kosieradzki Kazimierz posiadający 25 ha ziemi którą to nie prawnie rozpisał na pięć pozycji by nie płacić wyższej dochodowości względem państwa. W czasie okupacji i po wyzwoleniu również należał do org. WiN  pod dowództwem „Korwina”.
  5. Kosieradzki Wacław przed 39r. należał do org. „Strzelec” posiada 10 ha ziemi w okresie okupacji i po wyzwoleniu zajmował stanowisko dowódcy plutonu w nielegalnej org. WiN pod dowództwem „Korwina”
  6. Dmowski Czesław posiadający 20 ha ziemi który to również w okresie okupacji i po wyzwoleniu należał do org. WiN który to w czasie amnestii nie ujawnił się.

  W/w grupa kułacka od chwili wyzwolenia z pod okupanta do chwili obecnej prowadzi wrogą działalność w postaci szerzenia wrogiej propagandy przeciwko Polsce-Ludowej pozatym grupa ta oporna jest w planowych dostawach względem państwa. Ostatnio, a to w miesiącu czerwcu 1954 r w czasie odbywającego się zebrania w sprawie Spółdzielni-Prod. Grabowski Sylwester jako Komendant Straży przeciw-pożarowej wywołał alarm przeciw-pożarowy przez co rozbił odbywające się zebranie. Niezależnie od tego w/w grupa prowadzi wrogą działalność wśród tutejszych gospodarzy agitując ich aby nie zapisywali się do Spółdzielni-Produkcyjnej, gdyż w Spółdzielni jest bieda itp. Pomimo posiadania materiałów świadczących o wrogiej działalności w/w grupy, nie byliśmy w stanie sprawy doprowadzić do końca i likwidacji. Z uwagi na brak celowej agentury w tym środowisku. Wobec powyższego zachodzi konieczność opracowania i werbowania agentury w celu rozpracowania wymienionej grupy. W tym celu wytypowałem kandydata do werbunku Ob. Bieleckiego Albina zam. Opole-Świerczyna który to również należał do org. WiN pod dowództwem „Korwina” w jego domu była melina bandy „Korwina”. W/w kandydat posiada duże zaufanie wśród grupy kułackiej, utrzymuje z nimi ścisłe kontakty. Ponadto wspomniany kandydat wspólnie z grupą tą prowadzi wrogą działalność przeciwko Spółdzielni-Produkcyjnej. Co miało miejsce w miesiącu czerwcu 1954r gdzie wrogo wystąpił do funkcjonariusza MO w obecności innych osób mówiąc że Spółdzielni-Produkcyjnej w Opolu-Nowym nie założy, przyczym wywołał kłutnię używając wulgarnych słów.Powyższe zajście miało miejsce obok Spółdzielni Spożywczej w Niwiskach gdzie po tych wypowiedziach kułacy jak Kosieradzki Kazimierz, Grabowski Sylwester, Dmowski Czesław jadąc wozem zabrali go na wóz i odjechali w kierunku Opola-Świerczyny z którymi następnie pił wódkę. Biorąc pod uwagę utrzymywane kontakty Kandydata z w/w grupą która to prowadzi wrogą działalność przeciwko organizującej się tam Spółdzielni-Produkcyjnej Uważam, że werbunek ten będzie celowy do rozpracowania wspomnianego środowiska, oraz zabezpieczenia gromady przed wrogą działalnością. Wobec powyższego proszę tow. Szefa o zezwolenie na dalsze opracowywanie wymienionego Kandydata.

 2. Charakterystyka Kandydata

  W/w Kandydat przed 39 r przebywał przy rodzicach i po ukończeniu 7-lat życia zaczął uczęszczać do szkoły w Iganiach-Nowych gdzie ukończył 6 oddz. szkoły powszechnej w 1939 r. Do organizacji sanacyjnych nie należał. W okresie okupacji pracował na gospodarstwie wraz z ojcem i starszym bratem które zawierało 18 ha ziemi jak również wspólnie z bratem należeli do org. WiN pod dowództwem „Korwina”, gdzie zabudowania jego były wykorzystywane jako stała melina bandy „Korwina”. Po wyzwoleniu nadal pracował na powyższym gospodarstwie wspólnie z ojcem gdzie również współpracował z bandą pod dowództwem „Korwina” na którym to gospodarstwie pracuje do chwili obecnej. W roku 1952 został wybrany przez element kułacki na stanowisko sołtysa na którym to był do 1954 r. W gromadzie Opole-Świerczyna. Obecnie został usunięty ze stanowiska sołtysa za podrabianie kwitów. Utrzymuje on kontakty z elementem kułackim jak: Kosieradzkim Kazimierzem, Grabowskim Sylwestrem, Dmowskim Piotrem i jego bratem Czesławem oraz ze wszystkimi tamże zamieszkałymi Kułakami. Jest on wrogo ustosunkowany do Spółdzielni-produkcyjnej i przemian zachodzących w kraju. W/w posiada radio lampowe nierejestrowane w związku z czym przychodzą do niego kułacy na wysłuchanie wrogich audycji państw imperialistycznych. Za granicą nikogo z rodziny i znajomych nie posiada.

Opracowywanie zakończyło się dokonaniem pozyskania ww. w dniu 23 VI 1955 r. Pozyskania dokonał ppor. Antoni Bzdziuch starszy referent operacyjny Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Korzeń”. Współpraca została zakończona 22 III 1957 roku z tego powodu odmowy dalszej współpracy i dlatego też, że prowadzenie sprawy operacyjnej dotyczącej Spółdzielni Produkcyjnych zostało zaniechane w 1956 r. Na zakończenie współpracy własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy.

W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/216 Bielecki Albin inf. ps. Korzeń - raport o zatwierdzenie dokonanego werbunku informatora, zobowiązanie do współpracy z UB, zobowiązanie do zachowania tajemnicy (2,3 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 1.