Zozuń Antoni TW „Karol”

Antoni Marian Zozuń s. Jana ur. 05.03.1912 r. w Konstantynowie, sygn. akt: IPN Lu 00419/329 TW ps. „Karol” nr rej. KPMO Garwolin 4120/1968, parafia Maciejowice pow. Garwolin.

Mieszkaniec miejscowości Maciejowice pow. Garwolin. Wykształcenie średnie. Ukończył w 1930 r. średnią szkołę muzyczna w Warszawie. Zatrudniony w charakterze organisty w parafii Maciejowice. Od 2.09.1960 r. był opracowywany, jako kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa w Garwolinie. Do współpracy z garwolińską służbą bezpieczeństwa pozyskał go 12.11.1968 r. ppor. Stanisław Sekuła oficer operacyjny Referatu SB KPMO w Garwolinie. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy operacyjnej prowadzonej na parafię w Maciejowicach.

W charakterystyce TW ps. „Karol”, którą 16.05.1974 r. wystawił por. Adolf Kot inspektor Referatu ds. Sł. Bezpieczeństwa KPMO w Garwolinie możemy przeczytać:

C H A R A K T E R Y S T Y K A
tajnego współpracownika pseudonim „KAROL”

Tajny współpracownik został pozyskany do współpracy z organami bezpieczeństwa w 1968 r. na podstawie dobrowolności. Do współpracy został zaangażowany w drodze stopniowego pozyskania. Wywodzi się z pomocniczej służby kościelnej.

Celem pozyskania było operacyjne zabezpieczenie i rozeznanie działalności księży i aktywu katolickiego przy parafii Maciejowice.

W związku z tym, że t.w. wywodzi się z pomocniczej służby kościelnej, nie ma on możliwości przebywania w gronie księży. Jedynie informował nas o publicznych wystąpieniach księży. Proboszcz, jak również wikariusz parafii Maciejowice nie przejawiają wrogiej działalności. W trakcie głoszonych kazań oraz publicznych wystąpień księży nie zanotowano wrogich akcentów. Proboszcz parafii znany ze skąpstwa – zainteresowania jego idą w kierunku osiągania jak największych korzyści dla siebie, a nie jest zainteresowany prowadzeniem aktywnej działalności duszpasterskiej. W świetle przedstawionej wyżej sytuacji zachodzi konieczność bliższego zainteresowania się tymi księżmi i parafią.

W toku dotychczasowej współpracy t.w. głównie był wykorzystywany w kierunku rozpoznania księży i aktywu katolickiego. Materiały, które przekazywał nie przedstawiały większej wartości, znane były one mieszkańcom parafii i można je było uzyskać w rozmowie z mieszkańcami Maciejowic. Usiłowano t.w. wykorzystać w innych kierunkach jednak ze względu na to, że nie ma on możliwości – nie przyniosło to pozytywnych rezultatów.

W okresie współpracy t.w. pd. „KAROL” przekazywał informacje o charakterze ogólnym. Wyraża on chęć do współpracy, jednak na spotkania nie zawsze przychodzi, Tłumacząc się obowiązkami służbowymi.

W n i o s e k:

W związku z opisaną sytuacją stawiam wniosek o wyeliminowanie z sieci tajnego współpracownika ps. „KAROL”, nie pobierając od niego zobowiązania o rozwiązaniu współpracy, a wykorzystać go w charakterze kontaktu operacyjnego do doraźnych zadań.

W czasie współpracy był 15 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje kwotami od 200 do 500 zł na łączną sumę 6.450 zł. Na odbiór pieniędzy z rak funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa własnoręcznie pisał pokwitowania.

W archiwach IPN znajdują się 112 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Garwolin 4120/1968

  • IPN Lu 00419/329 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Karol" prowadzona przez Referat SB KPMO w Garwolinie w latach 1968-1974, dotycząca: Antoni Marian Zozuń, imię ojca: Jan, ur. 05-03-1912 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 9.