Zdańkowski Marek TW „Wolter”

Marek Zdańkowski s. Jana ur. 27.07.1953 r. IPN Lu 555/47 TW ps. „Wolter” nr rej. 3571 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pracownik umysłowy na stanowisku starszego referenta w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 30 grudnia 1978 roku na zasadzie dobrowolności ppor. Jerzy Sadowski insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Na okoliczność podjęcia współpracy ze służbą bezpieczeństwa własnoręcznie napisał zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wolter”. Do 5 lutego 1986 roku z TW ps. „Wolter” odbyto 52 spotkania z których to opracowano pisemne informacje wykorzystywane w Sprawie Obiektowej kryptonim „Turysta” i działaczy siedleckiego podziemia między innymi Krzysztofa Goławskiego. W jego charakterystyce pracy wystawionej 17.04.1990 roku przez st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Pawła Piątka możemy miedzy innymi przeczytać : (zachowano oryginalną pisownię)

Tw. ps „Wolter” mężczyzna lat 37, narodowość i obywatelstwo polskie, wykszt. średnie, zam. Siedlce, zatr. WUS w Siedlcach, posiada dostęp do inf. stanowiących tajemnicę służbową. Wymieniony do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został 30 grudnia 1997 r. przez Wydział III ówczesnej KWMO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Wykorzystywany był w sprawie obiektowej krypt.”Turysta” do informowania o osobach i faktach interesujących SB. Informacje przekazywane przez tw. „Wolter” charakteryzowały się obiektywnością i były dość wyczerpujące. W 1984 r. realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na kierunku Duńskim. Tw ps. „Wolter” wykonuje zlecone mu zadania w stopniu zadowalającym. Inicjatywy własnej nie przejawiał. Informacje przekazuje zarówno ustnie jak i też na piśmie. Spotkań nie zrywał. Był kilkakrotnie wynagradzany w formie pieniężnej (łącznie kwotą 8.500 zł). Jest dość czuły na bodźce materialne. Wyjeżdżał turystycznie do WRL, NRD, Turcji oraz do Danii. Nie posiada rodziny za granicą. W trakcie współpracy tw ps. „Wolter” dał się poznać jako osoba inteligentna, posiadająca łatwość wyrażania myśli i nawiązywania kontaktów. Z analizy przekazanych informacji wynika, że jest osobą szczerą, pozytywnie ustosunkowany do naszej służby i obecnej rzeczywistości. Wypowiedzi jego są płynne i wyczerpujące. Nie pali papierosów, alkohol pije umiarkowanie, Jest osobą wierzącą, praktykującą. Z uwagi, iż posiada możliwości wyjazdów za granicę, za pośrednictwem znajomych zamieszkujących w Danii w dalszym ciągu wykorzystywany będzie do realizacji zadań pozostających w zainteresowaniu Wydz. II.

Współpraca z nim została zakończona 23.07.1990 r. a jego akta 31.07.1990 r. zostały przekazane do archiwum Wydziału „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 154 karty dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3571/1977

  • IPN Lu 554/46/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolter”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1990. Materiały dotyczące: Marek Zdańkowski, imię ojca: Jan, ur. 27-07-1953 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/46/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolter”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1990. Materiały dotyczące: Marek Zdańkowski, imię ojca: Jan, ur. 27-07-1953 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/47 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolter”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1990. Materiały dotyczące: Marek Zdańkowski, imię ojca: Jan, ur. 27-07-1953 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/47 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Wolter”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1978-1989. Materiały dotyczące: Marek Zdańkowski, imię ojca: Jan, ur. 27-07-1953 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Marka Zdańkowskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Wolter” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/49 i IPN BU Z/001803/50.

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 7?