Wojtczuk Jerzy TW „Ela”

Jerzy Wojtczuk s. Jerzego ur. 17.06.1941 r. w Siedlcach, sygn. akt: IPN Lu 00419/1565 i IPN Lu 00414/642, TW „Ela” nr rej. KWMO Siedlce 4337/1981, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Kierownik działu normowania w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z SB pozyskał go 15.12.1981 r. na zasadzie dobrowolności i pod presja internowania ppor. Jerzy Strzaliński insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji z terenu SPBP a w szczególności o inicjatywach NSZZ „Solidarność” wykraczających poza ramy statutowe godzące w porządek prawny w PRL. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ela”. Za współpracę z SB był wielokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej kwotami od 1 tys. do 12 tys. zł. W jego aktach zachowały się liczne pokwitowania odbioru pieniędzy za udzielane SB informacje ostatnie zachowane pokwitowanie datowane jest na 21.10.1988 r. Spotkania z TW odbywały się LK „Zaułek”, samochodach prywatnych i lokalach gastronomicznych. Od połowy grudnia 1984 r. z racji zmiany miejsca pracy (podjął pracę w WPEC w Siedlcach) był wykorzystywany do Sprawy Obiektowej „Gospodarz” W marcu 1989 roku został przekazany na kontakt kpt. Krzysztofowi Siwińskiemu. W ostatnim okresie współpracy pracował w Narodowym Banku Polskim w Siedlcach zabezpieczając dopływ informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Gospodarka”, jako źródło ogólnoinformacyjne. W jego charakterystyce wystawionej 4 grudnia 1989 roku możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „ELA”, lat 47, mężczyzna, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pochodzenie społeczne robotnicze. Do współpracy ze SB został pozyskany w dn. 81.12.15 przez por. J. Strzalińskiego. Podstawą pozyskania była dobrowolność wyrażona pod presja internowania.

Do chwili obecnej odbyto z TW ELA 73 spotkań. W przekazywanych informacjach TW charakteryzował ogólną sytuację w zakładzie pracy. W roku 1989 został przekazany przez por. Strzalińskiego na kontakt kpt. Siwińskiego. Podczas przekazania TW w rozmowie dążył do rozwiązania z nim dalszej współpracy. Po długim dialogu wyperswadowano TW rozwiązanie kontaktów i wyraził zgodę na dalszy kontakt.

Ostatecznie współpraca została zakończona w 1990 r. W archiwach IPN znajdują się 92 mikrofilmy zawierające dokumenty odnoszące się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4337/1981

  • IPN Lu 00414/642/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ela", prowadzona przez Wydział III/V KWMO/WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Jerzy Wojtczuk, imię ojca: Jerzy, ur. 17-06-1941 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/642/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ela", prowadzona przez Wydział III/V KWMO/WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Jerzy Wojtczuk, imię ojca: Jerzy, ur. 17-06-1941 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1565 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ela", prowadzona przez Wydział III/V KWMO/WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Jerzy Wojtczuk, imię ojca: Jerzy, ur. 17-06-1941 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1565 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Ela", prowadzona przez Wydział III/V KWMO/WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Jerzy Wojtczuk, imię ojca: Jerzy, ur. 17-06-1941 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 4?