Włodarczyk Janusz Zenon TW „Roman”

Janusz Zenon Włodarczyk s. Władysława ur. 22.12.1940 r., IPN Lu 00419/181 nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6359/1971 i IPN Lu 555/42 nr rej. WUSW Siedlce 8514/1987, TW ps. „Roman”, Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowlany, Zatrudniony w Spółdzielni Pracy „Tłoczywo” w Mogielnicy na stanowisku kierownika Działu Zaopatrzenia. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Mińsku mazowieckim został pozyskany 11 sierpnia 1971 roku przez insp. oper. Ref. ds. SB KPMO w Mińsku Mazowieckim por. Józefa Piotrowskiego na zasadzie lojalności. Podczas pozyskania odmówił podpisania jakiegokolwiek dokumentu. Celem pozyskania miało być rozpoznawanie charakteru utrzymywanych kontaktów przez osoby zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim z krajami kapitalistycznymi i kontroli osób przybywających z zagranicy. W wyciągu z oceny TW i kandydatów na TW dokonanej przez Insp. Kier. SB KWMO w Warszawie z dnia 10 maja 1973 r., którą to opracował 09.06.1973 r. inspektor operacyjny Ref. SB w KPMO w Mińsku Mazowieckim Janusz Kupiński, możemy przeczytać:

T.w. ps. „Roman” nr. rej. 6359, lat33, wykształcenie średnie, zatrudniony w Spółdzielni Pracy „Tłoczywo” w Mogielnicy. Celem pozyskania było prowadzenie rozpracowania osób utrzymujących kontakty z mieszkańcami państw kapitalistycznych oraz rozpracowanie KOSIŃSKIEGO, dysponującego znacznymi ilościami zagranicznych środków płatniczych. Ten cel osiągnięty został tylko częściowo z uwagi na prace t.w. poza miejscem zamieszkania. Spotkania odbywane są przeciętnie 2 razy miesiącu. Miejscem ich jest LK krypt. „Praca”. W 1972 r. odbyto ogółem 19 spotkań, na których uzyskano 18 informacji. W większości dotyczą one problemów związanych z miejscem pracy t.w. Niektóre z uzyskanych informacji nie posiadają wartości operacyjnej. Na stan ten wpływa brak kierunkowego planu wykorzystania oraz w szeregu przypadkach nieprzemyślane i mało precyzyjne zlecanie zadań. Na przykład: „Starać się podtrzymać kontakty z osobami utrzymującymi kontakty i powiązania z zagranicą w celu poznawania ich planów” lub „Dążyć do ustalania jak największej liczby osób, które zamierzają jechać na targi do Poznania celem późniejszej ich obserwacji podczas zwiedzania ekspozycji lub zawierania transakcji handlowych” /notatka z dnia 6.VI.1973 r. T.w. jest chętnym do współpracy. Był sprawdzany przez inne źródła /t.w. „Rybak” i „Alek”/. Za przekazywane informacje otrzymuje wynagrodzenie w formie pieniężnej. Dla dalszej prawidłowej pracy należy opracować w porozumieniu z Referatem Sł. Bezp. w Grójcu plan wykorzystania t.w. Przekazywane zadania konsultować z I Zastępcą Komendanta. Dążyć również aby sam pisał informacje.

Współpracę z TW ps. Roman” postanowiono rozwiązać w lutym 1974 roku w związku z jego wstąpieniem w poczt członków PZPR. W uzasadnieniu wniosku o rozwiązanie współpracy oficer operacyjny SB KPMO w Mińsku Mazowieckim szer. St. Przysowa napisał:

  1. Powód rozwiązania współpracy t.w. pozyskany był do Sprawy Obiektowej krypt. „Zamek” na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności obywatelskiej. Poza tym wykorzystywany był w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Uciekinier” w ramach kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kupiec”. Za wykonywanie zadań zleconych i współpracę z tut. jednostką był kilkakrotnie wynagradzany. Za okres współpracy dał się poznać jako współpracownik zdyscyplinowany, prawdomówny i obiektywny, co potwierdziła kontrola przez innych t.w. Zlecone mu zadania miały charakter kontrolny. Chodziło o pogłębianie lub rozszerzanie informacji. Przekazywane przez jego informacje przedstawiają pewną wartość operacyjną. Przed pozyskaniem przekazał informację pisemną, po pozyskaniu przekazywał informacje ustnie, tłumacząc się, że nie lubi pisać. Faktów dekonspiracji, dezinformacji lub dwulicowości nie stwierdzono. W miesiącu styczniu 1974 r. wstąpił w poczet kandydatów do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
  2. W związku z powyższym postanowiono wyeliminować t.w. z czynnej sieci a materiały zawarte w Teczce Personalnej i Teczce Pracy t.w. złożyć do archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie w kat. B-30.

03.03.1987 roku wystawiono wniosek o ponowny werbunek jego do czynnej sieci agenturalnej służby bezpieczeństwa pisząc w jego uzasadnieniu między innymi:

WNIOSEK

o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika

  1. Po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych postanowiłem opracować kandydata na t.w. Ob. Włodarczyk Janusz Zenon s. Władysława ur. 22.12.1940 r. Mińsk Maz. zam. Mińsk Maz.ul. (…) zatr. ZPR Zakł. Widowisk Estradowych w W-wie – organizator imprez estradowych.
  2. Uzasadnienie wytypowania kandydata na t.w. Wydział II WUSW w Siedlcach prowadzi Sprawę Obiektową krypt. „Sekwana” na kontrwywiadowcze zabezpieczenie województwa przed penetracją służb specjalnych kk. Kandydat na tw wyjeżdża prywatnie do Holandii, gdzie mieszka jego siostra. Będzie miał możliwość rozpoznawania obywateli PRL przebywających w Holandii wywodzących się z kręgów najnowszej emigracji. Również z racji pełnionych obowiązków służbowych ma dostęp do informacji interesujących naszą służbę.
  3. Sposób opracowania według załączonego planu.

 

Do ponownej współpracy został pozyskany na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju 11.03.1987 roku w pomieszczeniu służbowym Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Mińsku Mazowieckim. Pozyskania dokonał st. inspektor Wydziału II WUW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcik. Podczas werbunku nie napisał zobowiązania o współpracy mówiąc, że dla niego wiążącym dokumentem jest oświadczenie, które napisał w dniu 27.02.1987 r. Na spotkaniu tym uzgodniono także, że w kontaktach ze służbą bezpieczeństwa będzie się posługiwał pseudonimem „Roman”. Ustalono na nim także, że spotkania z tw odbywać się będą raz w miesiącu, terminy i miejsca spotkań ustalane będą na bieżąco telefonicznie. Współpraca z TW ps. „Roman” została rozwiązana 16.07.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych, a materiał dotyczące jego osoby zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5.

W archiwach IPN znajdują się 323 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Mińsk Mazowiecki 6359/1971, WUSW Siedlce 8514/1987

  • IPN Lu 00419/181 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Roman" prowadzona w latach 1969-1974 przez Referat SB KPMO w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Janusz Zenon Włodarczyk, imię ojca: Władysław, data urodzenia: 22-12-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 554/41/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Roman”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Janusz Włodarczyk, imię ojca: Władysław, ur. 22-12-1940 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/41/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Roman”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Janusz Włodarczyk, imię ojca: Władysław, ur. 22-12-1940 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/42 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Roman”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Janusz Włodarczyk, imię ojca: Władysław, ur. 22-12-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/42 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Roman”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Janusz Włodarczyk, imię ojca: Władysław, ur. 22-12-1940 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Janusza Włodarczyka, tajnego współpracownika pseudonim „Roman” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/44 i IPN BU Z/001803/45.

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 9.