Uljasz Stanisław TW „Chrobry”

Stanisław Uljasz s. Bolesława ur. 29.04.1957 r. IPN 555/79 TW ps. „Chrobry” nr rej. 7809 Damianów g. Trojanów

Mieszkaniec miejscowości Damianów gmina Trojanów. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności operator ruchowo-przewozowy kolei. Członek LOK i kandydat do PZPR. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągów pośpiesznych w PKP RS Warszawa Wschodnia. Do współpracy z organami WOP został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.04.1988 r. Pozyskania dokonał ppor. Więcek Dariusz of. oper. GPK Zebrzydowice. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Chrobry”. W charakterystyce TW. ps. „Chrobry”, którą wystawił por. Więcek Dariusz 15.03.1989 r. Możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Celem pozyskania było:

 • – informowanie o osobach przejawiających zainteresowanie pociągami międzynarodowymi, skrytkami w tych pociągach,
 • – realizacja zadań w zakresie rozpoznawania obsług pociągów międzynarodowych,
 • – informowanie o wszelkich negatywnych zjawiskach występujących w pracy i miejscu zamieszkania,
 • – zapewnienie dopływu informacji wynikających z prowadzonych teczek zagadnieniowych krypt. „ALPY”, „BAŁKANY”, „WEŁTAWA”.

Od chwili pozyskania TW tj. dnia 22.04.1988 r. odbyto z nim 7 spotkań, w wyniku których sporządzono 2 notatki służbowe oraz odebrano 2 informacje pisemne. Uzyskane informacje wykorzystywane były głównie w ramach prowadzonej teczki zagadnieniowej „ALPY”.

Informacje przekazywane przez TW „CHROBRY” dotyczyły:

 • – ujawnianie w pociągach międzynarodowych osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Polski do Berlina,
 • – zachowania się członków drużyn konduktorskich obsługujących pociągi międzynarodowe podczas służby,
 • – konfliktów drużyn konduktorskich z organami granicznymi państw sąsiednich,
 • – prowadzonej działalności przemytniczej przez niektórych konduktorów RS W-wa Wschodnia.

Informacje uzyskiwane przez źródło wynikały z jego naturalnych możliwości operacyjnych z wykonywanym zawodem kierownika pociągów międzynarodowych. TW wymagał jednak dokładnego określania sposobu stawianych mu zadań, na szkoleniach przeprowadzanych, podczas obsługiwania spotkań musiano bardzo szczegółowo omawiać, każdy poruszany problem. Prowadzone rozpoznanie osoby kandydata, przed jego pozyskaniem w charakterze TW, na przestrzeni kilkunastu miesięcy (od stycznia 1987 r. do kwietnia 1988 r.) pozwalało przypuszczać, iż będzie on dobrym źródłem informacji. W opiniach przedstawiany on był jako człowiek koleżeński, potrafiący współżyć w kolektywie, obiektywny w wypowiedziach, mający pozytywne zdanie o organach WOP. Mając na uwadze powyższe rozpoznanie, oraz uzyskiwanych na wymienionego informacji operacyjnych, zdecydowano się pozyskać do współpracy z organami WOP Zebrzydowice. Ob. ULJASZ Stanisław bez najmniejszych oporów wyraził zgodę na taką współpracę. Po 5-cio miesięcznym okresie spotkań z pracownikiem operacyjnym w/w w sposób arogancki stwierdził, „że nie chce być ciągnięty za uszy”, co wiąże się z odmową udzielania nam jakichkolwiek informacji. Dodał ponadto, że przemyślał pewne sprawy i z perspektywy czasu może stwierdzić, że popełnił wielki błąd godząc się na współpracę z naszymi organami. Odmówił również, zamiaru rozpatrywania tej sprawy z moimi przełożonymi. Podejmowane na kolejnych spotkaniach próby przekonania ob. ULJASZ o jego przydatności do współpracy z org. WOP nie dały pozytywnego rezultatu. TW na zadane pytanie – co zadecydowało o tak diametralnie innym nastawieniu do naszych organów? – odmówił odpowiedzi. Nie wyraził również zgody na napisanie zobowiązania o zakończeniu współpracy z org. WOP, stwierdzając iż przenosi się do innej pracy i jest to mu niepotrzebne. W kontekście prowadzonej z TW rozmowy wytknięto mu, iż wyrażenie przez niego zgody na współpracę z naszymi organami, w chwili przedstawienia mu niedopełnienia obowiązków służbowych miało na celu odstąpienie wobec niego od wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych, czemu źródło nie zaprzeczyło. W 1988 roku TW zrealizował swój zamiar i przeniósł się z obsługi pociągów międzynarodowych do obsługi pociągów podmiejskich w Warszawie. Fakt cwaniackiego sposobu zachowania się TW oraz jego nieodpowiedzialnych decyzji jak wyżej przedstawiono doprowadził do niewywiązania się przez w/w z postawionych mu zadań oraz niesprawdzenia się w charakterze osoby wykorzystywanej do określonych celów przez organa WOP. W okresie współpracy źródło był 1 raz wynagradzane kwotą 3 tys. zł oraz dwukrotnie kontrolowane. Kontrola odbywała się poprzez konfrontacje już przekazanych informacji z inf. uzyskanych od TW. Mając na uwadze przedstawione powyżej sytuacje dale utrzymywanie TW na bezczynności jest niezasadne, dlatego podjęto decyzję o wyeliminowaniu go z czynnej sieci agenturalnej.

W zasobach archiwalnych IPN znajduje się 111 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 01.04.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Górnośląska Bryg. WOP Gliwice 7809/4/1988

 • IPN Lu 554/146/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Chrobry" prowadzona w latach 1987-1989 przez Górnośląską Brygadę WOP , dotycząca: Stanisław Uljasz, imię ojca: Bolesław, ur. 29-04-1957 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/146/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Chrobry" prowadzona w latach 1987-1989 przez Górnośląską Brygadę WOP , dotycząca: Stanisław Uljasz, imię ojca: Bolesław, ur. 29-04-1957 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/79 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Chrobry”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Zebrzydowicach w latach 1988-1989. Materiały dotyczące: Stanisław Uljasz, imię ojca: Bolesław, ur. 29-04-1957 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/79 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Chrobry”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Zebrzydowicach w 1988 r. Materiały dotyczące: Stanisław Uljasz, imię ojca: Bolesław, ur. 29-04-1957 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Uljasz, tajnego współpracownika pseudonim „Chrobry” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/9 i IPN BU Z/001852/10.

Komentarze


Zostaw komentarz