Patoleta Leszek TW „Rybak”

Patoleta Leszek Jan s. Mariana ur. 15.06.1950 r. IPN Lu 555/59 KO i TW ps. „Rybak” nr rej. 6959 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromechanik. Zawód wykonywany kierowca. Właściciel taksówki w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. 10.03.1981 roku plut. R. Rygier, inspektor Wydziału Paszportów KW MO w Siedlcach, zarejestrował go, jako kontakt operacyjny z perspektywą przekwalifikowania go w przyszłości na tw. Podczas przeprowadzonej z nim rozmowy ww. wyraził zgodę na zbieranie i przekazywanie SB informacji dotyczących między innymi z zakresu nastrojów w społeczeństwie, zbieranie sygnalizacyjnych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym w Siedlcach i województwie. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. Za przekazywane informacje, jako kontakt operacyjny pobierał wynagrodzenie w formie pieniężnej i tak np: dostał 31.12.1981 r. 1000 zł. Do współpracy z SB w charakterze tajnego współpracownika pozyskał go na zasadzie dobrowolności 10.05.1984 roku ppor. Stanisław Szyndler st. Insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rybak”. W jego charakterystyce, którą 27.02.1989 roku wystawił por. Szyndler możemy przeczytać:

Tw ps. „Rybak” został pozyskany do współpracy z kontrwywiadem 10.05.1984 r. do sprawy obiektowej krypt. „Germania” Nr. 2245 na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek w kraju. Celem pozyskania była realizacja niektórych przedsięwzięć w SOS krypt. „Przerzut” oraz SO krypt. „Germania” Nr. 2245. Ponadto wykorzystywany był do informowania nas o zainteresowaniach, zachowaniach i kontaktach cudzoziemców przyjeżdżających na teren Siedlec oraz o naszych obywatelach utrzymujących kontakty z kk. Informacje te pogłębiały nasze rozpoznanie o osobach będących w zainteresowaniu kontrwywiadu. Były one obiektywne i szczere w miarę wyczerpywały interesujący nas temat. Tw ps. „Rybak” jest osobą kulturalną, zrównoważoną i inteligentną. Jest osobą bardzo zaradną i operatywną. Cechuje go pogoń za pieniędzmi i luksusowymi samochodami. Posiada dobrą pamięć, jest zdolny, potrafi organizować sobie pracę. Cechuje go ruchliwość, żywiołowość, chęć przeżycia czegoś szczególnego, chęć poznania i interesowania się innymi krajami. Jest mężczyzną bez nałogów, pedantycznym do przesady. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Przez znajomych oceniany jest, jako bardzo dobry kierowca, obrotny, przezorny, zapobiegliwy. Jest pracownikiem pilnym i obowiązkowym. Cechuje go również uczciwość i koleżeńskość. Materialnie sytuowany jest bardzo dobrze. Posiada mieszkanie typu M-4, samochód osobowy. Dalsza współpraca z tym źródłem nie jest uzasadniona ze względu na brak możliwości uzyskiwania informacji po pionie II.

Współpraca z nim została zakończona 12.07.1990 roku a jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach 31.07.1990 roku. Jako TW za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach jest pokwitowanie odbioru kwoty 2000 zł za przekazane informacje z rąk ppor. Szyndlera datowane na 23.04.1985 r. W czasie współpracy przekazał kilkadziesiąt informacji SB.

W archiwach IPN znajdują się 162 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzulę tajności z jego akt zniesiono 19.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 6959/1983, KWMO Siedlce 5454/1981

  • IPN Lu 554/58/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Rybak”, prowadzona przez Wydział Paszportów KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Leszek Jan Patoleta, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/58/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Rybak”, prowadzona przez Wydział Paszportów KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Leszek Jan Patoleta, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/59 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Rybak”, prowadzona przez Wydział Paszportów KWMO w Siedlcach/Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989. Materiały dotyczące: Leszek Jan Patoleta, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/59 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Rybak”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989. Materiały dotyczące: Leszek Jan Patoleta, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Leszeka Jana Patolety, tajnego współpracownika pseudonim „Rybak” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/61 i IPN BU Z/001803/62

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 5.