Matysiak-Kulszew Marianna LK „Sylwia”

Marianna Halina Matysiak-Kulszew c. Leona ur. 03.07.1949 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1388 p.d. A, dysponent LK krypt. „Sylwia” nr rej. 4956, Łuków.

Właścicielka mieszkania typu M-3 na Osiedlu XXX-lecia PRL w Łukowie. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-chemik. Zatrudniona na stanowisku technologa w Zakładzie Gospodarczym w Łukowie Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siedlcach. 8 sierpnia 1980 roku podpisała umowę z KW MO w Siedlcach reprezentowaną przez plut. Stanisława Szyndler insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach w której to możemy przeczytać między innymi:

Umowa o korzystaniu z mieszkania (...) została zawarta umowa na korzystanie z mieszkania na następujących warunkach:

 1. Właściciel mieszkania działając na zasadach dobrowolności zobowiązuje się:
  1. umożliwić korzystanie z jego mieszkania każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel godzinach d 8.00 do 18.00.
  2. udostępnić jeden komplet kluczy wejściowych.
 2. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Siedlcach zobowiązuje się:
  1. przestrzegać ustalony w mieszkaniu porządek.
  2. wypłacać ustalony ekwiwalent pieniężny w wysokości zł 900 zł (dziewięćset złotych) kwartalnie.
  3. w przypadku zaprzestania korzystania z mieszkania zwrócić komplet kluczy wejściowych.
 3. Właściciel mieszkania ob. Matysiak-Kulszew Marianna zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy faktu korzystania z jego mieszkania przez funkcjonariusza Stanisława Szyndlera Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, prawo rozwiązania przysługuje każdej ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 5. Umowa zostaje sporządzona w jednym egzemplarzu i jest przechowywana w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach.

Poniżej nieczytelne dwa podpisy.

Przez okres czasu od 03.02.1981 r. do 29.12.1986 r. była wynagradzana 17 razy kwotami od 900 do 3600 zł. Są na ten fakt własnoręcznie podpisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB por. Szyndlera. W LK kryptonim „Sylwia” odbywano spotkania z TW ps. „Rybak” nr rej. 6559 i TW ps. „Robert” nr rej. 4547 (Celiński Marek). W postanowieniu o zakończeniu korzystania z lokalu wystawionym 10.08.1988 roku w Siedlcach przez por. Stanisława Szyndlera czytamy:

W okresie od dnia 8.08.1980 do dnia 8.08.1988 wykorzystane było mieszkanie przy ul. Oś. XXX-lecia PRL w Łukowie (...) jako LK. Obecnie w w/w mieszkaniu zamieszkuje właścicielka mieszkania wraz z dwunastoletnią córką. W ostatnim okresie właścicielka nawiązała kontakt z mężczyzną z którym wiąże wiele nadziei na przyszłość. Ze względu na fakt, że córka może w dowolnym terminie korzystać z mieszkania jak też możliwość wyjścia za mąż właścicielki zachodziłaby możliwość dekonspiracji i znacznego ograniczenia w korzystaniu z LK.

Podpisał por. St. Szyndler.

Ostatecznie z czynnej sieci agenturalnej została wyeliminowana 19.06.1987 roku a jej akta złożono w archiwum WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 194 kart dokumentów dotyczących jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4956/1980

 • IPN Lu 00419/1388 p.d. A Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Sylwia" prowadzona w latach 1980-1988 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach dotycząca: Marianna Matysiak-Kulszew, imię ojca: Leon, ur. 03-07-1949 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 7?