Malewicz Janusz TW „Grzegorz”

Janusz Malewicz s. Mikołaja ur. 12.06.1936 r., sygn. IPN Lu 555/1 TW ps. „Grzegorz”, nr rej. 7680, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik ekonomista. W latach 1958 – 1960 funkcjonariusz KP MO w Siedlcach w stopniu podporucznika, absolwent Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Aktualnie rencista. Długoletni przewodnik wycieczek turystycznych po kraju i pilot wycieczek zagranicznych. Do współpracy z siedlecka służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie korzyści materialnych 10.09.1985 r. kpt. Andrzej Karczmarczyk kier. Sekcji Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grzegorz”. Po kpt. Karczmarczyku od 20.02.1986 roku prowadził go ppor. Lech Dębczak inspektor Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było kontrwywiadowcze zabezpieczenie operacyjne turystyki międzynarodowej w ramach SO krypt. „Turysta” i SO krypt. „Sekwana”. W charakterystyce TW ps. „Grzegorz”, którą wystawił 31.07.1987 roku ppor. Dębczak możemy między innymi przeczytać:

W 1969 r. ponownie podjął starania o przyjęcie go do pracy w resorcie MSW, lecz jego prośba nie została uwzględniona. Od 1970 r. przystąpił do spółki hodowlanej zajmującej się produkcją drobiu rzeźnego, którą do chwili obecnej prowadzi. W okresie pracy w instytucjach państwowych wyżej wymieniony nie wywiązywał się należycie z obowiązków służbowych, często nadużywał alkoholu, co m.in. było przyczyną częstych zmian pracy. W 1970 r. ze względu na stan zdrowia uzyskał częściowe uprawnienia rentowe.

WALORY OSOBOWE TW

W/wym. Jest osobą inteligentną, zrównoważoną o dobrej prezencji zewnętrznej. Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów i szybko zdobywa zaufanie nowo poznanych osób. Aktualnie ze względu na stan zdrowia nie nadużywa alkoholu niemniej nie stroni jednak od towarzystwa. Lubi przebywać wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach państwowych i zabiegając o ich względy stara się wykorzystywać te znajomości do własnych celów. Cechuje go tzw. cwaniactwo życiowe, potrafi sobie doskonale radzić w trudnych sytuacjach życiowych działając spokojnie i opanowanie. Interesuje się na bieżąco zagadnieniami społeczno-politycznymi, właściwie ocenia aktualną sytuację gospodarczo-polityczną w kraju. Do władzy państwowej oraz warunków ustrojowych panujących w PRL ustosunkowany pozytywnie, mimo, iż aktualnie nie należy do żadnej organizacji politycznej. Po otrzymaniu renty, mając dużo wolnego czasu do dyspozycji ukończył kurs pilotażu wycieczek zagranicznych i podjął dorywczą pracę w siedleckich biurach podróży pilotując wycieczki do kk i ks oraz wycieczki z zagranicy na terenie kraju. TW ps. „Grzegorz” obraca się zasadniczo w kręgu osób podobnie jak on fermy hodowlane, bądź zatrudnionych w instytucjach obsługujących rolnictwo. (...) Nie stwierdzono, aby utrzymywał bliższe kontakty z cudzoziemcami nie posiada rodziny bądź znajomych w kk.

OCENA DOTYCHCZASOWJ PRACY

TW ps. „Grzegorz” został pozyskany do współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 10.09.85 r. na zasadzie korzyści osobistych tj. skrócono mu okres karencji na wyjazdy zagraniczne w związku z ujawnioną przez służby celne próbą przemytu zegarków elektronicznych podczas jednego z wyjazdów służbowych do WRL. Z racji posiadanych uprawnień do pilotażu wycieczek zagranicznych i częstych wyjazdów służbowych za granicę wykorzystywany jest w SO „TURYSTA” do kontrwywiadowczego zabezpieczenia turystyki zagranicznej. Wym. Jest źródłem typowo sygnalizacyjnym, w okresie dotychczasowej współpracy nie przekazywał informacji stanowiących większą wartość operacyjną. Od chwili pozyskania odbyto z nim 12 spotkań. W pierwszym okresie współpracy spotkania z tw ps. „GRZEGORZ” miały bardzo nieregularny charakter ze względu a problemy w działalności zawodowej tw. Aktualnie współpraca z wym. uległa zdecydowanej poprawie, tw stawia się na spotkania zgodnie z wcześniej dokonanymi uzgodnieniami. Mimo iż możliwości operacyjne tw są ograniczone stara się zbierać informacje mogące zainteresować naszą służbę. W każdej chwili deklaruje gotowość niesienia pomocy organom kontrwywiadu o ile nie będzie to przekraczało jego możliwości. Współpracę z SB traktuje poważnie i właściwie rozumie potrzebę działalności naszej służby. TW ps. „Grzegorz” w okresie dotychczasowej współpracy nie był wynagradzany. Do kontroli tw wykorzystywane są inne osobowe źródła informacji pozostające na kontakcie tut. Wydz. II oraz środki techniki operacyjnej /W/. Wym. Tw pozostaje na łączności insp Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. L. Dębczaka.

Współpracę z nim zakończono z powodu odmowy dalszej współpracy 8.05.1989 roku a jego akta 12.05.1989 r. złożono w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 166 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 9.02.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7680/1985

  • IPN BU 2348/955 Karta ewidencyjna dot. Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Karta ewidencyjna)
  • IPN Lu 300/1889 Akta personalne członka ORMO: Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 554/1/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Grzegorz" prowadzona w latach 1985-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/1/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Grzegorz" prowadzona w latach 1985-1987 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/1 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Grzegorz" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1989. Materiały dotyczące: Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/1 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Grzegorz" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1989. Materiały dotyczące: Janusz Malewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 12-06-1936 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Janusza Malewicza, tajnego współpracownika pseudonim „Grzegorz” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/21 i IPN BU Z/001803/22

Komentarze


Prosimy obliczyć 5 plus 4.