Leszek Józef TW Olek

Leszek Józef s. Jana ur. 08.01.1951 IPN Lu 00414/964 TW ps. „Olek” nr rej. 4046 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 10 klas liceum ogólnokształcącego. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności pozyskali go 29.09.1970 r. inspektorzy Wydz. IV st. szer. Zbigniew Kuć i por. R. Pawluk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Olek”. We wniosku o zezwolenie na włączenie do czynnej sieci byłego tajnego współpracownika ps. „Olek”, który wystawił 23.09.1978 roku st. szer. Zbigniew Kuć insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach możemy przeczytać między innymi:

Były t.w. ps. „OLEK” został pozyskany do współpracy przez Służbę Bezpieczeństwa KP MO w Zduńskiej Woli w dniu 29.09.1970 r. na zasadzie dobrowolności w celu zapewnienia dopływu informacji o Zgromadzeniu Zakonnym XX Orionistów. Zgodę na kontynuacje współpracy potwierdził własnoręcznym zobowiązaniem o dochowaniu tajemnicy treści przekazywanych informacji. Do Zgromadzenia XX Orionistów t.w. wstąpił 18 września 1967 roku i przebywał do dnia 20 października 1970 roku. W okresie współpracy z SB w Zduńskiej Woli przekazał jedną informację charakteryzującą stosunki wewnątrz Zgromadzenia oraz alumnów WSD XX Orionistów. W dniu 20 października 1970 roku wcielony do 54 BRT w Bartoszycach celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Materiały dotyczące jego pracy w charakterze t.w. przesłano do Szefa oddziału I WSW w Olsztynie. W dniu 29 stycznia 1971 roku podpisał deklarację o dobrowolnej, nieoficjalnej i aktywnej współpracy z organami kontrwywiadu Ludowego Wojska Polskiego w celu wykrycia i zwalczania wrogiej działalności skierowanej przeciwko PRL i jej Siłom Zbrojnym. Współpracę kontynuowano do dnia 15 października 1972 roku tj. do momentu odejścia do cywila a z uwagi na to, iż nie zamierzał powrócić do stanu duchownego – materiały złożono w archiwum Szefostwa WSW. T.w. ps. „OLEK” okazał się współpracownikiem chętnym do współpracy skrupulatnie wypełniającym postawione mu zadania, za co kilkakrotnie wynagradzany był kwotami pieniężnymi. W posiadanych przez nas materiałach brak odzwierciedlenia wysokości, wypłacanych mu kwot, jak również pokwitowań odbioru. O fakcie tym informuje charakterystyka t.w. „OLEK” z dnia 15 października 1972 roku sporządzona przez WSW. Ponadto t.w. „OLEK” dobrze przestrzegał zasad konspiracji, dzięki czemu nie dał powodów do podejrzeń go o współprace przez otoczenie. W dniu 13 września 1977 roku podjął naukę na I kursie Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Przeprowadzona z nim 30 sierpnia br. z nim rozmowa operacyjna potwierdziła m.in. pozytywny stosunek do naszych organów. Uzyskano również słowne oświadczenie o dotrzymaniu tajemnicy treści prowadzonych z nim rozmów jak i wyrażenie zgody na kontynuowanie spotkań z przedstawicielami naszej służby. Mając na uwadze powyższe a także aktualne potrzeby operacyjne w sprawie obiektowej kryptonim „KUŹNIA” wnoszę o wyrażenie zgody na włączenie byłego t.w. ps. „OLEK” do czynnej sieci. Praca z t.w. ps. „OLEK” koncentrowała się będzie w kierunkach:

- rozpracowania i ujawniania kandydatów do WSD oraz planów i zamierzeń kurii dot. naboru do seminarium.

- wszechstronnego rozpracowania kierunków, form, metod nauczania i charakterze przekazywanych treści.

– zbieranie danych charakteryzujących zarówno wykładowców jak i alumnów z uwzględnieniem ich postaw wobec panującej rzeczywistości.

– ujawnianie wszelkich faktów wrogiej działalności typu – podnoszenia zagadnień społeczno-politycznych oraz organizowania nielegalnych zakonspirowanych grup.

– ustalania i pogłębiania istniejących konfliktów pomiędzy wykładowcami a alumnami w celu rozbicia wewnętrznej spoistości WSD.

Wykonano w 1 egz.

We wniosku o złożeni do archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach teczki personalnej t.w. ps. „Olek”, który wystawił 31.03.1983 roku por. R. Pawluk insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach czytamy między innymi

po zrezygnowaniu z seminarium wymieniony wyjechał na teren kraju bez określenia miejsca pobytu (w miejscowym BEL-u brak stosownych adnotacji). W trakcie prowadzonych br. operacyjnych sprawdzeń ustalono, że t.w. nie przebywa na naszym terenie i aktualnie nie przedstawia wartości operacyjnej wnoszę o złożenie teczki personalnej nr. rej. 4046 w archiwum WZO KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kat. B-10. Materiały zawarte w teczce pracy nie przedstawiały wartości operacyjnej w związku z tym w związku, z czym zostały zniszczone we własnym zakresie.

W archiwach IPN znajduje się 59 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/964 Leszek Józef TW ps. Olek - zobowiązanie zachowania tajemnicy, deklaracja współpracy z organem kontrwywiadu wojskowego, oświadczenie zachowania tajemnicy, notatka służbowa z rozmowy z alumnem I-go kursu siedleckiego WSD Leszek Józefem, wniosek o zezwolenie włączenia do czynnej sieci byłego tajnego współpracownika ps. „Olek” (16,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4046/1978

 

  • IPN Lu 00419/964 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek" prowadzona w latach 1978-1983 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Józef Leszek, imię ojca: Jan, ur. 08-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 5 plus 4.