Krzak Adam TW „Mieczysław”

Krzak Adam Mieczysław s. Stanisława ur. 15.11.1948 r. IPN Lu 00419/1718 KO „KA” nr rej. 2408 i TW ps. „Mieczysław” nr rej. 6915 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Łukowie na stanowisku mechanika d/s rozliczeń. Od 06.05.1976 r. był on opracowywany przez służbę bezpieczeństwa jako potencjalny kandydat na TW. Jego sprawę prowadził inspektor Wydz. III KW MO w Siedlcach st. sierż. sztab M. Firus. Opracowywanie jego osoby zakończono w styczniu 1977 roku z powodu wstąpienia kandydata w poczet kandydatów na członka PZPR i zamiarem zmiany miejsca pracy. Od kwietnia 1982 roku podjął pracę w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Siedlcach na stanowisku Głównego Mechanika. Od stycznia 1983 roku ponownie był rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. 15 listopada 1983 roku został pozyskany do współpracy na zasadzie dobrowolności ze służbą bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mieczysław”. Pozyskał g ppor. Roman Skwierczyński insp. SB. Wydz. VI WUSW w Siedlcach.

W jego charakterystyce pracy wystawionej przez ppor. Romana Skwierczyńskiego 19.02.1987 toku możemy przeczytać miedzy innymi:

TW ps. „Mieczysław” został pozyskany do współpracy z naszymi organami na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek. Celem pozyskania było uzyskanie źródła informacji o zagrożeniach i działalności WZGS Samopomoc Chłopska w Siedlcach oraz działalności związków zawodowych. (...) Z TW odbyto 41 spotkań, z czego 18 spotkań w roku 1986. Spotkania odbywano w miejscu pracy TW, w samochodzie TW, wolnym powietrzu. Zasada tajności spotkań i współpracy była przestrzegana. TW przekazał 41 informacji, które wykorzystano w sprawie obiektowej „Plon” i „Apologia” Informacje przekazywane przez TW są wiarygodne, nie stwierdzono dezinformacji ze strony źródła. TW był raz wynagrodzony kwotą 2500 zł. Jednostka dobra, przydatna dla naszego wydziału. Wymaga dalszego szkolenia.

Z kolei w charakterystyce pracy TW ps. Mieczysław” wystawionej 3.03.1989 roku przez ppor. Romana Skwierczyńskiego oficera Wydz. VI gr. VII WUSW w Siedlcach czytamy:

Celem pozyskania było uzyskanie osobowego źródła informacji i zabezpieczenie operacyjne Zakładu Zaopatrzenia Techniczno-Materiałowego WZGS „SCh” w Siedlcach. Z uwagi na zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję TW ma możliwość zbierania informacji o nieprawidłowościach zaopatrzenia handlu i produkcji rolnej, o nieprawidłowościach w działalności związków zawodowych, opinii i komentarzy społecznych na temat aktualnych wydarzeń w kraju. W ocenianym okresie odbyto z TW 24 spotkania i uzyskano 22 informacje. (...) Inicjatywa wywoływania spotkania należała do obsługującego. Na spotkania TW stawiał się punktualnie i chętnie przekazywał informacje. (...) Informacje wykorzystano w sprawie obiektowej „Plon”, informacjach dziennych do MSW. W ocenianym okresie TW nie był wynagradzany z uwagę na odmowę przyjęcia wynagrodzenia. TW ps. „Mieczysław” jest jednostką dobrą, przydatną dla naszego wydziału. Wymaga dalszego szkolenia.

Wyk. w 1 egzemplarz

Ostatnią charakterystykę TW ps. „Mieczysław” wystawił por. Skwierzyński 9.01.1990 roku. Czytamy w niej:

Przez okres współpracy odbyto z TW 75 spotkań. Systematyczność współpracy i odbywania spotkań nie była zachowana ze względu na charakter pracy TW i częste wyjazdy. Dlatego też dał się poznać jako współpracownik niesystematyczny. W pracy operacyjnej niezaangażowany, niekiedy na spotkania stawiał się nieprzygotowany. Informacje przekazywane przez TW to informacje sygnalizacyjne, często do uzyskania drogą oficjalną. TW wykorzystywany był w sprawie obiektowej „Plon”. Nie był wykorzystywany w sprawach operacyjnego sprawdzenia i rozpracowania ze względu na brak konkretnych informacji o przestępstwach. (...) Tw był kontrolowany przez osobowe źródła operacyjne oraz przez technikę operacyjną. Ponieważ w obecnej sytuacji społeczno-politycznej zakres możliwości operacyjnych TW uległ znacznemu ograniczeniu, przedstawiane informacje nie mają żadnej wartości operacyjnej. Ponadto brak zaangażowania i niesystematyczność TW w obecnym czasie uniemożliwia dalszą współpracę. W tej sytuacji celowym jest rozwiązanie współpracy z TW ze względu na jego nieprzydatność operacyjną.

Wyk w 1 egz.

W archiwach IPN zachowało się 299 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1718 Krzak Adam TW ps. „Mieczysław” - zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowanie odbioru pieniędzy (1,2 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2408/1976, WUSW Siedlce 6915/1983

 

  • IPN Lu 00414/789/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mieczysław", prowadzona przez Wydział IV/VI /Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Adam Mieczysław Krzak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1948 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/789/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mieczysław", prowadzona przez Wydział IV/VI /Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Adam Mieczysław Krzak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1948 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1718 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mieczysław", prowadzona przez Wydział IV/VI /Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990 dotycząca: Adam Mieczysław Krzak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1948 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1718 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Mieczysław", prowadzona przez Wydział IV/VI WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989 dotycząca: Adam Mieczysław Krzak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1948 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/69 Teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika pseudonim "KA" dotycząca: Adam Mieczysław Krzak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-11-1948 r., prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Siedlcach w latach 1976-1977. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 5.