Karmasz Zdzisław TW „Jerzy”

Zdzisław Karmasz s. Wojciecha ur. 11.08.1942 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/24, IPN Lu 00419/1684 i IPN Lu 00414/758, TW ps. „Jerzy” nr rej.: KPMO Siedlce 3206/1966, KWMO Siedlce 1962/1975 i RUSW Węgrów 8588/1987, Wojnów pow. Siedlce.

Teczka personalna Zdzisława Karmasza tajnego współpracownik Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Jerzy”
Teczka personalna Zdzisława Karmasza TW ps „Jerzy”

Mieszkaniec Wodyń. Organista kościelny w parafii Wodynie. Rozpracowywanie jego osoby, jako kandydata na TW rozpoczął 15 XI 1966 r. ppor. Stefański Michał oficer referatu ds. bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach z przeznaczeniem do zdobywania informacji na temat ks. Stanisława Idziuka administratora parafii Wodynie i dziekana dekanatu domanickiego, który wg SB był zdecydowanym sfanatyzowanym wrogiem obecnego ustroju. Do współpracy na zasadzie dobrowolności został ostatecznie zwerbowany 15VII1967r, przez ww. oficera. Na ten fakt napisał własnoręcznie stosowne oświadczenie. Jak podaje jego charakterystyka napisana 25 II 1970r. przez por. Stefańskiego:

Zadania realizowane przez tw dotyczyły administratora parafii Wodynie ks. Idziuka, jego aktywnej działalności, planów, przedsięwzięć, oraz różnych akcji prowadzonych przez kościół.

Po przejściu w/w księdza na inną placówkę, tw. w dalszym ciągu realizuje zadania dotyczące aktualnej sytuacji w parafii ze szczególnym uwzględnieniem aktywu katolickiego i nowego administratora. Ponadto informowanie nas na bieżąco o sytuacji panującej w miejscowych instytucjach administracyjnych, spółdzielczych i o ewentualnych nieprawidłowościach występujących w gospodarce narodowej.(…)

Informacje przekazywane są ustnie. Pracę z naszymi organami traktuje na płaszczyźnie lojalności. Współpraca operacyjna z tw. przyczyniła się między innymi do zmian personalnych w parafii Wodynie. Fakt ten w sensie pozytywnie podbudował tw. dając mu satysfakcję, iż informacje przekazywane przez niego są wykorzystywane, czego dowodem są ww. zmiany.(…)

Informacje przekazywane naszej służbie przyczyniły się do przeprowadzenia szeregu rozmów ostrzegawczych i profilaktycznych z administratorem oraz osobami aktywnie udzielającymi się w pracach klerykalnych (zbiórki nielegalne, zgromadzenia, nielegalne budowanie kapliczek i wyjazdy w charakterze pielgrzymek).(…)

Wynagrodzenie tw. stosowane jest w formie zwrotu kosztów związanych z przejazdem i stratą czasu. Forma takiego wynagrodzenia w stosunku do jego osoby jest trafna, gdyż przywiązuje on wagę do pieniędzy. Dotychczasowe wynagrodzenie kształtuje się w granicach 2100 zł.

W okresie współpracy z tw. otrzymano 43 informacji ustnych i 4 pisemnych.(…)

W okresie kilkuletniej współpracy nie stwierdzono faktów dekonspiracji.(…)

Spotkania odbywają się w lokalu kontaktowym kryptonim „Wrzos” częstokroć dwa razy w miesiącu (w zależności od konieczności spotkań).

Z kolei w charakterystyce z 13.03.1973 r. możemy przeczytać, że:

W dniu 28.04.1971 r. tw. został przekazany na kontakt inspektora SB KPMO w Siedlcach por. Józefa Piekarczyka.(…)

Od chwili ostatniej charakterystyki tzn. od dnia 25 II 1970 r. odbyto z tw. 21 spotkań i otrzymano 20 informacji ustnych, z których zostały sporządzone notki agenturalne. Otrzymano też jedno doniesienie pisemne - pisane własnoręcznie przez tw. Spotkania z tw. ps. „Jerzy” odbywają się na wolnym powietrzu z zachowaniem zasad konspiracji.(…)

W latach 1970-72 za przekazywane Służbie Bezpieczeństwa informacje wynagradzany był czterokrotnie na ogólną sumę 1165zł.(…)

Z analizy materiałów otrzymywanych od tw. w ostatnim okresie wynika, że od chwili, kiedy z parafii „W” został przeniesiony na inną parafię w/w figurant, informacje przekazywane przez tw. posiadają niewielka wartość operacyjną.

W związku z powyższym uważam, że spotkania z tw. należy zawiesić na czas nieokreślony. Przemawiają za tym jeszcze inne fakty. Bardzo ważnym elementem, dla którego proponowałbym zawiesić współpracę jest fakt nie wychodzenia na umówione spotkania. Następnym powodem przemawiającym za zawieszeniem współpracy z tw. ps. „Jerzy” jest fakt, że w ostatnim okresie jest on bardzo często widywany pijany.

Charakterystykę podpisał Oficer Służby Bezpieczeństwa kpr. Andrzej Jeronim.

Z kolei charakterystyka wystawiona 20.05.1975 mówi, że:

05.10.1972 od por. Piekarczyka przejął go na kontrakt Oficer Służby Bezpieczeństwa KPMO w Siedlcach plut. Andrzej Jeronim. (…) Od chwili ostatniej charakterystyki z dnia 13.03.73 r. odbyto z tw. ogółem 21 spotkań i otrzymano 7 informacji ustnych, z których zostały sporządzone notatki agenturalne. Ponadto uzyskano 14 informacji pisemnych - pisanych własnoręcznie przez tw. (…) Ostatnie spotkanie odbyto 13.05.1975 r. W latach 1973-1975 za przekazywane Służbie Bezpieczeństwa nagradzany był pięciokrotnie na ogólną sumę 2300 zł.

Podpisał insp. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach A. Jeronim.

28.08.1975 r. insp. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach Andrzej Jeronim wystawił wniosek o złożenie w Archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach teczki personalnej i teczki pracy tw. ps. „Jerzy”.

W archiwach IPN zachowało się ponad 100 kart dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pisane własnoręcznie przez niego pokwitowania na odbiór od SB pieniędzy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 3206/1966, KWMO Siedlce 1962/1975 i RUSW Węgrów 8588/1987

  • IPN Lu 00414/758/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jerzy", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Zdzisław Bronisław Karmasz, imię ojca: Wojciech, ur. 11-08-1942 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/758/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jerzy", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Zdzisław Bronisław Karmasz, imię ojca: Wojciech, ur. 11-08-1942 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1684 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jerzy", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Zdzisław Bronisław Karmasz, imię ojca: Wojciech, ur. 11-08-1942 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1684 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Jerzy", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Zdzisław Bronisław Karmasz, imię ojca: Wojciech, ur. 11-08-1942 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/24 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jerzy", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Zdzisław Bronisław Karmasz, imię ojca: Wojciech, ur. 11-08-1942 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz