Drozdowski Tadeusz TW „1931”

Tadeusz Tomasz Drozdowski s. Franciszka ur. 08.10.1938 r., IPN Lu 00414/449 i IPN Lu 00419/1316, TW ps. „1931” nr rej. 3928 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe prawnicze (w 1973 r. ukończył zaocznie studia prawnicze). Zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim na stanowisku kierownika Działu Kadr. Członek PZPR od 1954 r. Major rezerwy Wojska Polskiego (ukończył w 1952 r. Oficerska Szkołę Inżynierską i w 1953 r. Oficerską Szkołę Informacji).

Pracował między innymi: 1953-1954 I Zarząd GZ Informacji, jako oficer informacji, 1954-1957 oficer informacji, 1957-1958 Szef Delegatury WSW w Rzeszowie, 1958-1960 Oddział WSW Olsztyn pomocnik Szefa ds. Porządku, 1961-1975 Ośrodek Szkolenia MSW w Mińsku Mazowieckim, jako wykładowca.

Pozyskał go do współpracy 04.10.1978 r. kpt. Antoni Pawluczuk z-ca naczelnika Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „1931”. Na jego pozyskanie, jako członka PZPR wyraził zgodę I sekretarz KW PZPR w Siedlcach Wiktor Kinecki (SB nie wolno było werbować na tajnych współpracowników członków partii). 27.05.1980 r. kpt. Pawluczuk wystawił wniosek o przekwalifikowanie TW ps. „1931” na rezydenta, w którym czytamy:

WNIOSEK

o zezwolenie na przekwalifikowanie tajnego współpracownika ps. „1931” nr ew. 3928 na rezydenta

(…) do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 4.10.1978 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w PRL. Celem pozyskania w/wymienionego było wykorzystanie go do działań ofensywnych w stosunku do rezydentury placówkowej wywiadu amerykańskiego. Zgodnie z decyzją Wydziału I Departamentu II MSW odstąpiono od wykorzystania go w charakterze oferenta ze względu na to, iż jest cenionym działaczem partyjnym i społecznym. Grupa Operacyjna Wydziału II KW MO w Siedlcach prowadzi Sprawę Obiektową krypt. „Zapora” nr. ewid. 1032 w ramach, której kontrwywiadowcze zabezpieczenie m.in. Jednostki Wojska Polskiego nr 1037 w Pustelniku i 1583 w Janowie. W sprawie tej wykorzystywani są tajni współpracownicy spełniający rolę źródeł sygnalizacyjnych. W celu usprawnienia Pracy Grupy Operacyjnej istnieje potrzeba zorganizowania rezydenta do obsługi tych źródeł. W/w jako były oficer MSW pracujący w przeszłości z agenturą spełnia warunki wykorzystania go w charakterze rezydenta. W początkowym okresie współpracy przejąłby na łączność 3 tajnych współpracowników, a w przyszłości następnych. Za prawidłową realizację zdań proponuję po pozyskaniu go na rezydenta wypłacać mu ekwiwalent w wysokości 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset) miesięcznie. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na wykorzystanie go w charakterze rezydenta.

Wyraził on zgodę na to 28.05.1980 r. i podpisał stosowne zobowiązanie. Jako rezydent prowadził miedzy innymi takich TW jak „Żołądź” i „Dorota”. 07.10.1980 r. od mjr. Pawluczuka przejął go na łączność st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach por. Stanisław Włodarczyk. W jego charakterystyce, którą wystawił za okres współpracy od. 31.11.1978r do 31.03.1987r. por. Jerzy Adamiec st. insp. Wydz. II RUSW w Mińsku Mazowieckim możemy przeczytać:

(…) wykorzystywany był w sprawach operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Promieniści”, w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Listy”. Ostatnio przekazywał informacje w sprawie obiektowej kryptonim „Tabor” jak i też służył w ujawnianiu negatywnych poczynań byłej „S” na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Od daty pozyskania kontakt z TW utrzymywali: kpt. Antoni Pawluczuk 4.10.1978-18.09.1980, por. Stanisław Włodarczyk 8.10.1980-5.05.1981, por. Leszek Sochacki 20.10.1981-11,10.1983, kpt. Wiesław Golcew 8.11.1983-23.08.1984, por. Janusz Adamiec 8.11.1984 do chwili obecnej.

Co do odbytych spotkań i ilości przekazanych informacji w ocenianym okresie sytuacja wygląda następująco:

 1. 1978 od 4 X odbyto 4 spotkania wykorzystano je do dalszych celów operacyjnych (kontrwywiadowcze zabezpieczenie kraju),
 2. 1979 odbyto 7 spotkań, otrzymano 7 informacji (wszystkie dotyczyły kontrwywiadowczego zabezpieczenia kraju,
 3. 1980 jako rezydent odbyto 7 spotkań, otrzymano 8 informacji, które wykorzystano 1) w sprawie obiektowej kryptonim „Tabor” 2) informacje związane z dalszym szkoleniem rezydenta 3) informacje w sprawie akcji „Lato 80”
 4. 1981 r. odbyto 8 spotkań, otrzymano 20 informacji w tym: 3 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych, 1 – w sprawie obiektowej krypt. „Zapora”, 1 – sprawa obiektowa krypt. „Tabor”, 6 – wykorzystano w akcji „Lato 80”, 1 – Wydz. II Sekcja VIII, 2 – Wydział Paszportów,
 5. 1982 r. odbyto 6 spotkań otrzymano 7 informacji w tym: 3 informacje wykorzystano do celów operacyjnych, 2 – w „Akcji – Lato 80”, 1 – w sprawie obiektowej krypt. „Tabor”, 1 – w sprawie oper. rozpracowania krypt. „Zdrajcy”,
 6. 1983 r. jako TW odbyto 10 spotkań, otrzymano 14 informacji w tym: 4 – informacje do sprawy obiektowej krypt. „Tabor”, 7 – do dalszego wykorzystania operacyjnego, 1 – dla PG, 1 – do Wydz. V WUSW Siedlce, 1 – Wydz. Inspekcji WUSW,
 7. 1984 r. odbyto 11 spotkań otrzymano 16 informacji w tym: 9 – informacji do sprawy obiekt. Krypt. „Tabor”, 1 – do władz polit. administr. Miasta 1 – do sprawy oper. sprawdzenia krypt. „Promieniści” 1 – do sprawy oper. sprawdzenia „Burza”, 3 – Wydział Inspekcji, 1 – spr. oper. rozpr. Krypt. „Listy”, 1 – do dalszych celów operacyjnych,
 8. 1985 r. odbyto 9 spotkań otrzymano 19 informacji w tym: 6 – informacji w spr. obiekt. krypt. „Tabor”, 4 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych, 2- w sprawie oper. rozpr. Krypt. „Listy”, 3 – do Wydz. Inspekcji, 1 – do władz administracyjnych miasta,
 9. 1986 r. odbyto 8 spotkań otrzymano 11 informacji w tym: 6 – w spr. obiektowej krypt. „Tabor”, 1 – w spr. oper. spraw. Krypt. „Termin”, 1 – do władz polit.-administr. miasta, 2 – Wydz. Inspekcji, 1 – do dalszych celów operacyjnych,
 10. 1987 r. do 30.03 odbyto 2 spotkania otrzymano 2 informację w tym: 2 – informacje wykorzystano do dalszych celów operacyjnych.

Ogólnie podczas współpracy z TW odbyto 72 spotkania, podczas których otrzymano 108 informacji. Obsługiwany był w LK krypt. „Świetlica”, informacje pisał własnoręcznie. Pomimo tego, że TW był bardzo dobrym źródłem informacji, częstotliwość spotkań zmalała z powodu pobytu TW w szpitalu jak i też w sanatorium. Był wynagradzany w formie pieniężnej.

Współpracę z tw. ps. „1931” zakończono w marcu 1987r. z powodu:

 1. podjęcia pracy przez TW w KW PZPR w Siedlcach w charakterze pracownika etatowego
 2. podjęcie pracy przez syna w RUSW w Mińsku Mazowieckim w charakterze funkcjonariusz MO
 3. odejście z interesującego nas zakładu pracy
 4. pogarszającego się stanu zdrowia TW.

W archiwach IPN znajduję się 105 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym kilkadziesiąt pokwitowań odbioru pieniędzy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

 • IPN Lu 260/2628 Akta personalne członka ORMO: Wojciech Jankowski, imię ojca: Franciszek, ur. 24-05-1939 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 4?