Czapski Krzysztof TW „Pakulski”

Krzysztof Stanisław Czapski s. Edwarda ur. 24.07.1948 r. IPN Lu 555/13 TW ps. „Pakulski” nr rej. 3443 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Studium Nauczycielskiego z zawodu nauczyciel. Zawód wykonywany ogrodnik. Wspólnie z rodzicami prowadzi własne gospodarstwo sadownicze w Niemojkach powiat Łosice. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności 22 grudnia 1977 roku insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach szer. Zbigniew Piwoński. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB 28.12.1977 r. przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pakulski”. W jego charakterystyce, którą wystawił 17.12.1986 r. Zastępca Naczelnika Wydziału II kpt. Andrzej Karczmarczyk możemy między innymi przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „PAKULSKI” nr ew. 3443

TW ps. „PAKULSKI” – mężczyzna lat 38, narodowość i obywatelstwo polskie, bezpartyjny, żonaty, wykszt. średnie, zawód – ogrodnik, zatr. prywatne gosp. rolne, zamieszkały Siedlce. W/wym do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został dn. 22.12.1977 r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania była realizacja zadań związanych z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem międzynarodowej wymiany osobowej, odbywającej się na terenie naszego województwa, a szczególnie miasta Siedlce – w ramach sprawy obiektowej krypt. „TURYSTA”. TW w początkowym okresie współpracy chętnie realizował zlecane mu zadania wykazując zaangażowanie i własną inicjatywę. Przekazywane przez niego informacje pogłębiały naszą wiedzę na temat osób pozostających w naszym operacyjnym zainteresowaniu. Na podstawie materiałów uzyskanych w trakcie opracowania oraz bezpośrednich kontaktów, rozpoznałem jego strukturę osobowości, którą oceniam w następujący sposób: – legitymuje on się dobrymi predyspozycjami fizyczno-psychicznymi, posiada dobrą pamięć, słuch, wzrok; – w sytuacjach trudnych jest opanowany i zdecydowanym w obronie swoich racji. Jeżeli uzna niezgodność swoich poglądów zmienia je; – w rozmowach wzbudza zaufanie, cechuje go spostrzegawczość i umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami; – alkoholu nie nadużywa, pali papierosy, nie stwierdzono skłonności do kobiet. W swoim postępowaniu potrafi się kontrolować i w środowisku ma dobrą opinię, bowiem w codziennym życiu nie narusza obowiązujących norm społecznych. Jest energiczny o postawie zdecydowanego działania. Problematykę pracy operacyjnej poznawał na bieżąco i wykazywał wiele zainteresowania poruszanymi kwestiami. W trakcie współpracy odbyto z nim 26 spotkań, w czasie, których przekazał 21 informacji na piśmie, pogłębiających nasze rozpoznanie na odcinku kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej. Za przekazanie wartościowych informacji był 3-krotnie wynagradzany na sumę 3.000 zł. W początkowym okresie współpracy TW pozostawał na kontakcie tow. Z. Piwońskiego, a następnie od dnia 12.09.1978 r. został przekazany tow. A. Karczmarczykowi do dalszego prowadzenia. Następnie w marcu 1982 r. zachodziła potrzeba przekazania go na kontakt innego pracownika, na co TW nie wyraził zgody. Tego typu sytuacja spowodowała, że TW zniechęcił się do współpracy i zaczął unikać spotkań. Nie starał się nawet wyjaśniać przyczyn, które spowodowały zrywanie kolejnych spotkań. Naciski pracownika obsługującego spowodowały, że TW sporadycznie stawiał się na spotkanie, lecz przekazywał informacje o małej wartości operacyjnej. Ponadto tłumaczył się brakiem możliwości realizacji zadań stawianych przez SB. Od 1980 r. TW zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego – sad na terenie woj. bialskopodlaskiego. Pomimo zameldowania w Siedlcach przeprowadził się z rodziną do rodziców w wym. województwie i tam zamieszkał. Nie wymeldował się z Siedlec, gdyż nie chciał utracić mieszkania spółdzielczego, które posiada. Tego typu sytuacja spowodowała ograniczenie możliwości operacyjnych TW, gdyż w Siedlcach przebywa w soboty lub niedziele i wyizolował się ze środowiska, w którym wcześniej przebywał. Nie utrzymuje kontaktu z osobami pozostającymi w zainteresowaniu naszej służby lub utrzymuje je sporadycznie. Taki stan pogłębił zniechęcenie TW do współpracy z naszą służbą i unika regularnych spotkań. Działania dyscyplinujące nie zmieniły postępowań TW i nie wpłynęły na zmianę jego postawy. W związku z tym, że sytuacja w dalszym ciągu nie ulega poprawie oraz z uwagi na brak możliwości operacyjnych TW ps. „PAKULSKI” wnoszę o zaniechanie dalszej współpracy i złożenie materiałów w archiwum WZO w kat. akt B-5. W okresie współpracy stosowaną technikę operacyjną TW w formie „W” oraz przy wykorzystaniu TW ps. „LITWIN” (Marek Duk). Spotkania odbywano LK krypt. „Piano” w różnych godzinach.

W archiwach IPN znajduje się 338 kart dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i 3 pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 16.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3443/1977

  • IPN Lu 554/12/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Pakulski”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1986. Materiały dotyczące: Krzysztof Stanisław Czapski, imię ojca: Edward, ur. 24-07-1948 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/12/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Pakulski”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1986. Materiały dotyczące: Krzysztof Stanisław Czapski, imię ojca: Edward, ur. 24-07-1948 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/13 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Pakulski”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1977-1986. Materiały dotyczące: Krzysztof Stanisław Czapski, imię ojca: Edward, ur. 24-07-1948 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/13 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Pakulski”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1978-1986. Materiały dotyczące: Krzysztof Stanisław Czapski, imię ojca: Edward, ur. 24-07-1948 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Krzysztofa Czapskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Pakulski” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/13 i IPN BU Z/001803/14.

Komentarze


Zostaw komentarz