Chmielewski Tadeusz TW „Cichocki”

Tadeusz Chmielewski (Andrzej Chmielowski) s. Tadeusza ur. 25.05.1954 r. IPN Lu 00419/1643 TW ps. „Cichocki” nr rej. 7674 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec miejscowości Kowiesy gm. Bielany powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zatrudniony w Zakładach Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim na stanowisku dysponenta (dyspozytora) w bazie Transportu. Do współpracy pozyskał go inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim chorąży Z. Pogorzelski 24.07.1985 r. na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Chłodnia” i rozpoznanie wśród załogi Bazy Transportu w Zakładach Mięsnych wszelkich wrogich i szkodliwych inicjatyw byłych członków NSZZ „Solidarność” wymierzonych przeciwko porządkowi prawnemu PRL. Informowanie o próbach docierania do Zakładu elementów antysocjalistycznych, przedstawicieli wrogich ugrupowań, próbach prowadzenia przez nich wrogiej działalności (kolportaż ulotek). Ujawnianie wszelkich przejawów marnotrawstwa i niegospodarności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Cichocki”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 25.11.1989 roku chor. Pogorzelski możemy między innymi przeczytać: (pisownia oryginalna)

… W trakcie współpracy odbyto z TW 24 spotkania z częstotliwością jedno spotkanie na 1–2 miesiące. Informacje przekazywane przez TW dotyczyły nieprawidłowości w funkcjonowaniu Bazy Transportu Zakładów Mięsnych w Sokołowie, jak również w miarę możliwości w całych zakładach. Wiadomości przekazywane przez TW były wykorzystywane w Sprawie Obiektowej kryptonim „Chłodnia” a także w SOS krypt. „Wysort”. Wiadomości częściowo były opracowywane pisemnie przez TW. Spotkania z TW odbywały się w sposób zapewniający konspirację w miejscach ustronnych wcześniej wybranych przez TW i pracownika SB. W trakcie współpracy nie stosowano kontroli operacyjnej źródła. TW ps. „Cichocki” aktywnie współpracował z SB tylko w pierwszej fazie współpracy. W ostatnich dwóch latach pogorszył się znacznie stan zdrowia. Dochodziło do zrywania spotkań, spóźniania się, a także nie przygotowania przez TW zdań. TW „Cichocki” stanowi w obecnej chwili znikomą wartość, jako źródło informacji. Sprawy i zagadnienia, do których był wykorzystywany w obecnej chwili prawie się zdezaktualizowały. Do wykonywania innych zadań wynikających ze zmiany sposobu pracy z SB TW „Cichocki” się nie daje ze względu na całkowicie obojętny stosunek do faktu swojej współpracy z SB. Na dalszą metę groziłoby to dekonspiracją źródła i naszych zainteresowań. Dlatego też wnioskuję o zakończenie współpracy z TW „Cichocki”.

26.11.1989 roku został złożony wniosek o przekazanie akt TW ps. „Cichocki” do archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10Z.

W archiwach IPN znajduje się 156 kart dokumentów dotyczących jego osoby

opracował: Tomasz Olko


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Tadeusz Chmielewski

  • Andrzej Chmielowski
  • Chmielewski konfident
  • tw Cichocki
  • Pogorzelski
  • Chmielewski Tadeusz

Komentarze


Zostaw komentarz