Chłopek Krystyna TW „Berta”

Krystyna Chłopek c. Stefana ur. 01.03.1930 r. IPN Lu 555/8 TW ps. „Berta” nr rej. 5544 i 922 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Do współpracy z SB pozyskana została 13.02.1973 r. na zasadzie dobrowolności. Werbunku dokonał st. oficer operacyjny Referatu SB KP MO w Siedlcach ppor. Witold Dębiński. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Berta’. W jej charakterystyce którą wystawił 30.01.1981 r. st. inspektor Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Jerzy Teterycz możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

C H A R A K T E R Y S T Y K A

tajnego współpracownika ps. „BERTA” nr 922

Kobieta lat 51, mężatka, narodowość i obywatelstwo polskie, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, bezpartyjna, wykształcenie średnie, zatr. w Banku Gospodarki Żywnościowej jako pracownik umysłowy, członek Polskiego Towarzystwa Esperanto. W/w pozyskana do współpracy została w dniu 13.02.1973 r. przez ppor. Witolda Dębińskiego do realizacji zadań przez b. RSB w Siedlcach. Podstawą pozyskania była współodpowiedzialność z bezpieczeństwo i porządek w kraju i porządek publiczny w kraju. TW ps. „BERTA” do czerwca 1973 r. wykorzystywana była w sprawie obiektowej krypt. „ZAMEK”, od tego czasu w sprawie obiektowej krypt. „GERMANIA” i „TURYSTA”. Ponadto udzielała informacji o figurantce sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „KONTO” oraz niektórych osobach interesujących poszczególne sekcje Wydz. II KW MO w Siedlcach. Pracując w sprawach obiektowych przekazywała informacje o osobach z kk, poznanych podczas kongresów esperanto, na które często wyjeżdżała za granicę, oraz informacje ogólnorozpoznawcze związane z ważnymi wydarzeniami w kraju. W ostatnim okresie czasu zagraniczne kontakty TW uległy znacznemu ograniczeniu. Od wielu korespondentów nie otrzymała odpowiedzi. Ponadto należy stwierdzić, że kontakty TW z osobami zamieszkałymi w kk nie były ciekawe z naszego punktu widzenia. TW ps. „BERTA” jest osobą inteligentną. Szczególnych zainteresowań poza turystyką nie przejawia /zresztą turystyka jest mało aktualna ze względu na nienajlepszy stan zdrowia oraz sprawowaniem opieki nad dzieckiem córki/. Jest osobą spokojną i zrównoważoną. Swoją postawą i zachowaniem wzbudza zaufanie innych. Cechuje ją pogodne usposobienie. W miejscu pracy i zamieszkania cieszy się dobrą opinią. W swoim postępowaniu kieruje się zdrowym rozsądkiem. Do naszej Służby ustosunkowana pozytywnie. Realizując przekazane zadanie wykazała własną inicjatywę. Przekazane informacje były obiektywne. Jest sprawdzonym źródłem informacji. TW ps. „BERTA” od szeregu lat mieszka w Siedlcach. Posiada licznych znajomych z naszego terenu. Niemniej jednak kontakty te jak i z kk nie są ciekawe z kontrwywiadowczego punktu widzenia. Aktualne możliwości TW w realizacji zadań stojących przed Wydz. II KWMO w Siedlcach są znikome. Przekazywane informacje nie stanowią większej wartości operacyjnej. W/wym. od 19.10.1976 r. była na łączności ppor. L. Sochackiego a od 28.08.1977 r. ppor. J. Teterycza. W okresie współpracy przekazała 34 informacje pisemne i 29 ustnych. Podczas współpracy otrzymywała wynagrodzenie i prezenty na łączną sumę 4.205 zł.

Z czynnej sieci agenturalnej została wyeliminowana 06.07.1981 r. z powodu nieprzydatności.

W archiwach IPN znajduje się 488 kart dokumentów dotyczących jej osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i kilkanaście pokwitowań odbioru pieniędzy i prezentów z rąk funkcjonariuszy SB.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 922/1975, KPMO Siedlce 5544/1970

  • IPN Lu 554/7/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Berta”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1981. Materiały dotyczące: Krystyna Chłopek-Brachocka zd. Kuć, imię ojca: Stefan, ur. 18-03-1930 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/7/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Berta”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1981. Materiały dotyczące: Krystyna Chłopek-Brachocka zd. Kuć, imię ojca: Stefan, ur. 18-03-1930 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/8 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Berta”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1981. Materiały dotyczące: Krystyna Chłopek-Brachocka zd. Kuć, imię ojca: Stefan, ur. 18-03-1930 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/8 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Berta”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1973-1981. Materiały dotyczące: Krystyna Chłopek-Brachocka zd. Kuć, imię ojca: Stefan, ur. 18-03-1930 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Krystyny Chłopek, tajnego współpracownika pseudonim „Berta” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/8 i IPN BU Z/001803/8.

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 8?