Celiński Stanisław TW „Raskolnikow” i TW ps. „Kruk”

Stanisław Celiński s. Czesława ur. 13.11.1956 r. w Siedlcach, IPN Lu 00425/134 TW ps. „Raskolnikow” nr rej. 56076 i IPN Lu 555/50 TW ps. „Kruk” nr rej. 9042, Siedlce

Stanisław Celiński tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Kruk” - teczka personalna
Teczka personalna TW ps. „Kruk” (Stanisław Celiński)

Mieszkaniec Siedlec. Członek SZMP i PZPR. Wykształcenie wyższe. Dziennikarz pracujący w „Trybunie Mazowieckiej” i „Tygodniku Siedleckim”. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.01.1982 r. podczas służby w Szkole Podchorążych Rezerwy w Siedlcach. Celem pozyskania było rozpoznanie operacyjne środowiska SPR. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Raskolnikow”. Współpraca została zakończona 26.08.1982 r. w związku z odejściem do rezerwy.

Ponownie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, pionem kontrwywiadu, pozyskał go 04.07.1988 roku por. Paweł Piątek, st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było uzyskiwanie bieżących informacji w ramach sprawy operacyjnej kryptonim „Arizona” oraz inwigilacji figuranta (Tadeusz Krześniak) w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Pairc”.

We wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy „pozyskaniowej” z kandydatem na tw z dn. 01.07.1988 roku wystawionego przez por. Pawła Piątka możemy przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA kandydata na tw

(…)

W/wym. Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Siedlcach. Tu też w 1975 r. rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym WSP. W 1979 r. uzyskał tytuł mgr filologii polskiej. Rok przed ukończeniem studiów nawiązał współpracę z redakcją „Trybuny Mazowieckiej”, gdzie otrzymał etat z dniem 1.08.79 r. Po odbyciu stażu, został awansowany najpierw na młodszego redaktora a następnie na redaktora. Za swoją pracę był wynagradzany nagrodami Prezesa ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

2.09.81 r. został powołany do odbycia szkolenia wojskowego w CSOP w Łodzi, a następnie skierowany na 7-miesięczną praktykę do jednostki wojskowej w Siedlcach.

Kandydat w okresie 30.01-26.08.82 r. był wykorzystywany operacyjnie przez oficera KW WSW jako tw ps. „Roskolnikow”. W trakcie współpracy był dobrym tw. Zadania wykonywał terminowo. Dostarczane informacje dotyczyły SPR, cechowała ich obiektywność.

(…)

W 1985 r. kandydat ubiegał się o wyjazd do USA (…) lecz nie uzyskał wizy. Rok później próbę tę ponowił ze skutkiem pozytywnym. Do Polski powrócił w 1988 r. Po przyjeździe ponownie podjął pracę jako dziennikarz w „Tygodniku Siedleckim”.

Cel pozyskania.

Wydz. II WUSW w Siedlcach w ramach kontrwywiadowczego zabezpieczenia terenu woj. Siedleckiego przed wrogą działalnością służb specjalnych USA prowadzi działalność operacyjną w ramach SO krypt. „ARIZONA”.

Natomiast z notatki służbowej sporządzonej dnia 05.07.1988 roku przez por. Pawła Piątka możemy się dowiedzieć:

W dniu 02.07.88 r. w pomieszczeniu WUSW w Siedlcach przeprowadziłem rozmowę pozyskaniową z kandydatem na tw nr ew. 9042.

(…)

Następnie poinformowałem kandydata, iż reprezentuję pion kontrwywiadu, który m.in. zajmuje się ochroną woj. Siedleckiego przed działalnością obcych służb specjalnych. W sposób ogólny przedstawiłem problematykę tego pionu ze szczególnym podkreśleniem zagrożeń wynikających z działalności służb amerykańskich. Podkreśliłem, iż najbardziej narażeni na wpływ tych służb są Polacy wyjeżdżający do USA, którzy podejmą tam nielegalnie pracę. Kandydat ma naturalne możliwości wyjazdu do kk [krajów kapitalistycznych] oraz utrzymuje kontakty z osobami tam wyjeżdżającymi. Sam kandydat oraz osoby wyjeżdżające do kk mogą się znaleźć w orbicie zainteresowań tych służb.

Podkreśliłem, iż osoby, które posiadają takie możliwości jakie ma kandydat powinny pomagać pionowi kontrwywiadu w wykonywaniu zadań. Z uwagi, iż kandydat ze zrozumieniem podszedł do omawianych problemów zaproponowałem mu współpracę. Na powyższe kandydat wyraził zgodę, własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy fakt współpracy, obrał sobie sam pseudonim „KRUK”.

 

Stanisław Celiński

syn Czesława i Danuty

Zobowiązanie

Ja Stanisław Celiński zobowiązuję się do udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa w zakresie interesującym tę służbę. Fakt pomocy zachowam w ścisłej tajemnicy przed rodziną, znajomymi, organami Sądu i Prokuratury oraz innymi funkcjonariuszami MO i SB.

W toku współpracy występował będę pod pseudonimem „Kruk”.

Stanisław Celiński

Mikrofilmy z dokumentacji wykonano 06.09.1993 roku, a akta TW ps. „Kruk” zostały złożone do archiwum Wydziału „C” WUSW Siedlce 31.07.1990 roku.

W archiwach IPN, w teczce TW „Raskolnikow” znajduje się 11 kart dokumentów oraz w teczce personalnej TW „Kruk” 138 stron a w teczce pracy 26 stron dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9042/1988

  • IPN Lu 554/49/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/49/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/50 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/50 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1989. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Celińskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Kruk” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/52 i IPN BU Z/001803/53.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

IPN teczki osobowe

  • Stanisław Celiński
  • teczka personalna tajnego współpracownika
  • tajny współpracownik SB
  • Celinski
  • teczka personalna IPN

Komentarze


Zostaw komentarz