Burka Ryszard TW „Jarosław”

Burka Ryszard s. Tadeusza ur. 06.10.1947 r. IPN Lu 00419/1814 TW ps. „Jarosław” nr rej. 6524 Łuków Siedlce

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniony w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Siedlcach na stanowisku kierownika Odcinka Kontroli Jednostek Gospodarki Uspołecznionej. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 2 grudnia 1985 roku. Pozyskania dokonał ppor. Ryszard Skwierczyński insp. SB Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy  z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jarosław”. Celem werbunku było między innymi:

 1. Ujawnianie faktów marnotrawstwa, niegospodarności, noszących znamiona sabotażu i dywersji i innych zagrożeń występujących w działalności rolnictwa państwowego i uspołecznionego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.
 2. Rozpoznawanie i ujawnianie powiazań o charakterze klikowym im aferowym służącym uzyskaniu korzyści materialnym z tytułu zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
 3. Ujawnianie błędnych i szkodliwych decyzji administracji terenowej działającej na odcinku rolnictwa wywołujących negatywne skutki i odczucia społeczne.
 4. Zbieranie i o osobach nieprzychylnie lub wrogo ustosunkowanych do obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej i mogące swoim poczynaniem wywoływać negatywne skutki społeczno-polityczne czy ekonomiczne.
 5. Rozpoznawanie i ujawnianie osób oraz nieformalnych struktur działających przeciwko naszemu ustrojowi i państwu i innych organizacji, związków czy stowarzyszeń o charakterze religijnym oraz poczynaniach kleru katolickiego i hierarchii kościelnej.
 6. Ujawnianie faktów naruszania tajemnicy państwowej, służb zawodowej.
 7. Zbieranie informacji i ujawnianie zagrożeń będących w zainteresowaniu innych pionów naszej służby i pionów milicyjnych.

W jego charakterystyka pracy wystawionej 12.02.1990 roku przez por. Skwierczyńskiego możemy między innymi Przeczytać: 

W okresie współpracy z TW odbyto 23 spotkania i uzyskano 20 informacji operacyjnych. W okresie 1.05.86 do 30.09.88 r. zawieszono współpracę z TW ze względu na jego wyjazd do pracy w NRD. Systematyczność współpracy z TW była zachowana. TW stawiał się na spotkania przygotowany i wykonywał powierzone mu zadania operacyjne. Informacje przekazywane przez TW były informacjami ogólnymi i dotyczyły kontrolowanych jednostek. Informacje zostały wykorzystane w sprawie obiektowej krypt. „Plon”.

Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie: 30.09.1988 roku kwotą 6000 zł i 18.12.1989 roku kwotą 15000 zł. Współpracę zakończono w 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

W archiwach IPN znajdują się 102 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/1814 Burka Ryszard TW ps. „Jarosław” - wykaz osób prowadzących teczkę, wniosek o opracowanie tajnego współpracownika, rezultat pozyskania, zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści rozmów z SB, kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Jarosław” nr ewid. 6524 (7,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6524/1985

 • IPN Lu 00414/869/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jarosław" prowadzona przez Wydział IV KWMO/Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Ryszard Tadeusz Burka, imię ojca: Tadeusz, ur. 06-10-1947 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/869/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jarosław" prowadzona przez Wydział IV KWMO/Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Ryszard Tadeusz Burka, imię ojca: Tadeusz, ur. 06-10-1947 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1814 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jarosław" prowadzona przez Wydział IV KWMO/Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Ryszard Tadeusz Burka, imię ojca: Tadeusz, ur. 06-10-1947 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1814 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Jarosław" prowadzona przez Wydział IV KWMO/Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Ryszard Tadeusz Burka, imię ojca: Tadeusz, ur. 06-10-1947 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 3.