Brzeziński Bogdan TW „Adam”

Bogdan Brzeziński s. Władysława ur. 09.06.1960 r., IPN Lu 00419/1433 TW ps. „Adam” nr rej. 8898, Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Obywatel polski narodowości polsko-cygańskiej. Właściciel TAXI osobowej nr. boczny 142 w Siedlcach 30.06.1987 roku napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy z pionem kryminalnym KM MO w Siedlcach, jako TW ps. „Wojtek”. Do współpracy zwerbował go 06.06.1987 r. mł. chor. Adam Tymoszuk z Sekcji Kryminalnej RUSW w Siedlcach. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa namówił go 06.06.1987 roku kpt. Andrzej Karczmarczyk z-ca naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na odcinku zabezpieczenia kontrwywiadowczego kierunku niemieckiego (Sprawa Obiektowa kryptonim „Germania”). 18.12.1987 napisał kolejne zobowiązanie na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny w kraju tym razem z kontrwywiadem PRL reprezentowanym przez oficera st. insp. SB Wydz. II RUSW w Siedlcach J. Orzyłowskiego i przyjął do kontaktów pseudonim „Adam”. Jak podaje kierunkowy plan wykorzystywania TW ps. „Adam” z dnia 28.01.1988 roku miał on być wykorzystywany w następujących kierunkach:

 1. wszechstronne rozpoznawanie zachowań, zainteresowań i kontaktów obywateli RFN mających powiązania z obywatelami polskimi przebywającymi w różnym celu na terenie RFN
 2. rozpoznawania środowiska niemieckiego w miejscu pobytu tw i zamieszkania na terenie RFN ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. okoliczności wyjazdu z kraju, b) motywów pozostania zagranicą,
  2. miejsca zamieszkania,
  3. miejsca pracy i innych form utrzymania,
  4. statusu prawnego aktualnego pobytu,
  5. utrzymywanych kontaktów, zainteresowań, zachowań i planów na przyszłość,
  6. kontaktów z rodziną zamieszkałą w kraju,
  7. kontaktów z rodziną zamieszkałą w kraju,
  8. możliwości i planów związanych z powrotem do kraju
 3. informowanie o polskich obywatelach z najnowszej emigracji poznanych podczas pobytu w RFN z uwzględnieniem:
  1. utrzymywanych kontaktów i ich zachowań,
  2. zainteresowań problematyką naszego kraju a szczególnie stanowiących tajemnicę państwową,
  3. źródeł utrzymywania się zagranicą,
  4. sytuacji, w jakich utraciły paszport, bądź sprzedały go za odpowiednią opłatą,
  5. ewentualnych zamierzeń na przyszłość
 4. informowanie o nastrojach, opiniach i wypowiedziach mieszkańców Siedlec i okolic na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju

Wiarygodność TW miała być kontrolowana po przez zlecanie zadań kontrolnych, sprawdzanie przez inne źródła informacji i kontrolę „W”. Plan opracował por. J. Orzyłowski.

Z kolei charakterystyka TW wystawiona 21.10.1988 r. na zlecenie płk. dr Jarosława Gowina naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW wystawiona przez st. insp. Wydz. II SB WUSW w Siedlcach por. J. Orzyłowskiego podaje między innymi, że:

TW ps. „Adam został przejęty przez Wydz. II WUSW z Pionu Kryminalnego KM MO ze względu na fakt, że przechodził w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Fonia” ( dotyczącej emisji nielegalnych audycji radia „Solidarność”) prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Siedlcach. Z uwagi na powierzchowne rozpoznanie osoby TW oraz niedostatecznie udokumentowane czynności z opracowania, podjęto decyzję o ponownym pozyskaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w SB. Ponowne pozyskanie nastąpiło 18.12.1987 r. przez por. J. Orzyłowskiego st. insp. Wydz. II, przyjęto stosowne zobowiązanie na piśmie. Podstawą pozyskania była dobrowolności. W okresie współpracy na rzecz pionu kryminalnego RUSW w Siedlcach tj. od 06.06.1987 do 16.10.1987. TW przekazał jedną ogólną informację dotyczącą nielegalnego pochodzenia grzejników centralnego ogrzewania oraz handlu alkoholem. W okresie współpracy z pionem II SB odbyto z TW 7 spotkań, podczas których przekazał informację dotyczące. Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Fonia” oraz ogólne spostrzeżenia z pobytów za granicą. W okresie stosunkowo krótkiego jeszcze czasu współpracy TW jest systematycznie szkolony w zakresie realizacji zlecanych mu zadań oraz przestrzegania zasad konspiracji. Dotychczas TW nie był wynagradzany, udzielono mu jedynie pomocy w szybszym otrzymaniu paszportu na wyjazd do WRL i Turcji. Po większym związaniu TW z naszą służbą oraz po bardziej gruntownym poznaniu cech osobowych planuje się zlecić mu do realizacji zadania rozpoznawczo-ustaleniowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na środowisko cygańskie za granicą. Z uwagi na fakt, że TW naruszył zasady współpracy tj. wyjechał za granicę bez uzgodnienia z pracownikiem obsługującym (meldunek operacyjny 35/88) zostanie wzmożona w stosunku do niego kontrola poprzez zastosowanie techniki operacyjnej.

08.02.1989 r. prowadzący TW por. J. Orzyłowski rozwiązał z nim umowę o współpracy argumentując ten fakt brakiem dyscypliny i zaangażowania. Na tę okoliczność TW ps. „Adam” napisał własnoręcznie stosowne zobowiązanie o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy.

W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy łącznie kilkaset stron dokumentów.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 7?