Bobowicz Marian inf. Bujny

Marian Bobowicz s. Jana ur. 15.08.1919 r. IPN Lu 00419/434 inf. ps. „Bujny” nr rej. 3246 Przesmyki pow. Siedlce

Mieszkaniec wsi Przesmyki pow. Siedlce. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Zatrudniony na stanowisku magazyniera w Gminnej Spółdzielni w Przesmykach. Do współpracy z organami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach został zwerbowany 15.07.1946 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bujny”. W jego charakterystyce, którą wystawił 17 czerwca 1955 roku st. sierż. A. Kłuczek możemy między innymi przeczytać: (pisownia oryginalna)

Ściśle tajne

CHARAKTERYSTYKA

inf. ps. „BUJNY” pozostającego na kontakcie

ref. Pow. Urzędu d/s. Bezp. Publ. w Siedlcach

KLUCZEK A.

//..//

Inf. ps. „Bujny” wywodzi się z biednej rodziny chłopskiej posiada gospodarstwo rolne o pow. 2 ha.

//..//

Po wyzwoleniu do obecnej chwili zam. jak wyżej i zajmuje się praca na gospodarstwie, oraz pracuje w Gminnej Spół. Samopomoc Chłopska w Przesmykach w charakterze magazyniera. Po wyzwoleniu tut. terenów został wciągnięty do nielegalnej org. A.K., poczym w roku 1946 sam zgłosił się do grupy operacyjnej będącej na tamtejszym terenie i zdał posiadaną broń zaniechując w ten sposób prowadzenia wrogiej działalności, to też z tego względu był kilkakrotnie napadany przez bandę i maltretowany. Do współpracy został zwerbowany w roku 1946 przez tut. Urząd, mając na celu poprzez niego zlikwidować grasującą na tamtejszym terenie bandę AK pod. d-wem PIÓRO ps. „TWARDY”, lecz w krótkim czasie po zwerbowaniu bojąc się dalszej zemsty wyjechał na ziemie zachodnie, skąd powrócił w roku 1950. Inf. ps. „BUJNY” podczas swej pracy przyczynił się do zlikwidowania d-cy bandy AK PIÓRO ps. „TWARDY” oraz do ujawnienia szeregu czł. nielegalnych organizacji o których niejednokrotnie tut. Urząd nie posiadał żadnych danych. Do obecnej chwili praca z inf. nie dała dużych wyników za wyjątkiem wyżej wspomnianych faktów, ponieważ inf. bał się zemsty ze strony grasujących band, jak również nie odpowiednio był nakierunkowany i wykorzystany, gdyż polecano mu ogólnikowe zadania do wykonania, co wpłynęło demoralizująco na dalsza współpracę inf. Obecnie do współpracy jest chętnym, na umówione spotkania przychodzi punktualnie, z zadań dawanych mu wykonania wywiązuje się dostatecznie. Jest prawdomówny i zdyscyplinowany co jest ważnym czynnikiem w naszej pracy. Tak samo ma i ujemne strony, jakimi są brak szybkiej orientacji o wyrobienia operacyjnego, które jest niezbędne przy wykonywaniu zadań. Za powyższe w dużej mierze ponoszą winę pracownicy którzy kontynuowali współpracę z inf., nie dając mu konkretnych zadań do wykonania i sposobu wykonania tych zadań, a dawano inf. zadania ogólnikowe, co ujemnie wpłynęło na inf. i nie podnosiło jego kwalifikacji. Materiały uzyskane od inf. są informacyjne ale opierają się na faktach prawdziwych. Obecnie natomiast inf. nie tkwi w żadnym wrogim środowisku, a przebywa przeważnie w towarzystwie ludzi pozytywnych, oraz w towarzystwie ludzi skompromitowanych swą przeszłością, posiada również duże znajomości na terenie całej gminy. Obecnie czasowo nie pracuje po żadnej sprawie.

  1. W wyniku odpowiedniej pracy z inf. i prawidłowego pokierowania nim poprzez zastosowanie odpowiednich legend, inf. może być wykorzystany do rozpracowania miejscowego kułactwa w postaci ob. LIPIŃSKIEGO Franciszka, GŁUCHOWSKIEGO Antoniego i innych dla ujawnienia ich obecnej wrogiej działalności, a to czy działają w sposób zorganizowany, czy też w sposób swej wrogiej ideologii, oraz w jakich formach prowadzą obecną wrogą działalność.
  2. Jak również inf. ma możliwości informowania nas o przejawach wrogiej działalności skierowanej przeciwko spółdzielczości produkc., gdyż sam jest czł. komitetu założycielskiego Spół. Prod.
  3. Przy pisaniu planów należy uwzględniać konkretne zadania, które ma wykonać inf., oraz sposób ich wykonania a wpłynie to na pomyśle wykonania zadań przez informatora.

Mając na uwadze powyższe proponuję przesłać akta wyżej wymienionego do Wydziału X Woj. Urzędu d/s. Bezp. Publ. w W-wie celem przerejestrowania i pozostawienia w sieci agencyjno-informacyjnej tut. Urzędu.

Z kolei jego charakterystyce, którą wystawił 15 II 1958 r. st. chor. Aleksander Ciećwierz starszy ofic. operacyjny Ref. ds. Bezpieczeństwa Publicznego KP MO w Siedlcach czytamy: (pisownia oryginalna)

Ściśle tajne

Charakterystyka

informatora ps. „Bujny” Nr. teczki 3246

Wyżej wymieniony wywodzi się z rodziny chłopskiej, cały czas przebywa na terenie Przesmyk. Posiada 2 ha ziemi, oraz pracuje jako magazynier G.S. Przesmyki. Opinią wśród miejscowej ludności cieszy się nienaganną. W wojsku nie służył karany sądownie nie był. W okresie do 1939 r. udziału w życiu politycznym nie brał. W okresie okupacji przebywa na terenie Przesmyk, gdzie zajmuje się pracą w gospodarstwie rolny. Po wyzwoleniu Polski zostaje zaangażowany przez Pióro Stanisława do nielegalnej organizacji N.S.Z w której pełni funkcję łącznika. W organizacji tej posiadał broń palną automat p. pesza, który oddał grupie wojskowej, która to udała się po odbiór do niego tegoż automatu Innej działalności w tej organizacji nie przejawiał. W 1946 r. za nielegalne posiadanie broni palnej został aresztowany przez b. P.U.B.P. w Sokołowie Podlaskim a następnie podczas przebywania w areszcie został zwerbowany w charakterze informatora do współpracy z organami B.P. Werbunek inf. ps. „Bujny” miał umożliwić rozpracowanie nielegalnej organizacji do której należał informator. Jednak nie mógł informator podać istotnych danych o wymienionej organizacji, ponieważ jej członkowie zaczęli go podejrzewać o współpracę z organami B.P. W pierwszym okresie po zwerbowaniu informator zmuszony został do ukrywania się, gdyż banda chciała dokonać na nim morderstwa. Podczas współpracy dawał różne materiały o charakterze informacyjnym najczęściej informował organa B.P. o nastrojach ludności i nadużyciach gospodarczych w G.S. Przesmyki zas po zagadnieniach politycznych specjalnych materiałów nie dał, gdyż ma trudności w tym zagadnieniu z uwagi na niski poziom ogólny. Informator słabo jest piśmienny. Poza tym jest zdemoralizowany gdyż był w okresie współpracy na łączności, kilku pracowników operacyjnych, którzy przebywali u niego w domu, kwaterowali się i.t.p. o czym ludziom miejscowym jest powszechnie wiadomo. W ostatnim okresie t.j. po październiku 56 r. materiałów o charakterze operacyjnym nie daje. Na umówione spotkania nie przychodzi. W chwili obecnej nie tkwi w żadnej sprawie, jak też nie ma on dotarcia do osób którymi interesuje się Służba Bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę całokształt danych posiadanych odnośnie inf. ps. „Bujny” stwierdziłem, że nie zachodzi konieczność pozostawienia go w czynnej sieci agenturalno-informacyjnej i w związku z tym proponuję wyeliminować go. Teczkę personalną i roboczą złożyć w archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej K.W.M.O. w Warszawie. Nadmieniam, że materiałów kompromitujących w teczce personalnej specjalnych niema za wyjątkiem tego, że w latach ubiegłych nielegalnie posiadał broń palną i należał w/w do organizacji N.S.Z. w związku z tym kartę E-14 K.E.O. na wymienionego informatora należy pozostawić.

W archiwach IPN znajduje się 39 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna, własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i pokwitowanie odbioru pieniędzy za zwrot kosztów podróży do Siedlec.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/434 Bobowicz Marian inf. ps. Bujny - zobowiązanie do współpracy z UB, charakterystyka informatora ps. „Bujny”, zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy (3,0 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Siedlce 298/1946

  • IPN Lu 00419/434 Teczka personalna informatora pseudonim "Bujny" prowadzona w latach 1946- 1959 przez PUBP Siedlce dot. Bobowicz Marian, imię ojca: Jan, data urodzenia: 15-08-1919 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 2?