Białkowski Bogusław TW Brzoza

Białkowski Bogusław s. Mikołaja 29.04.1954 r. IPN Lu 00414/341 TW ps. „Brzoza” Łuków

Pracownik Lokomotywowni PKP w Łukowie. Grę operacyjną z nim  zaczęto 25.06.1984 r., gdy został zatrzymany pod wpływem alkoholu dnia 15.06.1984 r. i został za to skierowany wniosek na kolegium ds. wykroczeń. Podczas tego spotkania osobiście sporządził notatkę odnośnie dwu przypadków kolportażu ulotek w miejscu pracy. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści:

Łuków 26.06.1984 r.

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany zobowiązuje się do współpracy i udzielania wszelkich informacji funkcjonariuszowi SB, o faktach, zdarzeniach i wrogich wypowiedziach przeciwko ustrojowi PRL, w zamian za odstąpienie od ukarania, za czyn popełniony w dniu 15.06.1984 r.

Fakt współpracy zachowam w ścisłej tajemnicy przed osobami trzecimi, MO. Prokuraturą i sądem. W przypadku niedotrzymania danego zobowiązania świadomy jestem odpowiedzialności karnej z art. 247, 248 i 260. Dla zachowania konspiracji sporządzone na piśmie informacje podpisywał będę pseudonimem „Brzoza”.

Białkowski Bogusław

odebrał ppor. Ryszard Nurzyński

Po nie całym roku od podpisania współpracy w związku z lekceważącym stosunkiem na przyjęte przez TW na siebie obowiązki zostaje wystawiony wniosek o rozwiązanie współpracy. W pięć miesięcy po pozyskaniu zostaje dyscyplinarnie zwolniony z pracy za spożywanie alkoholu i wyjeżdża na teren województwa zamojskiego. Wcześniej unika spotkań, nie zgłasza się na umówione miejsca oraz nie nawiązuje łączności na żaden z uzgodnionych sposobów. Po powrocie z woj. zamojskiego do miejsca zamieszkania w Łukowie na spotkaniu z pracownikiem SB w obecności z-cy szefa RUSW ds. SB w Łukowie odmawia współpracy zasłaniając się sytuacją rodzinną. Na ponownym spotkaniu dwa tygodnie później kategorycznie odmawia współpracy sporządzając na tę okoliczność pisemne oświadczenie.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Łuków 7254/1984

  • IPN Lu 00414/341/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Brzoza" prowadzona w latach 1984-1985 przez SB RUSW w Łukowie, dotycząca: Bogusław Białkowski, imię ojca: Mikołaj, ur. 29-04-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/341/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Brzoza" prowadzona w latach 1984-1985 przez SB RUSW w Łukowie, dotycząca: Bogusław Białkowski, imię ojca: Mikołaj, ur. 29-04-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1113 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Brzoza" prowadzona w latach 1984-1985 przez SB RUSW w Łukowie, dotycząca: Bogusław Białkowski, imię ojca: Mikołaj, ur. 29-04-1954 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1113 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Brzoza" prowadzona w latach 1984-1985 przez SB RUSW w Łukowie, dotycząca: Bogusław Białkowski, imię ojca: Mikołaj, ur. 29-04-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 5.