Baran Roman TW Agat

Baran Roman s. Wacława ur. 17.04.1952 IPN Lu 00419/424 I IPN Lu 00414/152 TW ps. „Agat” nr rej. 4165 Niwiski gm. Mokobody

Doręczyciel Urzędu Pocztowego w Niwiskach gmina Mokobody. Do współpracy z SB zwerbował go 28.11.1978 r. ppor. Borowski Zbigniew insp SB Wydz. IV KW MO Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agat”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o figurancie SOR krypt. „Fanatyk” (Stanisław Karpik) a w szczególności nielegalnej budowy obiektu sakralnego przez w/w. We wniosku dotyczącym zatwierdzenia pozyskania Romana Barana wystawionym 29.11.1978 r. przez ppor. Borowskiego możemy przeczytać:

Wymieniony po ukończeniu szkoły podstawowej w 1967 r. przebywał w miejscu zamieszkania i pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego Był karany za kradzież gołębi przez Sąd dla Nieletnich w Siedlcach na karę pozbawienia wolności na okres 6-ciu miesięcy z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. W roku 1970 podjął pracę w Mostostalu w Siedlcach w charakterze pomocnika hydraulika. Pracował tam do chwili powołania go do odbycia zasadniczej służby wojskowej tj. do 1973 roku. Po powrocie z wojska w 1975r. rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowo Telekomunikacyjnym w Niwiskach gdzie pracuje do chwili obecnej. W roku 1976 zawarł związek małżeński z Barbara P. Posiada dwoje dzieci w wieku 1,5 i 7 miesięcy. Zarobki wymienionego kształtują się w granicach 3.600 zł miesięcznie. Żona nigdzie nie pracuje zajmuje się domem i wychowaniem dzieci.

Uzasadnienie i przebieg pozyskania

W dniu 26.11.1978r. ks. Marciszewski administrator parafii Krześlin wraz z ks. Wyszyńskim Bronisławem administratorem parafii Niwiski dokonali wyświecenia nielegalnie wybudowanego przez ob. Karpik Stanisława obiektu sakralnego /kaplicy/ w miejscowości Opole Stare. Podczas głoszonych kazań ks. Marciszewski nawoływał zebranych wiernych do składania podpisów pod petycją skierowaną do Sejmu PRL dot. udostępnienia publikatorów dla celów kościelnych. Ponadto w głoszonych kazaniach poruszał w sposób tendencyjny problemy natury społeczno-politycznej twierdząc //..//„jeśli ktoś powie wam, że budynek jest nielegalny – to wy możecie zapytać nielegalny? Moi kochani, a wy możecie odpowiedzieć – a czy wy jesteście legalnie wybraną władzą?, czy wy za Polską oddaliście ducha, zrozumielibyście sytuację, jaka jest. My za tą Polskę oddawaliśmy życie, dla niej będziemy się poświęcać, będziemy pracować i chcemy mieć miejsce na nabożeństwa, chcemy mieć miejsce na dewocjonalia i książki do nauczania religii” //..// Ze względu na zaistniałą sytuację w Opolu Starym istnieje uzasadniona potrzeba wnikliwej kontroli operacyjnej figuranta krypt. „Fanatyk” ob. Karpika Stanisława. Nowo pozyskany t.w. ps. „Agat” z racji pełnionej funkcji doręczyciela pocztowego oraz utrzymywania kontaktów z w/w jest w stanie udzielać informacji o figurancie jak i o dalszym rozwoju sytuacji społeczno-operacyjnej w miejscowym środowisku. W dniu 28 listopada br. zgodnie z decyzja kierownictwa Wydziału przeprowadziłem rozmowę pozyskaniową z w/w. Rozmówca wykazał pozytywny stosunek do naszej służby i zrozumienie omawianej problematyki. Na dowód tego własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy /w załączeniu/ oraz informację dot. istniejącej sytuacji w miejscowym środowisku /w załączeniu/. Pozyskany t.w. przyjął pseudonim „Agat”. Po przyjęciu zobowiązania przeprowadziłem szkolenie z t.w. „Agat” w zakresie: - problematyki związanej z tajnością naszych spotkań – wykonywanie zadań i uzyskiwanie informacji nas interesujących – system łączności w przypadkach niecierpiących zwłoki /numer telefonu/. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do tow. Naczelnika o zatwierdzenie niniejszego wniosku.

KIERUNKOWY PLAN WYKORZYSTANIA T.W.

Biorąc pod uwagę możliwości t.w. i uwzględniając potrzeby operacyjne planuję wykorzystać go do – rozpoznawanie i dokumentowanie działań figuranta na odcinku negatywnego oddziaływania na miejscowe społeczeństwo – ustalanie kontaktów krajowych i zagranicznych pod kątem zdobywania środków finansowych przeznaczonych na realizację budownictwa sakralnego – zabezpieczenie wystąpień kleru w nowo wybudowanej kaplicy – ustalania osób przebywających u figuranta – ograniczania, zapobiegania i przeciwdziałania wszelkiej szkodliwej działalności

W zamian za współpracę SB tuszowała jego różnego rodzaju występki natury kryminalnej (kradzież zegarka, okradanie przesyłek pocztowych między innymi Stanisława Karpika, zagubienia torby pocztowej wraz z zawartością). 12 stycznia 1979 został wystawiony wniosek o wyeliminowanie t.w. „Agat” z czynnej sieci agenturalnej, w którym możemy przeczytać między innymi:

Ze względu na zaistniała sytuacje operacyjna w Opolu Starym gm. Siedlce zaszła konieczność pozyskania t.w. W dniu 28.11.78r. przeprowadzono rozmowę pozyskaniową z ob. Baran Romanem, który wyraził chęć współpracy z SB i własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Podstawą pozyskania stanowiły materiały znajdujące się w KM MO w Siedlcach, z których wynikało, że w/w będąc w stanie nietrzeźwym wszczął awanturę z mieszkańcem Mokobód ob. K. Współpraca z nowo pozyskanym t.w. układała się dobrze, odbyto z t.w. 6 spotkań. Przekazywane informacje były prawdziwe i obiektywne. T.w. z racji pełnionej funkcji miał bezpośrednie i naturalne dotarcie do figuranta sprawy obiektowej kryptonim „Grota”. W dniu 29 grudnia 1878 roku t.w. miał awanturę z figurantem sprawy. Przyczyną konfliktu było stwierdzenie figuranta, że t.w. systematycznie okrada z dewiz przychodzące na adres figuranta przesyłki zagraniczne. Utarczka słowna przerodziła się w bójkę między figurantem, a t.w. Instytucja, w której t.w. pracuje w celu niedopuszczenia do zaostrzenia się konfliktu podjęła decyzję przekazania t.w. innego terenu do obsługi. W związku z powyższym, że t.w. utracił zaufanie u figuranta i ze względu na fakt przeniesienia na inny teren, a tym samym nie jest w stanie zdobywać interesujących nas informacji, wnoszę o wyeliminowanie go z czynnej sieci tajnych współpracowników a materiały złożyć w archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach jak akta kategorii B-10. Podpisał Inspektor Wydziału IV KW Mo w Siedlcach ppor. Zbigniew Borowski.

W archiwach IPN znajdują się 62 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/424 Baran Roman TW ps. Agat - zobowiązanie do współpracy (1,8 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4165/1978

 

  • IPN Lu 00414/152/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Agat" prowadzona w latach 1978-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Roman Baran, imię ojca: Wacław, data urodzenia: 17-04-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/152/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Agat" prowadzona w latach 1978-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Roman Baran, imię ojca: Wacław, data urodzenia: 17-04-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/424 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Agat" prowadzona w latach 1978-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Roman Baran, imię ojca: Wacław, data urodzenia: 17-04-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

  • roman baran

  • karpik opole
  • parafia opole stare k siedlec
  • baran roman
  • inwentarz archiwalny ipn
  • parafia niwiski

Komentarze


Zostaw komentarz