Bąkała Tadeusz TW Kurek

Bąkała Tadeusz s. Wiktora ur. 24.12.1924 r. IPN Lu 00419/883 TW ps. „Kurek” nr rej. 4356 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z wywiadu przeprowadzonego na zlecenie KW MO w Warszawie datowanego 28.05.1956 r. sporządzonego przez oficera operacyjnego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim: (pisownia oryginalna)

Mińsk Mazowiecki dnia 28.05.1956 r.

Ściśle Tajne

WYWIAD

dot. BĄKALA Tadeusza

//..//

W/w do 1939 r. przebywał przyrodzicach na ich utrzymaniu uczęszczając do szkoły powszechnej. W okresie okupacji został wzięty na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie pracował w niemieckiej piekarni wojskowej. Po wyzwoleniu wstąpił do W.P. gdzie został ranny, poczym po wyleczeniu został zdemobilizowany jako inwalida. Prace na poczcie rozpoczął jako listonosz. Obecnie zatrudniony jest w agencji pocztowej w Mińsku Mazowieckim w charakterze kierownika ekspedycji. W/w jest kandydatem P.Z.P.R., lecz większej aktywności politycznej nie przejawia. W toku wywiadu nie zdołano ustalić jaki jest w/w stosunek do kleru i czy chodzi do kościoła. Jednak należy nadmienić, iż żona w/w jest katechetką i uczy religii w szkołach wiejskich. Czy w/w posiada kogoś z rodziny za granicą w toku prowadzonego wywiadu również nie zdołano ustalić. Rodzina w/w na tut. terenie nie zamieszkuje.

Pozyskany do współpracy z SB został 27.01.1958 r., jako płatny informator Wydz. „W” KS MO w Warszawie przez kpt. Józefa Mauera oficera techniki operacyjnej Wydz. „B” SB Komendy Stołecznej w Warszawie. W początkowym okresie, jako tzw. „pracownik zaufany” a następnie TW. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB następującej treści: (pisownia oryginalna)

Mińsk-M 27.01.1958 r.

Zobowiązanie

Ja Bąkała Tadeusz zobowiązuję się udzielać niezbędnej pomocy organom służby bezpieczeństwa w związku wykonywaną przezemnie pracą. Jednocześnie zobowiązuję się do, zachowania ścisłej tajemnicy faktu przeprowadzenia rozmowy ze mną przez Funkcjonariuszy SB. Za jej ujawnienie pociągnięty zostanę do odpowiedzialności karnej. Wszelkie informacje przekazywane organom SB podpisywał będę pseudonimem Kurek.

W jego charakterystyce wystawionej 27 XI 1858 r. przez wydz. „W” w Warszawie czytamy: (pisownia oryginalna)

Wyż. wym. związany ze Służbą Bezp. Wydz. „W” Kom. M.O. m.st. Warszawy 27-I-1958 r po zagadnieniu pracy „W”. Przez cały okres współpracy z nami na doraźnym punkcie na terenie powiatu Mińsk-Mazow. do chwili likwidacji w 1958 r. wybierał dla nas materiał i przekazywał skolei pracow. Zaufanemu który dokonywał wymiany z naszym pracow. Wydz. „W”. W toku współpracy z nami okazał się zdyscyplinowanym pracownikiem, opanowanym małomównym. Zasady konspiracji i tajemnicy naszej pracy przestrzegał. Mimo jego dobrych cech przejawiała u niego tendencja flegmatyczności w pracy operacyjnej. Za powyższą pracę był wynagradzany.

W raporcie wystawionym 18.04.1980 r. przez mł. chor. B. Mateńko st. kontrolera Wydziału „W” KW MO w Siedlcach czytamy: (pisownia oryginalna)

Tajne spec. Znacz.

Egz. poj.

Naczelnik Wydziału „W”

KW MO w Siedlcach

Raport

o zezwolenie na zawieszenie teczki personalnej i pracy tw. ps. „Kurek”

W/w pozyskany został do współpracy 27.01.1958 r. i był wykorzystywany w pracy „W” przez KS MO W-wa. Ostatnio wykorzystywany był przez Wydz. „W” KW MO w Siedlcach w okresie od 26.04.79 do 20.10.79 r. i od 07.01.80 do 05.04.80 do zabezpieczenia bezpośredniej pracy przy podborze i wymianach materiału. W związku z zakończeniem doraźnej pracy „W” w Mińsku Maz. współpraca z nim została zawieszona. Ponadto w najbliższym czasie nie planuje się prowadzenia doraźnej pracy „W” na terenie Mińska Maz. Dalsze utrzymywanie kontaktu z tw jest bezcelowe. Z uwagi na powyższe wnioskuję o zawieszenie teczki personalnej i pracy i złożenie ich w Wydziale „C” KW MO w Siedlcach. Nie udostępniać materiałów innym jednostkom SB i MO.

W archiwach IPN znajduje się 137 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie pisane 63 pokwitowania odbioru pieniędzy. 22.10.1981 r. został ostatecznie wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/883 Bąkała Tadeusz TW ps. Kurek - zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy (0,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4356/1979

 

  • IPN Lu 00419/883 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona w latch 1979-1981 przez Wydział "W" KWMO w Siedlcach, dot. Tadeusz Bąkała, imię ojca: Wiktor, ur. 24-12-1924 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/883 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona w latch 1979-1981 przez Wydział "W" KWMO w Siedlcach, dot. Tadeusz Bąkała, imię ojca: Wiktor, ur. 24-12-1924 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 3?